Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει 20 κύριες αρχές και δικαιώματα για τη στήριξη δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας, που διαρθρώνονται γύρω από τρία κεφάλαια:

Σχέδιο δράσης

Το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίηση των 20 αρχών του πυλώνα. Οι δράσεις αυτές θα απαιτήσουν κοινή προσπάθεια από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Το σχέδιο δράσης θέτει τρεις στόχους σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.

Το σχέδιο δράσης βασίζεται σε δημόσια διαβούλευση μεγάλης κλίμακας, κατά την οποία λήφθηκαν περισσότερες από 1000 εισηγήσεις.

Πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης

Διαδώστε αυτή τη σελίδα