Ενέργειες

 • Οι 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

  Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει σκοπό να εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικά δικαιώματα, με βάση 20 κύριες αρχές.

 • Έγκριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

  Όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν από κοινού τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στην κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου. Η διακήρυξη αυτή αντανακλά την ομόφωνη υποστήριξη που παρέχουν όλα τα όργανα της ΕΕ στις αρχές και τα δικαιώματα που ορίζει ο πυλώνας.

 • Υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

  Η υλοποίηση των αρχών και δικαιωμάτων που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα βοηθήσουν στον καθορισμό του πλαισίου και των κατευθύνσεων για την περαιτέρω πορεία με στόχο την υλοποίηση του πυλώνα μέσω της νομοθεσίας, όπου αυτή ενδείκνυται, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.

 • Παρακολούθηση της προόδου

  Η υλοποίηση του πυλώνα θα υποστηρίζεται από έναν διαδικτυακό πίνακα αποτελεσμάτων στον κοινωνικό τομέα για την παρακολούθηση των τάσεων και των επιδόσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

 • Το μέλλον της κοινωνικής Ευρώπης

  Η συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το οποίο εστιάζει στις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον κόσμο της εργασίας, περιγράφοντας παράλληλα μια σειρά επιλογών για τη συλλογική μας αντίδραση.

Επικαιρότητα