Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Om oss

EU:s sysselsättnings- och socialpolitik ger medborgarna praktiska fördelar, t.ex. när de ska hitta jobb, flytta till ett annat medlemsland för att arbeta eller förkovra sig på andra sätt. Vårt generaldirektorat hanterar konsekvenserna av globaliseringen, EU:s åldrande befolkning och ändrade sociala förhållanden. Det sker i samarbete med de nationella myndigheterna, arbetsmarknadens parter, medborgarsamhällets organisationer och andra berörda parter. Vi ger aktivt stöd till bland andra följande områden:

  • Fler och bättre jobb via den europeiska sysselsättningsstrategin (som ger större samstämmighet mellan medlemsländernas politik på detta område) och Europeiska socialfonden (9 miljarder euro per år som förvaltas i samarbete med medlemsländerna). 
  • Fri rörlighet för arbetstagare och samordning av de sociala trygghetssystemen, vilket innebär att du som EU-medborgare har rätt att arbeta och bo i vilket EU-land du vill och att du utomlands har samma rätt till social trygghet som landets egna invånare, inte minst när det gäller hälso- och sjukvård.
  • Bättre arbetsvillkor genom gemensamma miniminormer på arbetsplatsen genom modernisering av förbindelserna mellan arbetsmarknadens parter och genom att hjälpa arbetstagare som vill jobba någon annanstans i EU. 
  • Social integration genom stödåtgärder för att bekämpa fattigdom och social utslagning, reformera de sociala trygghetssystemen, bedöma den demografiska och den sociala utvecklingen.  
  • EU-kommissionens prioriteringar finns i den årliga verksamhetsplanen för generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Möten med generaldirektör

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerar generaldirektörerna information om sina möten med organisationer och enskilda.

Möten med generaldirektör Joost Korte

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan