Navigatsioonitee

Kuidas oma õigusi kaitsta?

Õiguslikud meetmed liikmesriigi tasandil

  • Kui liikmesriigi asutus rikub teie õigusi, püüdke olukord lahendada eelkõige liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud kaebamismehhanismi vahendusel.
  • Otsuse tegemisele järgneb teatud ajavahemik, mille jooksul on otsust võimalik vaidlustada. Seda tähtaega tuleb silmas pidada ning sellest tuleb kinni pidada.
  • Liikmesriikide asutuste ja kohtutega suheldes võib menetlustes kasutada töötajate vaba liikumist käsitlevaid ELi õigusakte.

ELi teave ja vahendid probleemide lahendamiseks 

  • Võtke ühendust talitusega Europe Direct, kust saate teavet kõigis ELi küsimustes
  • Liikmesriigi asutusega teises liikmesriigis tekkinud lahkarvamuse lahendamiseks esitage päring talitusele Solvit.
  • Esitage päring Teie Euroopa nõuandeteenistusele ning te saate konkreetse juhtumi põhise tasuta õigusliku nõuande.
  • Kui arvate et liikmesriigi õigusaktidega või asutuse käitumisega rikutakse teile ELi õigusaktidega antud õigusi, võite esitada kirjaliku kaebuse Euroopa Komisjonile.