Navigation path

ESF v správach

Ako posilniť zásadu partnerstva pri využívaní európskych fondov?

27/04/2012

Podanie rúk
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Komisia predstavila prehľad zásad, ktorými by sa členské štáty EÚ mali riadiť pri organizovaní účasti príslušných partnerov v rôznych fázach využívania fondov spoločného strategického rámca (SSR) EÚ. Pripravuje tak pôdu pre Európsky kódex správania v oblasti partnerstiev (ECCP), v ktorom sa stanovia minimálne požiadavky na vnútroštátne orgány s cieľom zaistiť vysoko kvalitné zapájanie partnerov.

Prečo je potrebný Európsky kódex správania v oblasti partnerstiev?

Opatrenia zamerané na rast a tvorbu pracovných miest si vyžadujú osvojenie na najvyššej politickej úrovni, a takisto aj mobilizáciu všetkých činiteľov v celej Európe. Preto sa partnerstvo určilo za kľúčový prvok pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020.

Zásada partnerstva patrí dlhodobo medzi hlavné zásady nakladania s európskymi fondmi. Partneri, t. j. regionálne a miestne orgány, hospodárski a sociálni partneri a množstvo organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť, sa musia aktívne a úzko zapájať do celého programového cyklu, či už ide o prípravu, realizáciu, monitorovanie alebo hodnotenie.

Vďaka partnerstvám možno vytvoriť množstvo pozitív a prínosov, počnúc silnejším záväzkom a širšími odbornými poznatkami cez väčšiu transparentnosť až po lepšiu účinnosť postupov tvorby politík. Zo skúseností však vyplýva, že v rámci EÚ jestvujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady partnerstva, v závislosti od vnútroštátnych systémov fungovania inštitúcií a od politickej kultúry. Účinnosť zásady partnerstva sa takisto odvíja od technickej spôsobilosti partnerov podstatne prispievať k tomuto procesu, čo súvisí s otázkou budovania kapacít.

Dokument má za cieľ podnietiť debatu o budúcom znení európskeho kódexu správania. Komisia uvíta reakcie a návrhy od organizácií aj jednotlivcov. Pripomienky možno posielať na adresu empl-eccp@ec.europa.eu.

Z akých prvkov pozostáva navrhovaný rámec?

Dokument skúma možné spektrum partnerov, ktorí by mali byť oslovení. Členské štáty EÚ by mali vo svojom vnútroštátnom kontexte určiť príslušné zainteresované strany v oblasti fondov spoločného strategického rámca, stimuly a zákonné či administratívne prekážky partnerstiev, a pokiaľ je to možné, spôsoby riešenia týchto prekážok.

Komisia takisto navrhuje prístupy pre zapájanie partnerov v rôznych fázach nakladania s fondmi, od ich účasti v monitorovacích výboroch až po ich zapojenie do výberu konečných projektov alebo hodnotenia programov. Uvádza niekoľko príkladov osvedčených postupov s cieľom preukázať, ako sa už dnes v niektorých krajinách vytvárajú úspešné partnerstvá.

Priestor sa napokon venuje aj spôsobom, akými by vnútroštátne orgány mohli v prípade potreby prispievať k budovaniu kapacít svojich partnerov, najmä menších organizácií, a ako by bolo možné zaistiť neprestajnú výmenu skúseností a osvedčených postupov v tejto oblasti.

Aké súvisiace pravidlá sa navrhujú na obdobie rokov 2014 – 2020?

V októbri 2011 Komisia navrhla pravidlá, ktoré budú podmieňovať fungovanie fondov spoločného strategického rámca EÚ vrátane ESF počas obdobia rokov 2014 – 2020.

Článok 5 návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach

(1) Pre zmluvu o partnerstve a pre každý program osobitne by členský štát mal utvoriť partnerstvo s týmito partnermi:
(a) príslušnými regionálnymi, miestnymi, mestskými a ostatnými verejnými orgánmi;
(b) hospodárskymi a sociálnymi partnermi; a
(c) subjektmi, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť, vrátane partnerov z oblasti životného prostredia, mimovládnych organizácií a subjektov zodpovedných za presadzovanie rovnosti a nediskriminácie.
(2) V súlade s prístupom viacúrovňového riadenia členské štáty zapoja partnerov do prípravy zmlúv o partnerstve a správ o dosiahnutom pokroku, ako aj do prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia programov. Partneri sa zúčastňujú monitorovacích výborov programov.
(3) Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 142 s cieľom zabezpečiť Európsky kódex správania, v ktorom sa stanovia ciele a kritériá na podporu vykonávania partnerstva a na uľahčenie využívania informácií, skúseností, výsledkov a osvedčených postupov medzi členskými štátmi.
(4) Aspoň raz za rok Komisia v prípade každého fondu SSR prerokuje využívanie podpory z fondov SSR1 s organizáciami zastupujúcimi partnerov na úrovni Únie.

1Konzultácia by sa mala v prípade Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) uskutočniť aspoň dvakrát počas programového obdobia v súlade s článkom 90 osobitného nariadenia pre EFRH.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach obsahuje ďalej ustanovenia, ktoré sa priamo zaoberajú partnerstvami alebo sú s touto zásadou spojené, ide napr. o monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie.