Navigation path

Tõhusam tööhõive ja liikuvus
Lisalugemist

• Tööhõive edendamine ja tööotsijate toetamine
• Noorte abistamine jätkusuutlike töökohtade otsingutel
• Ettevõtjate ja ettevõtete toetamine
• Töötajatele oskuste andmine muutustega kohanemiseks
• Soolise võrdõiguslikkuse edendamine, töö ja eraelu tasakaalustamine ning aktiivsena vananemine

Parem haridus
Lisalugemist

• Haridus- ja koolitussüsteemidesse panustamine
• Koolist väljalangemise vähendamine
• Kõrghariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine
• Elukestva õppe soodustamine
• Hariduse vastavusse viimine tööturuga

Kõik saavad võimaluse
Lisalugemist

• Sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemine
• Marginaalsete kogukondade lõimimine
• Sotsiaalse ettevõtluse ja selle abil loodud töökohtade toetamine
• Kogukondlike arendusalgatuste toetamine
• Diskrimineerimise vähendamine tööturul

Paremad avalikud teenused
Lisalugemist

• Tööhõiveametite kaasajastamine
• Haldusinstitutsioonide reformide ja juhtimise toetamine
• Sidusrühmade abistamine tööhõive-, sotsiaal- ja hariduspoliitika rakendamisel

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Euroopa Sotsiaalfond

Igal aastal aitab ESF miljonitel eurooplastel omandada uusi oskusi ja leida paremaid töökohti – muuta oma elu paremaks. Uurige lähemalt, millega ESF tegeleb, kuidas abistab ja kellele abi pakub.

My Story