Navigation path

Подкрепа за заетост и мобилност
Прочетете повече

• Насърчаване на заетостта и подпомагане на лицата, търсещи работа • Помощ за намиране на устойчиви работни места за младите хора • Подкрепа за предприемачи и предприятия • Осигуряване на умения на работниците за адаптиране към промените • Насърчаване на равенството между половете, по-добро равновесие между професионалния и личния живот и активен живот на възрастните хора

По-добро образование
Прочетете повече

• Инвестиции в образователни и обучителни системи
• Намаляване броя на лицата, отпадащи от системата на училищното образование на ранен етап
• Подобряване на достъпа до и качеството на висшето образование
• Насърчаване на ученето през целия живот
• Постигане на съответствие между образование и пазар на труда

Шанс за всички
Прочетете повече

• Борба със социалното изключване и бедността
• Интегриране на маргинализирани общности
• Насърчаване на социалното предприятие и работните места, които то осигурява
• Подкрепа за инициативи за развитие, ръководени от общността
• Намаляване на дискриминацията на пазара на труда

Подобряване на обществените услуги
Прочетете повече

• Модернизиране на институциите за заетост • Инвестиции в публични администрации в подкрепа на реформите и управлението • Помощ за заинтересованите лица при осигуряването на заетост, социални и образователни политики

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Европейският социален фонд

Всяка година ЕСФ помага на милиони европейци да подобрят начина си на живот чрез усвояване на нови умения и намиране на по-добра работа. Научете повече за ЕСФ: с какво се занимава фондът, как оказва помощ и кой се възползва от това.

My Story