Navigation path

ESF naujienos

Suaugusiųjų įgūdžių tyrimo rezultatai gali tapti 2014–2020 m. ESF prioritetų pagrindu

10/10/2013

Moksleivė atsakinėja prie lentos
© michaeljung

Spalio 8 d. Europos Komisija ir EBPO paskelbė išsamaus tyrimo, kuriame vertinamas gyventojų raštingumas, mokėjimas skaičiuoti ir naudotis technologijomis, rezultatus. Kiekvienoje iš tyrime dalyvavusių 17 ES valstybių narių ir kitų valstybių buvo vertinami 5 000 darbingo amžiaus (16–65 metų) gyventojų įgūdžiai.

Tyrimo rezultatai išties neramina: penktadalis suaugusių Europos gyventojų yra mažai raštingi, jiems kyla sunkumų skaitant ir atliekant paprastus aritmetikos veiksmus. Taip pat pastebėti ženklūs įgūdžių skirtumai tarp to paties dalyko universitetinį išsilavinimą turinčių žmonių ES šalyse, o tai apsunkina absolventų judumą sąjungoje. Pagrindinės tyrimo išvados yra šios:

  • 20 proc. ES darbingo amžiaus gyventojų, o dar daugiau bedarbių, yra mažai raštingi, jiems kyla sunkumų skaičiuoti;
  • 25 proc. ES gyventojų trūksta skaitmeninių įgūdžių, kurių reikia naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis;
  • gerokai skiriasi formalaus švietimo (vidurinių ir aukštųjų mokyklų) formuojami įgūdžiai;
  • tyrime atskleistas atotrūkis tarp skirtingų kartų įgūdžių pabrėžia mokymosi visą gyvenimą svarbą, siekiant aukštesnio gyvenimo lygio.

Pavyzdžiui, 25–34 metų gyventojai daug geriau skaito ir skaičiuoja nei 55–65 metų gyventojai tokiose valstybėse, kaip antai Ispanija, Prancūzija, Suomija, Belgijos Flamandų regionas.
Žvelgiant pasauliniu mastu, Japonijos rezultatai yra geresni nei kitų šalių, o štai didžiosios valstybės, pavyzdžiui, Kanada ir JAV, mažai kuo skiriasi nuo ES valstybių narių.

Europos Komisijos narys László Andoras ragina finansuoti švietimo ir užimtumo reformas bei geriau išnaudoti Europos socialinį fondą (ESF) investuojant į įgūdžius ir mokymą. Tyrimo rezultatai gali padėti valstybėms narėms nustatyti ESF išlaidų prioritetus būsimam 2014–2020 m. laikotarpiui. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas įgūdžiams ir mokymui, įtraukiant pažeidžiamas grupes.

ESF pagalba švietimui apima įvairiausias veiklos sritis: naujų mokymo programų mokyklose įgyvendinimas, mokytojų mokymas, parama universitetams ir profesinio švietimo institucijoms bei mokymuisi visą gyvenimą. Svarbiausia yra tai, kad ESF orientuojasi į žmones – mokinius, studentus, darbuotojus ir darbo ieškančius asmenis, norinčius mokytis ir įgyti naujų įgūdžių. Daugelis ESF projektų skirti mažinti mokyklos nebaigusiųjų skaičių ir užtikrinti, kad jaunuoliai – ypač priklausantys pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, mažumoms ir kilusiems iš imigrantų šeimų – turėtų tinkamus įgūdžius ir kvalifikacijas.