Navigation path

ESF v České republice

Hlavní prioritou investic ESF v České republice je společnost více podporující začlenění. ESF zároveň financuje zlepšování vzdělávání s cílem podpořit hospodářskou konkurenceschopnost.

ESF v celé Evropě a v České republice podporuje trh práce a pomáhá tak lidem získat lepší pracovní místa a všem občanům EU zajistit spravedlivější životní úroveň a více pracovních příležitostí. Za tím účelem investuje do lidského kapitálu v Evropě: pracujících, mládeže, znevýhodněných skupin a všech osob hledajících zaměstnání. Ve větších i menších evropských městech, venkovských oblastech i částech právě běží desítky tisíc projektů ESF, které všem Evropanům otevírají dveře k lepším dovednostem, práci, kvalifikacím a společnosti více podporující začlenění.

Vytváření příležitostí pro všechny

Hlavní prioritou investic ESF v České republice je podpora zaměstnanosti a sociálního začleňování. Předpokládá se, že z projektů určených na zlepšování dovedností a vytváření více pracovních příležitostí bude mít prospěch až 230 000 osob, díky Iniciativě na zaměstnávání mládeže (YEI) pak zejména mladí lidé. Nejvíce znevýhodněným sociálním skupinám pomáhá zlepšit kvalitu života a získat dovednosti i práci široká škála opatření, např. projekt v Karlovarském kraji. Ženy s malými dětmi profitují z více možností péče o děti a mohou pokračovat v profesní dráze. Skupiny na okraji společnosti a venkovská společenství získávají lepší přístup ke zdravotnictví a k sociálním službám, odborné přípravě a pracovním příležitostem, např. v ostravsko-karvinském regionu.

Zlepšování vzdělávání

ESF spolu s investicemi Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) financuje zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy a více do něj začleňuje všechny. Česká republika dále výrazně zlepšuje výkonnost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na univerzitách i v podnicích. V této oblasti je zcela nepostradatelná vysoce kvalifikovaná pracovní síla. Mladým lidem, pracovníkům a osobám hledajícím zaměstnání nabízejí projekty ESF příležitosti ke zlepšování stávajících a získávání nových dovedností, aby tito jedinci zvýšili míru své zaměstnatelnosti a dosáhli na kvalifikovanou práci. Například vědecko-technické středisko je zaměřeno na středoškolské studenty.

ESF zároveň usiluje o zlepšení profesionality a transparentnosti veřejné správy, což vede ke zlepšení služeb občanům a zkvalitnění podnikatelského a investičního prostředí.