Navigation path

Wat is het ESF?

Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Het werkt door te investeren in Europa's menselijke kapitaal - haar werknemers, haar jongeren en iedereen op zoek naar een baan. De jaarlijkse ESF-financiering van 10 miljard euro verbetert de kansen van miljoenen Europeanen, met name van hen die moeilijk werk vinden.

De Europese Unie zet zich in om meer en betere banen en een sociaal insluitende samenleving te creëren. Deze doelstellingen vormen de kern van de strategie Europa 2020 voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in de EU. Gezien de huidige economische context, wordt dit een nog grotere uitdaging. Het ESF speelt een belangrijke rol bij het halen van Europa's doelstellingen en het verzachten van de gevolgen van de economische crisis - in het bijzonder de toename van werkloosheid en armoede.

Prioriteiten stellen

De Europese Commissie en de EU-landen bepalen samen de prioriteiten van het ESF en hoe het zijn middelen besteedt. Eén prioriteit is het stimuleren van het aanpassingsvermogen van werknemers dankzij nieuwe vaardigheden, en van bedrijven dankzij nieuwe werkwijzen. Andere projecten richten zich op een betere toegang tot werk, door jongeren te helpen bij de overgang van school naar werk of door laag opgeleide werkzoekenden bij te scholen om zo hun arbeidskansen te verbeteren. Inderdaad, beroepsopleidingen en mogelijkheden tot een leven lang leren om mensen nieuwe vaardigheden te bieden, zijn een groot deel van veel ESF-projecten.

Een andere prioriteit wil mensen uit kansarme groepen helpen om werk te vinden. Dit is een onderdeel van het verbeteren van de 'sociale integratie' en toont aan hoe belangrijk de rol van werkgelegenheid is voor de integratie van mensen in de samenleving en het dagelijks leven. De financiële crisis heeft geleid tot een verdubbeling van de inspanningen om mensen aan het werk te houden of om ze, als ze hun baan verliezen, zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Projecten voor mensen

Het ESF is geen arbeidsbureau – het adverteert niet met vacatures. Daarentegen financiert het tienduizenden lokale, regionale en nationale werkgerelateerde projecten in heel Europa: van kleine projecten gerund door buurtverenigingen die plaatselijke mensen met een handicap aan gepast werk helpen tot landelijke projecten die beroepsopleiding voor de hele bevolking bevorderen.

Er bestaat enorme verscheidenheid in aard, omvang en doelen van ESF-projecten en ze zijn gericht op een brede waaier van doelgroepen. Er zijn projecten die zich richten op onderwijsstelsels, onderwijzers en schoolkinderen, op jonge en oudere werkzoekenden en op potentiële ondernemers met verschillende achtergronden. Bij het ESF ligt het accent op de mensen.