Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Provedba europskog stupa socijalnih prava

U okviru europskog stupa socijalnih prava utvrđeno je 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati pravedna i funkcionalna tržišta rada, a koja su strukturirana oko tri poglavlja:

Akcijski plan

Akcijskim planom za europski stup socijalnih prava utvrđuju se konkretne mjere za ostvarivanje 20 načela tog stupa. Za to je potrebna suradnja država članica i EU-a te aktivno sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva. U Akcijskom planu predlažu se tri cilja na razini EU-a u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite koje treba ostvariti do 2030.

Akcijski plan temelji se na opsežnom javnom savjetovanju u okviru kojeg je primljeno više od 1000 odgovora.

Najnovije inicijative u okviru Akcijskog plana

Podijeli ovu stranicu