Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Provedba europskog stupa socijalnih prava

Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su 17. studenoga 2017. na sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast u Göteborgu u Švedskoj europski stup socijalnih prava. U okviru tog stupa utvrđeno je 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati pravedna i funkcionalna tržišta rada, a koja su strukturirana oko tri poglavlja:

  • jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada
  • pravednih uvjeta rada
  • socijalne zaštite i uključenosti.

Stup je prvi skup socijalnih prava koji su institucije EU-a proglasile od Povelje o temeljnim pravima iz 2000. Kako bi 20 prava i načela zaživjelo u praksi, Komisija je pokrenula konkretne inicijative na europskoj razini.

Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je predanost stupu u svojem govoru pred Europskim parlamentom u Strasbourgu u srpnju 2019. te u političkim smjernicama za mandat nove Europske komisije, pri čemu je najavila daljnje mjere za provedbu načela i prava.

Iako su mnoga sredstva za ostvarivanje europskog stupa socijalnih prava u rukama država članica te socijalnih partnera i civilnog društva, institucije Europske unije, posebice Europska komisija, mogu u tome pomoći uspostavljanjem okvira i pružanjem smjernica.

Više informacija o inicijativi

Podijeli ovu stranicu