Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttaminen

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista oikeudenmukaisia työpaikkoja ja oikeudenmukaista kasvua käsitelleessä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa 17. marraskuuta 2017. Pilariin sisältyy 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, jotka tukevat työmarkkinoiden toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta. Nämä on jäsennelty kolmeen eri lukuun:

  • yhdenvertaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen pääsy työmarkkinoille
  • oikeudenmukaiset työolot
  • sosiaalinen suojelu ja osallisuus.

Kyseessä on ensimmäinen sosiaalisten oikeuksien julistus, jonka EU:n toimielimet ovat tehneet perusoikeuskirjan (2000) jälkeen. Komissio on pannut EU:n tasolla vireille konkreettisia aloitteita, joilla edistetään pilariin sisältyvien 20 oikeuden ja periaatteen toteutumista käytännössä.

Komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen sitoutui pilarin periaatteiden täytäntöönpanoon Euroopan parlamentissa Strasbourgissa heinäkuussa 2019 pitämässään puheessa ja seuraavaa Euroopan komission toimikautta koskevissa poliittisissa suuntaviivoissaan. Hän ilmoitti myös uusista toimista pilariin sisältyvien oikeuksien ja periaatteiden toteuttamiseksi.

Vaikka Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamisesta vastaavat pääasiassa jäsenvaltiot, myös työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta ja Euroopan unionin toimielimet (varsinkin Euroopan komissio) voivat auttaa prosessissa luomalla tarvittavat toimintapuitteet ja ohjaamalla prosessin kulkua.

Lisätietoa sosiaalisten oikeuksien pilarista

Jaa tämä sivu