Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

PROGRESS-pijler van EaSI

Modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid

De PROGRESS-pijler van EaSI helpt de EU en de EU-landen om het beleid in drie thematische sectoren te verbeteren:

Doelstellingen

 • Hoogwaardige vergelijkbare analytische kennis ontwikkelen en verspreiden
 • Doeltreffend en inclusief informatie uitwisselen, van elkaar leren en dialoog bevorderen
 • De toetsing van innovatief sociaal en arbeidsmarktbeleid financieel ondersteunen
 • Organisaties financiële steun geven om de instrumenten en het beleid van de EU te ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen

Wie mag er deelnemen?

Aan de PROGRESS-pijler kunnen alle openbare en particuliere organisaties, personen en instellingen deelnemen, zoals:

 • nationale, regionale en lokale autoriteiten
 • diensten voor arbeidsvoorziening
 • in de EU-wetgeving bedoelde gespecialiseerde instanties
 • de sociale partners
 • niet-gouvernementele organisaties
 • instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen
 • deskundigen op het gebied van evaluatie en effectbeoordeling
 • nationale bureaus voor de statistiek
 • de media

De Commissie kan daarbij samenwerken met internationale organisaties, met name de Raad van Europa, de OESO, de IAO en andere organen van de Verenigde Naties, alsmede de Wereldbank.

Hoe kun u zich aanmelden?

Activiteiten worden gefinancierd op basis van het werkprogramma van het programmacomité.

Om financiële steun aan te vragen moet een organisatie inschrijven op een aanbesteding of reageren op een uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

Financiering

55% van het totale EaSI-budget gaat naar PROGRESS. 20% hiervan is bestemd voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, 45% voor sociale bescherming, sociale inclusie en het terugdringen en voorkomen van armoede, en 7% voor de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Van het totale budget voor Progress is een belangrijk deel bestemd voor de bevordering van innovatie op sociaal gebied en van het sociaal beleid als methode voor het toetsen en evalueren van innovatieve oplossingen met het oog op de toepassing daarvan op grotere schaal.

Delen