Διαρθρωμένος Διάλογος με τους εταίρους σε επίπεδο Ένωσης

Διάλογος με εταίρους σε επίπεδο Ένωσης για τα ταμεία, σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων 2021-2027

 Call for applications

 Call for applications for the selection of members of the expert group on the Funds established by regulation (eu) no 2021/1060 of the European parliament and of the Council

Taking into account the summer period and with a view to collecting an appropriate number of applications, the deadline is extended until 28 September 2021. As of 1 September the call is also published on the Register of Commission expert groups and other similar entities. The applicants who already sent their applications between 12 July 2021 and 1 September do not need to re-apply under this extended call.

Ο διάλογος με τους εταίρους που προβλέπει ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) θα συνεχιστεί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 2021-2027 προβλέπει ότι η Επιτροπή, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, διαβουλεύεται με οργανώσεις που εκπροσωπούν εταίρους σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Ως εκ τούτου, στις 9 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2021) 5014  για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα ταμεία που θεσπίστηκε με τον ΚΚΔ (ΕΤΠΑ/ΤΣ, Interreg, ΕΚΤ+, ΕΤΘΑΥ, ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ). Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από την έναρξη ισχύος του ΚΚΔ (*), ο οποίος αποτελεί τη νομική βάση για τη θέσπιση του μελλοντικού διαλόγου.
Για τον σκοπό αυτό, μόλις δημοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων εταίρων ύστερα από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής.

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονισμός περί κοινών διατάξεων)

Βλέπε επίσης Διαρθρωμένος διάλογος με εταίρους σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020