Διάλογος με τους εταίρους του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 2021-2027

Διάλογος με εταίρους σε επίπεδο Ένωσης για τα ταμεία, σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων 2021-2027

Ο διάλογος με τους εταίρους που προβλέπει ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) θα συνεχιστεί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 2021-2027 προβλέπει ότι η Επιτροπή, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, διαβουλεύεται με οργανώσεις που εκπροσωπούν εταίρους σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

Ως εκ τούτου, στις 9 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση C(2021) 5014  για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα ταμεία που θεσπίστηκε με τον ΚΚΔ (ΕΤΠΑ/ΤΣ, Interreg, ΕΚΤ+, ΕΤΘΑΥ, ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ). Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από την έναρξη ισχύος του ΚΚΔ (*), ο οποίος αποτελεί τη νομική βάση για τη θέσπιση του μελλοντικού διαλόγου.
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή των συμμετεχόντων εταίρων που προκηρύχθηκε μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής έχει πλέον ολοκληρωθεί και η επιλογή έχει πραγματοποιηθεί. Ο κατάλογος των οργανώσεων που έχουν προταθεί ως μέλη έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Μητρώου των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής

Βλέπε επίσης Διαρθρωμένος διάλογος με εταίρους σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020

Συνεδριάσεις

Agenda

Presentations:

  • Progress in programming and support for refugees fleeing Ukraine - other CPR Funds pdf
  • Involvement of partners : The European Community of Practice on Partnership pdf
  • Long Term Vision for Rural Areas pdf
  • Kohesio pdf

Minutes pdf

Agenda

Rules of Procedure

Presentations:

  • Role and Framework for partnership including specific for a ie Community of Practice , Just Transition Platform pdf
  • State of play on programming and involvement of partners pdf
  • Interactive Workshops (World Café) pdf
  • Recent development on the Cohesion Open Data Platform pdf

Minutes pdf