Διαδρομή πλοήγησης

Οι δημόσιες συμβάσεις στο ΙΜΙ

Οι δημόσιες συμβάσεις στο ΙΜΙ

Οι αρχές θα μπορούν:

  • να αίρουν τις αμφιβολίες σχετικά με τη γνησιότητα ενός εγγράφου ή πιστοποιητικού που προσκομίζει ο προσφέρων
  • να ελέγχουν αν μια εταιρεία πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (εθνικά πρότυπα, ετικέτες, αξιολογήσεις συμμόρφωσης, κ.λπ.) ή αν είναι κατάλληλη για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης
  • να ελέγχουν αν για έναν εργολήπτη, προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών ισχύουν λόγοι αποκλεισμού (π.χ. καταδίκη για απάτη)
  • να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη λάβει μέσω ευρωπαϊκής τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό φυλλάδιο pdf(343 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου και στην ομάδα ερωτήσεων για τις δημόσιες συμβάσειςpdf(294 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου !

Πρόσβαση στο ΙΜΙ

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Εργαλείο εκμάθησης του ΙΜΙ

Εάν είστε νέος χρήστης του ΙΜΙ και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.