Инициативи на ЕС

Стратегия за приобщаване на ЕС

Стратегията за приобщаване към обществото насърчава държавите-членки да координират подходите си за борба с бедността и социалното изключване и да ги интегрират сред най-важните въпроси от политическия си дневен ред.

Повече информация en fr de

Най-отгоре в страницата

Финансиране

Във всяка участваща страна. са публикувани покани за предложения за дейностите, организирани в рамките на Европейска година 2010. Европейската комисия няма да отпуска субсидии директно.

Европейският съюз подкрепя финансово инициативи за борба с бедността и социалното изключване чрез три главни инструмента за финансиране:

Повече информация

Европейски социален фонд

Европейският социален фонд е посветен на подкрепата на заетостта и повишаването на жизнените стандарти в ЕС. Водещият принцип е инвестиране в образованието и обучението.

Повече информация

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията подкрепя хора, които са загубили работата си като резултат от глобализацията.

Повече информация

ПРОГРЕС

ПРОГРЕС е програмата на ЕС за заетост и социална солидарност. Целта и е да се насърчават подобренията в следните области:

  • Заетост
  • Социално приобщаване и закрила
  • Условия на труд
  • Недискриминация
  • Равенство между половете

Повече информация

 

 

 

Най-отгоре в страницата