Факти и цифри

В усилието си да се борят с бедността страните-членки на ЕС са възприели общ набор от показатели, които да откроят по-ясно какво означава да си беден.

Бедността в ЕС се измерва на базата на доходите и се смята, че човек е застрашен от бедност, когато доходите му се равняват на или са по-ниски от 60% от средния доход за страната. Взимат се под внимание също и други показатели като нивото на безработица, жилищните условия, степента на преждевременно отпадане от училище и достъпът до обществени услуги като здравеопазването.

Факти и данни за бедността и социалното изключване:

  • Показатели на Евростат за бедността и социалното изключване en
  • Основна информация за бедността и социалното изключване в ЕС en