system message icon

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Information om behandling och skydd av personuppgifter när EUSurvey används för att skapa och hantera enkäter.

Version 1.0, 2020/06/10

Behandling: EUSurvey

Personuppgiftsansvarig: Europeiska kommissionen

Referens: DPR-EC-01488

Inledning

Europeiska kommissionen är mån om att skydda personuppgifter och respektera allas integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (upphävande av förordning (EG) nr 45/2001).

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Vi informerar också om hur vi behandlar och skyddar personuppgifter, hur de används och vilka rättigheter man har vad gäller ens personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Informationen om hur ens personuppgifter behandlas när man registrerar sig som användare av kommissionens verktyg EUSurvey och använder tjänsten för att skapa enkäter. Meddelandet omfattar inte dataskyddsaspekter som avser de enkäter du skapar. Om enkäterna används för att samla in och behandla personuppgifter måste du därför inkludera ett specifikt meddelande om skydd av personuppgifter när du skapar enkäterna.

1. VARFÖR OCH HUR SAMLAR NI IN UPPGIFTER OM MIG?

1.1 Personuppgifter som samlas in för användaradministration

Syftet med behandlingen: Kommissionen samlar in och använder dina personuppgifter genom EUSurvey för att du ska kunna ansluta till verktyget EUSurvey och använda det för att skapa och offentliggöra enkäter på internet. Kontaktuppgifter (mejladress, förnamn och efternamn) kan även användas för att kontakta dig för support och kvalitetshantering.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

1.2 Personuppgifter som samlas in genom enkäter på internet

Kommissionen ansvarar inte för policyer eller förfaranden för integritetsskydd som genomförs av personer eller organisationer som använder verktyget EUSurvey för att skapa och offentliggöra enkäter. Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för sådana enkäter behandlas av och på ansvar av upphovsmannen till enkäten eller dennes organisation.

Enskilda personer och organisationer som använder EUSurvey för att utarbeta enkäter har en rättslig förpliktelse att skapa och offentliggöra egna meddelanden om skydd av personuppgifter vid insamling av personuppgifter.

2. VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR ATT BEHANDLA MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter eftersom

”Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.”

Genom att godkänna detta meddelande om skydd av personuppgifter lämnar du ditt samtycke, vilket är ett krav för att logga in till och använda tjänsten.

Du kan utöva din rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta den personuppgiftsansvariga med hjälp av kontaktformuläret .

3. VILKA UPPGIFTER SAMLAR NI IN?

För att tillhandahålla tjänsterna i EUSurvey, genom behandlingen av uppgifter, samlar kommissionen in följande typer av personuppgifter:

3.1 Identifieringsinformation

För att identifieras av systemet behöver du ett användarnamn och ett lösenord, som hanteras via verktyget EULogin [1] . För mer information om hur EULogin behandlar personuppgifter kan du gå in på sidan Skydd av personuppgifter på EULogin .

3.2 Användarinformation

Vissa personuppgifter finns tillgängliga i verktyget EUSurvey under fliken Inställningar, nämligen

• fullständigt namn (för- och efternamn), och

• mejladress.

Ditt fullständiga namn och din mejladress hämtas automatiskt från EULogin och Europeiska kommissionens centrala användardatabas, som lagras i kommissionens datacenter. Kommissionens datacenter måste uppfylla kraven i förordning (EU) 2018/1725 samt kommissionens säkerhetsbestämmelser och den bestämmelse från generaldirektoratet för personal och säkerhet som avser denna typ av servrar och tjänster.

3.3 Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har. Verktyget använder analysplattformen Matomo med öppen källkod och en webbserver. Både infrastrukturen och programvaran står under kommissionens fullständiga kontroll och överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning i EU.

I EUSurvey används Europa Analytics för trafikstatistik och trafikanalyser. Mer information om skydd av personuppgifter, alternativet ”Spåra inte” och annan information finns på webbplatsen för Europa Analytics .

4. HUR LÄNGE BEHÅLLER NI UPPGIFTERNA?

Vi sparar bara dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med enkäten.

4.1 EU-anställda (interna användare)

Så länge du är EU-anställd förblir ditt konto aktivt och därmed sparas dina personuppgifter. Du kan dock när som helst be EUSurvey-ansvariga att avsluta kontot om du inte längre vill använda verktyget. Om så är fallet raderas ditt användarkonto, alla tillhörande uppgifter och alla enkäter och resultat permanent.

4.2 Extern användare av EUSurvey

Som extern användare kan du när som helst be EUSurvey-ansvariga att avsluta kontot om du inte längre vill använda verktyget. Ditt konto, alla uppgifter som hör till det och alla enkäter och resultat kommer att raderas permanent.

En extern användares konto kommer att raderas efter två års inaktivitet.

5. HUR SKYDDAR NI MINA UPPGIFTER?

Alla personuppgifter lagras på servrar i kommissionens datacenter. Behandlingen uppfyller kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade, men tänk på att inga överföringssätt på internet eller metoder för elektronisk lagring är 100 % säkra. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera ett fullständigt skydd.

6. VEM HAR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER OCH VEM LÄMNAS DE UT TILL?

Endast behörig kommissionspersonal som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa gällande regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Till följd av detta har anställda som förvaltar verktyget EUSurvey tillgång till dina personuppgifter.

Detta innefattar

• kommissionens EUSurvey-ansvariga i syften som rör systemsupport och underhåll,

• administratörerna av infrastruktur.

Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående, utom i den mån och i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Kommissionen lämnar inte ut personuppgifter till tredje part för direkt marknadsföring. Kommissionen kommer med andra ord inte att använda dina personuppgifter för att kontakta dig genom nyhetsbrev, marknadsföring eller reklam. Vi kan däremot komma att använda din mejladress för att informera eller uppdatera dig om EUSurvey.

7. VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och rätta dem om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du rätt att radera dina personuppgifter, begränsa behandlingen av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet.

Tänk på att ditt för- och efternamn och din mejladress hämtas från EULogin och enbart kan ändras där. EUSurvey uppdateras automatiskt med uppgifter från EULogin. Vid första inloggningen skapas ditt konto automatiskt med uppgifter hämtade från EULogin-databasen. Andra personuppgifter kan ändras via Inställningar i EUSurvey . Om detta inte är möjligt, kontakta oss genom kontaktformuläret .

Detta meddelande kommer att fortsätta att gälla, utom vad gäller eventuella ändringar av bestämmelserna, vilka träder i kraft omedelbart när de offentliggörs genom verktyget EUSurvey och godkänns av användaren. Om detta meddelande ändras kommer du att informeras om detta. Du kommer att se ett väl synligt meddelande om godkännande i verktyget EUSurvey direkt efter inloggning. Du kommer att uppmanas att läsa och godkänna det nya meddelandet om skydd av personuppgifter.

8. VEM KAN JAG KONTAKTA?

8.1 Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta den personuppgiftsansvariga via kontaktformuläret .

Du kan kontakta supportgruppen för EUSurvey genom kontaktformuläret för att radera ditt konto permanent om du inte längre vill använda verktyget.

8.2 Kommissionens dataskyddsombud

Mejla kommissionens dataskyddsombud (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

8.3 Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu).

Europeiska datatillsynsmannen agerar som en oberoende tillsynsmyndighet och ser till att alla EU:s institutioner och organ respekterar allas rätt till integritet vid behandling av personuppgifter.

9. VAR HITTAR JAG MER INFORMATION?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där man behandlar personuppgifter. Gå till registret: http://ec.europa.eu/dpo-register

Den behandling av personuppgifter som avses här har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin är de europeiska institutionernas autentiseringstjänst som grundas på teknik med enkel inloggning.