system message icon

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą naudojant programą „EUSurvey“ apklausų rengimo ir administravimo tikslais.

1.0 versija, 2020/06/10

Duomenų tvarkymo operacija – „EUSurvey“

Duomenų valdytojas – Europos Komisija (Komisija)

Registracijos numeris – DPR-EC-01488

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus pateiktus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su jūsų asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Čia pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija apie Komisijos atliekamas duomenų tvarkymo naudojant programą „EUSurvey“ operacijas, t. y. šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, pateikti registruojantis „EUSurvey“ naudotoju ir naudojantis programos paslauga, skirta apklausoms rengti. Čia neaptariami duomenų apsaugos aspektai, susiję su jūsų rengiamomis apklausomis, t. y. prie rengiamos apklausos, per kurią numatote rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, reikės pridėti atskirą pareiškimą apie privatumo apsaugą.

1. KODĖL IR KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1.1. Naudotojų valdymo reikmėms surinkti asmens duomenys

Duomenų tvarkymo operacijų tikslas: Komisija, naudodamasi programa „EUSurvey“, renka ir naudoja jūsų asmeninę informaciją, kad jūs, kaip naudotojas, galėtumėte prisijungti prie programos „EUSurvey“ ir naudotis paslauga, skirta internetiniams klausimynams kurti ir skelbti. Jūsų kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas, vardas ir pavardė) taip pat gali būti naudojami siekiant susisiekti su jumis dėl paramos ir kokybės valdymo.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, tikslais.

1.2. Per internetines apklausas surinkti asmens duomenys

Komisija nėra atsakinga už privatumo politiką ar praktiką, kurią taiko asmenys ar organizacijos, kurie naudojasi programa „EUSurvey“ ir paslauga, skirta apklausai sukurti ir paskelbti. Visus per tokią apklausą surinktus asmens duomenis tvarkys ir už jų tvarkymą bus atsakingas apklausos savininkas ar jo organizacija.

Asmenys ir organizacijos, kurie apklausai organizuoti naudojasi programa „EUSurvey“ ir renka asmens duomenis, turi teisinę prievolę parengti ir paskelbti savo pareiškimą apie privatumo apsaugą.

2. KOKIU (-IAIS) TEISINIU (-IAIS) PAGRINDU (-AIS) TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes:

„duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais“.

Tokį sutikimą davėte ar duosite priimdamas šį pareiškimą apie privatumo apsaugą. Jį priimti būtina norint pradėti naudotis programa ir paslauga.

Norėdamas pasinaudoti teise atšaukti savo sutikimą, kreipkitės į duomenų valdytoją užpildydamas kontaktinę formą.

3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME?

Kad galėtų teikti programos „EUSurvey“ paslaugas, Komisija per duomenų tvarkymo operacijas renka šių kategorijų asmens duomenis:

3.1 Prisijungimo duomenys

Tam, kad sistema atpažintų naudotoją, jam reikia prisijungimo vardo ir slaptažodžio. Jiems tvarkyti naudojama „EU Login“ [1] paslauga. Daugiau informacijos apie tai, kaip „EU Login“ tvarko jūsų asmens duomenis, rasite „EU Login“ pareiškime apie privatumo apsaugą .

3.2. Duomenys apie naudotoją

Kai kurie asmens duomenys gali būti pasiekti per programos „EUSurvey“ kortelę „Nustatymai“:

• asmenvardis (vardas ir pavardė);

• e. pašto adresas.

Asmenvardis ir e. pašto adresas yra duomenys, gaunami automatiškai iš sistemos „EU Login“ ir Europos Komisijos centrinės naudotojų duomenų bazės, kuri saugoma Europos Komisijos duomenų centre. Europos Komisijos duomenų centras privalo laikytis Reglamento (ES) 2018/1725 ir visų Komisijos saugumo sprendimų ir nuostatų, kuriuos tokios rūšies serveriams ir paslaugoms patvirtino Saugumo ir žmogiškųjų išteklių generalinis direktoratas.

3.3. „Europa Analytics“

„Europa Analytics“ yra vidaus priemonė, leidžianti stebėti ir vertinti Europos Komisijos interneto svetainių portale „Europa“ veiksmingumą ir efektyvumą. „Europa Analytics“ sukurta naudojantis atvirojo kodo analitine platforma „Matomo“ ir įdiegta saityno serveryje. Europos Komisija valdo visą infrastruktūrą ir programinę įrangą. Jos atitinka galiojančius ES duomenų apsaugos teisės aktus.

„EUSurvey“ naudoja „Europa Analytics“ duomenų srauto statistikos ir analizės tikslais. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir jos priemones, funkcijos „Nesekti“ pasirinkimą ir kitą informaciją rasite interneto svetainėje „Europa Analytics“ .

4. KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Komisija asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia norint pasiekti apklausos tikslą.

4.1. ES institucijų darbuotojas (vidaus naudotojas)

Kol dirbate ES institucijose, jūsų naudotojo paskyra yra aktyvi, todėl jūsų asmens duomenys saugomi. Tačiau jei nebenorite naudotis paslauga, galite bet kada paprašyti „EUSurvey“ komandos ištrinti jūsų paskyrą. Tokiu atveju jūsų naudotojo paskyra, visi susiję duomenys ir visos apklausos bei rezultatai bus visam laikui ištrinti.

4.2. „EUSurvey“ išorės naudotojas

Išorės naudotojai, kurie nebenori naudotis paslauga, gali bet kada paprašyti „EUSurvey“ komandos ištrinti jų paskyrą. Ta paskyra, visi susiję duomenys ir visos apklausos bei rezultatai bus visam laikui ištrinti.

Be to, nenaudojamos išorės naudotojų paskyros ištrinamos, jei 2 metus nevykdoma veikla.

5. KAIP SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Visi asmens duomenys saugomi Europos Komisijos duomenų centro serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Tarp techninių priemonių yra atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Tarp organizacinių priemonių – prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti duomenų tvarkymo operacijų tikslais.

Mums rūpi jūsų asmens duomenų saugumas, tačiau atminkite, kad jokie perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdai nėra iki galo saugūs. Mes stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, tačiau negalime užtikrinti absoliutaus jų saugumo.

6. KAM PRIEINAMI IR ATSKLEIDŽIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šių duomenų tvarkymo operacijų vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinybės žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Todėl prie jūsų asmens duomenų turi prieigą šie programą „EUSurvey“ tvarkantys darbuotojai:

• Komisijos „EUSurvey“ komanda – sistemos palaikymo ir priežiūros tikslais;

• infrastruktūros administratoriai.

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus teisės aktuose reikalaujamu mastu ir tikslu.

Komisija neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais. Kitaip tariant, Komisija nenaudos jūsų asmens duomenų tam, kad siųstų jums naujienlaiškius ir rinkodaros ar reklaminę informaciją. Tačiau jūsų e. pašto adresu galime pasinaudoti tam, kad pateiktume jums informaciją arba naujienas apie „EUSurvey“.

7. KOKIAS TEISES TURITE IR KAIP JOMIS GALITE NAUDOTIS?

Kaip duomenų subjektas, turite Reglamento (ES) 2018/1725 III skyriaus 14–25 straipsniuose nurodytas specialias teises, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti, jeigu jie netikslūs ar neišsamūs. Kai tinka, turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, – į duomenų apsaugos pareigūną.

Jūsų vardas, pavardė ir e. pašto adresas yra gaunami iš sistemos „EU Login“ ir gali būti keičiami tik joje. Programa „EUSurvey“ automatiškai atnaujinama pagal „EU Login“ duomenis. Prisijungiant pirmą kartą, jūsų paskyra sukuriama automatiškai pagal duomenis, gautus iš „EU Login“ duomenų bazės. Kitus asmens duomenis galima keisti programos „EUSurvey“ kortelę „Nustatymai“ . Jei tai nepavyksta, kreipkitės į mus naudodamasis kontaktine forma.

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą galios tol, kol jo nuostatos nebus pakeistos. Pakeitimai įsigalios iš karto po to, kai jie bus paskelbti programoje „EUSurvey“ ir juos priims naudotojas. Jei šis pareiškimas apie privatumo apsaugą bus kaip nors keičiamas, apie tai jums bus pranešta, kai tik prisijungsite prie programos „EUSurvey“. Paprašysime jūsų perskaityti ir priimti naują pareiškimą apie privatumo apsaugą.

8. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

8.1. Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų ar abejonių, arba norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją naudodamasis šia kontaktine forma.

Jei paslaugos jums nebereikia ir jei norite, kad jūsų paskyra būtų ištrinta visam laikui, susisiekite su „EUSurvey“ paramos grupe naudodamasis kontaktine forma.

8.2. Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis ir į Komisijos duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

8.3. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos Reglamente (ES) 2018/1725 nustatytos jūsų teisės, turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu) ir jam pateikti skundą.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija. Jis užtikrina, kad visos ES institucijos ir įstaigos tvarkytų asmens duomenis gerbdamos asmenų teisę į privatumą.

9. KUR RASTI IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Susipažinti su šiuo registru galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register .

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-01488.1.

[1] „EU Login“ yra Europos institucijų tapatumo nustatymo paslauga, sukurta naudojantis vieno prisijungimo technologija (SSO).