system message icon

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer u EUSurvey gebruikt voor het opstellen en beheren van enquêtes.

Version 1.0, 2020/06/10

Gegevensverwerking: EUSurvey

Verwerkingsverantwoordelijke: De Europese Commissie (hierna “de Commissie” genoemd).

Referentienummer: DPR-EC-01488

Inleiding

De Europese Commissie (hierna “de Commissie” genoemd) heeft zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

Deze privacyverklaring geeft uitleg over de reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de manier waarop wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt hier ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

De informatie met betrekking tot de gegevensverwerking via de toepassing EUSurvey door de Commissie wordt hieronder verstrekt. In deze privacyverklaring wordt met name uitleg gegeven over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u zich als gebruiker in EUSurvey registreert en van de dienst gebruik maakt om enquêtes op te stellen. De privacyverklaring bestrijkt niet de gegevensbeschermingsaspecten die verband houden met de enquêtes die u opstelt. Dit betekent dat u bij het opstellen van een enquête in de enquête zelf een specifieke privacyverklaring moet opnemen indien in het kader van uw enquête persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

1. WAAROM EN HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

1.1. Persoonsgegevens verzameld voor gebruikersbeheer

Doel van de gegevensverwerking: De Commissie verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens via EUSurvey met als doel u als gebruiker in staat te stellen een verbinding te maken met de EUSurvey-toepassing en de dienst te gebruiken voor het opstellen en publiceren van online-vragenlijsten. Uw contactgegevens (e-mailadres, voornaam en achternaam) kunnen ook worden gebruikt om contact met u op te nemen in verband met ondersteuning en kwaliteitsbeheer.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

1.2. Persoonsgegevens verzameld via online-enquêtes

Gelieve te noteren dat de Commissie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de privacypraktijk van de personen of organisaties die gebruik maken van de EUSurvey-toepassing om een enquête op te stellen en te publiceren. Alle persoonsgegevens die binnen een dergelijke enquête worden verzameld, worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de opsteller van de enquête of de organisatie waartoe de opsteller behoort.

Individuele personen en organisaties die EUSurvey gebruiken om een enquête te organiseren, zijn wettelijk verplicht hun eigen privacyverklaring op te stellen en te publiceren wanneer zij persoonsgegevens verzamelen.

2. OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAG(EN) VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

“de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.”

Door deze privacyverklaring te accepteren, geeft u deze toestemming / zult u deze toestemming geven. Het accepteren van de privacyverklaring is een vereiste voor toegang tot de toepassing en gebruik van de dienst.

U heeft het recht uw toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het contactformulier .

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

Om de EUSurvey-diensten te verstrekken, verzamelt de Commissie via de gegevensverwerking de volgende categorieën persoonsgegevens.

3.1. Inloggegevens

Om door het systeem te worden geïdentificeerd, heeft de gebruiker een login met bijbehorend wachtwoord nodig dat door de EULogin [1] -dienst wordt beheerd. Voor verdere informatie over de manier waarop EULogin uw persoonsgegevens verwerkt, raadpleeg de EULogin privacyverklaring .

3.2. Gebruikersgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn toegankelijk vanuit de EUSurvey-toepassing via de tab “Instellingen”:

• Volledige naam (voornaam en achternaam)

• E-mailadres

De volledige naam en het e-mailadres zijn gegevens die worden opgevraagd via een automatisch proces vanuit EULogin en de centrale gebruikersdatabank van de Europese Commissie, die is opgeslagen in het gegevenscentrum van de Europese Commissie. Het gegevenscentrum van de Europese Commissie is gebonden door Verordening (EU) nr. 2018/1725 en door alle andere veiligheidsbesluiten en -bepalingen die voor dit soort servers en diensten zijn vastgesteld door het directoraat-generaal Personele Middelen en Veiligheid.

3.3. Europa Analytics

Europa Analytics is de centrale dienst die de doeltreffendheid en doelmatigheid van de websites van de Europese Commissie op de Europa-server controleert en evalueert. Europa Analytics is gebaseerd op het analyticsplatform “Matomo” (open source) en geïnstalleerd op een webserver. Zowel de infrastructuur als de software wordt volledig beheerd door de Europese Commissie en voldoet aan de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

EUSurvey maakt gebruik van Europa Analytics voor statistische en analytische informatie over het internetverkeer. Meer informatie over gegevensbescherming en de gegevensbeschermingsmaatregelen, de traceerbeveiliging (“do not track”) en andere informatie zijn te vinden op de website van Europa Analytics .

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De Commissie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden van de enquête.

4.1. EU-personeelslid (interne gebruiker)

Zolang u EU-personeelslid bent, blijft uw gebruikersaccount actief en blijven uw persoonsgegevens bijgevolg opgeslagen. U kunt echter op elk ogenblik EUSurvey verzoeken uw account stop te zetten indien u van de dienst geen verder gebruik wenst te maken. In dat geval worden uw gebruikersaccount, alle bijbehorende gegevens en alle enquêtes en resultaten permanent gewist.

4.2. Externe gebruiker van EUSurvey

Als extern gebruiker van EUSurvey kunt u op elk ogenblik EUSurvey verzoeken uw account stop te zetten indien u van de dienst geen verder gebruik wenst te maken. In dat geval worden de betrokken account, alle bijbehorende gegevens en alle enquêtes en resultaten permanent gewist.

Daarnaast worden alle externe gebruikersaccounts die gedurende twee jaar niet zijn gebruikt, gewist.

5. HOE BESCHERMEN EN BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van het gegevenscentrum van de Europese Commissie. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden onder meer in dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen met het oog op de verwerking ervan.

De beveiliging van uw persoonsgegevens is weliswaar belangrijk voor ons, maar wij wijzen erop dat geen enkele methode om gegevens via internet door te zenden of elektronisch op te slaan, 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven uw persoonsgegevens doelmatig te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN AAN WIE WORDEN DEZE VERSTREKT?

Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking en voor bevoegd personeel volgens het “need-to-know”-beginsel. Deze medewerkers zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, aanvullende vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Het personeel dat de EUSurvey-toepassing beheert, heeft bijgevolg toegang tot uw persoonsgegevens.

Het gaat hierbij onder meer om:

• Het EUSurvey-team van de Commissie, met het oog op ondersteuning en onderhoud van het systeem.

• De beheerders van de infrastructuur.

Wij geven geen verzamelde gegevens door aan een derde partij, tenzij en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De Commissie deelt geen persoonsgegevens van gebruikers met derde partijen voor direct marketing. Dit betekent dat de Commissie uw persoonsgegevens niet zal gebruiken om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven, marketing- of reclame-informatie. Wij kunnen echter wel uw e-mailadres gebruiken om u informatie of updates met betrekking tot EUSurvey toe te sturen.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Als “betrokkene” heeft u specifieke rechten op grond van hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze te rectificeren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, om beperkingen te stellen aan de verwerking ervan, om tegen de verwerking ervan bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, met de functionaris voor gegevensbescherming.

Let erop dat uw voornaam, achternaam en e-mailadres afkomstig zijn uit EULogin en alleen daar kunnen worden gewijzigd. EUSurvey wordt automatisch geactualiseerd volgens de gegevens van EULogin. Bij het eerste inloggen wordt uw account automatisch gecreëerd op basis van de gegevens die uit de EULogin-databank afkomstig zijn. Andere persoonsgegevens kunnen worden gewijzigd op de pagina “Instellingen” van EUSurvey . Als dat niet lukt, neem dan contact met ons op via het contactformulier .

Deze privacyverklaring blijft geldig, met uitzondering van mogelijke toekomstige wijzigingen ervan. Deze worden onmiddellijk van kracht nadat zij op de EUSurvey-toepassing zijn gepost en door de gebruiker zijn gevalideerd. Bij wijzigingen van deze privacyverklaring wordt u meteen na het inloggen op de EUSurvey-toepassing daarop geattendeerd door een in het oog springende vermelding. U zal dan worden verzocht de nieuwe privacyverklaring te lezen en te accepteren.

8. CONTACTGEGEVENS

8.1. De verwerkingsverantwoordelijke

Indien u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt uitoefenen, opmerkingen, vragen of bezwaren heeft of een klacht wilt indienen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, via het contactformulier .

U kunt contact opnemen met het ondersteunende EUSurvey-team via het contactformulier indien u uw account permanent wilt wissen omdat u geen gebruik meer wenst te maken van de dienst.

8.2. De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) in verband met kwesties betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725.

8.3. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U heeft het recht bezwaar te maken (d.w.z. u kunt een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming fungeert als een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit en ziet erop toe dat alle EU-instellingen en organen het individuele recht op privacy eerbiedigen bij de verwerking van persoonsgegevens.

9. WAAR VINDT U MEER INFORMATIE?

De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register .

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbare register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin is de authenticatiedienst van de Europese instellingen gebaseerd op SSO (Single-Sign On)-technologie.