system message icon

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka dostupne su informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka kad upotrebljavate aplikaciju EU Survey za izradu anketa i upravljanje njima.

Verzija 1.0, 2020/06/10

Postupak obrade: EUSurvey

Voditelj obrade podataka: Europska komisija („Komisija”)

Broj upisa: DPR-EC-01488

Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjavaju se razlozi za obradu vaših osobnih podataka, način njihova prikupljanja, postupanja s njima i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojem se možete obratiti kako biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Informacije o postupcima obrade s pomoću aplikacije EUSurvey koje provodi Komisija nalaze se u nastavku teksta t.j. u ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjeno je kako se vaši osobni podaci obrađuju kad se registrirate kao korisnik aplikacije EUSurvey i kad koristite tu uslugu za izradu ankete. Nisu obuhvaćeni aspekti zaštite osobnih podataka povezani s anketama koje izradite, tj. ako se u vašoj anketi prikupljaju i obrađuju osobni podaci, u nju ćete prilikom izrade morati uključiti posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

1. ZAŠTO I KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

1.1. Osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu upravljanja korisnicama

Svrha postupka obrade: Komisija, s pomoću aplikacije EUSurvey, prikuplja i koristi vaše osobne podatke kako bi omogućila vama, kao korisniku, da se povežete s aplikacijom EUSurvey i koristite tu uslugu za izradu i objavljivanje internetskih upitnika. Vaši podaci za kontakt (e-adresa, ime i prezime) mogu se koristiti i za uspostavljanje kontakta s vama u svrhe korisničke podrške i upravljanja kvalitetom.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

1.2. Osobni podaci koji se prikupljaju putem internetskih anketa

Napominjemo da Komisija nije odgovorna za politike zaštite privatnosti ili prakse koje provode osobe ili organizacije koje koriste aplikaciju i uslugu EUSurvey kako bi izradili i objavili anketu. Sve osobne podatke prikupljene u okviru takve ankete obrađuje, i snosi odgovornost za tu obradu, vlasnik ankete ili njegova organizacija.

Osobe i organizacije koje koriste aplikaciju EUSurvey kako bi organizirali anketu imaju pravnu obvezu sastaviti i objaviti vlastitu izjavu o zaštiti osobnih podataka ako ih prikupljaju.

2. KOJI JE PRAVNI TEMELJ ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

„ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih.”

Prethodno navedenu suglasnost dali ste ili ćete je dati prihvaćanjem ove izjave o zaštiti osobnih podataka. Da biste ušli u aplikaciju EUSurvey i koristili tu uslugu, najprije morate prihvatiti ovu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje pristanka, obratite se voditelju obrade podataka koristeći obrazac za kontakt .

3. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I DALJE OBRAĐUJEMO?

Kako bi pružala usluge EUSurvey, putem postupaka obrade, Komisija prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

3.1. Vjerodajnice

Da bi ga sustav identificirao, korisnik mora imati korisničko ime i lozinku, kojima se upravlja putem usluge EULogin [1] . Više informacija o tome kako EULogin obrađuje vaše osobne podatke možete naći u izjavi o zaštiti osobnih podataka sustava EULogin .

3.2. Korisnički podaci

Neki osobni podaci dostupni su iz aplikacije EUSurvey na kartici „Postavke”:

• Puno ime (ime i prezime)

• e-adresa

Puno ime i e-adresa podaci su koji se automatski dohvaćaju iz EULogina i Komisijine središnje baze korisničkih podataka koja je pohranjena u podatkovnom centru Europske komisije. Podatkovni centar Europske komisije mora ispunjavati zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 2018/1725 i iz svih Komisijinih sigurnosnih odluka i odredbi koje Glavna uprava za sigurnost i ljudske resurse utvrdi za tu vrstu poslužitelja i usluga.

3.3. Europa Analytics

Europa Analytics je korporativna usluga za praćenje i evaluaciju efektivnosti i efikasnosti internetskih stranica Europske komisije na portalu Europa. Izrađen je na analitičkoj platformi otvorenog koda „Matomo” i postavljen na web-poslužitelju. Infrastruktura i softver pod potpunom su kontrolom Europske komisije i u potpunosti ispunjavaju odredbe postojećeg zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka.

EUSurvey koristi Europa Analytics za analizu i statističku obradu prometa. Više o informacijama i mjerama koje se tiču zaštite podataka, opciji „Do Not Track” te druge informacije možete naći na internetskoj stranici Europa Analytics .

4. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Komisija vaše osobne podatke čuva samo u razdoblju potrebnom za ispunjenje svrhe ankete.

4.1. Zaposlenik institucija EU-a (unutarnji korisnik)

Dokle god ste zaposlenik institucija EU-a, vaš korisnički račun ostaje aktivan i vaši osobni podaci ostaju u sustavu. Međutim, ako više ne želite koristiti uslugu EUSurvey, od tima EUSurvey u svakom trenutku možete zatražiti da ugasi vaš račun. U tom slučaju, vaš korisnički račun, svi s njim povezani podaci i sve ankete i rezultati bit će zauvijek izbrisani.

4.2. Vanjski korisnik usluge EUSurvey

Kao vanjski korisnik, ako više ne želite koristiti uslugu EUSurvey, od tima EUSurvey u svakom trenutku možete zatražiti da ugasi vaš račun. Odgovarajući račun, svi s njim povezani podaci i sve ankete i rezultati bit će zauvijek izbrisani.

Osim toga, korisnički računi vanjskih korisnika koji se ne koriste brišu se nakon razdoblja neaktivnosti od 2 godine.

5. KAKO ŠTITIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Svi osobni podaci pohranjuju se na poslužiteljima Podatkovnog centra Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uspostavila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, rizika od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi postupaka obrade.

Nama je sigurnost vaših osobnih podataka važna, ali ne zaboravite da nijedna metoda prijenosa putem interneta i nijedna metoda elektroničke pohrane nije potpuno sigurna. Premda vaše osobne podatke nastojimo zaštititi na razne načine, njihovu apsolutnu sigurnost ipak ne možemo jamčiti.

6. TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA I KOME SE ONI OTKRIVAJU?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ove postupke obrade i ovlašteno osoblje prema načelu „nužnog pristupa”. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Dakle, osoblje koje upravlja aplikacijom EUSurvey ima pristup vašim osobnim podacima.

To uključuje:

• Komisijin tim za EU Survey, koji im pristupa za potrebe tehničke podrške i održavanja sustava, i

• administratore infrastrukture.

Predložak: Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u mjeri i u svrhu u kojoj zakon tako nalaže.

Komisija ne dijeli osobne podatke korisnika s trećim stranama radi izravnog marketinga. Drugim riječima, Komisija neće koristiti vaše osobne podatke da bi vam slala biltene, marketinške ili promotivne informacije. Međutim, možemo upotrijebiti vašu e-adresu da bismo vam poslali informacije ili ažuriranja u vezi s EUSurvey.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ako su netočni ili nepotpuni. Kad je to primjenjivo, imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka, na ograničenje njihove obrade osobnih podataka, pravo prigovora na njihovu obradu i pravo na prenosivost podataka.

Da biste ostvarili svoja prava možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka.

Napominjemo da se vaše ime, prezime i e-adresa uzimaju iz sustava EULogin i da se samo tamo mogu mijenjati. EUSurvey se automatski ažurira na temelju podataka iz sustava EULogin. Prilikom vaše prve prijave vaš se korisnički račun stvara automatski s pomoću podataka iz baze podataka sustava EULogin. Ostali osobni podaci mogu se mijenjati na stranici EUSurvey Settings . Ako to nije moguće, obratite nam se koristeći obrazac za kontakt .

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka ostaje na snazi, osim odredbi koje u budućnosti budu izmijenjene. Te izmjene stupaju na snagu odmah nakon što se objave na aplikaciji EUSurvey i nakon što ih korisnik prihvati. Ako dođe do izmjena ove izjave o zaštiti osobnih podataka, na njih ćemo vas upozoriti upadljivom porukom sa zahtjevom za prihvaćanje izmjena koja će vam se prikazati na aplikaciji EUSurvey odmah nakon prijave. Od vas će se tražiti da pročitate i prihvatite novu izjavu o zaštiti osobnih podataka.

8. PODACI ZA KONTAKT

8.1. Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka koristeći obrazac za kontakt .

Ako više ne želite koristiti uslugu EUSurvey, da biste zauvijek izbrisali korisnički račun možete kontaktirati tim za podršku koristeći sljedeći obrazac za kontakt .

8.2. Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

8.3. Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da je voditelj obrade obradom vaših osobnih podataka povrijedio prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje kao nezavisno nadzorno tijelo. Njegova je zadaća osigurati da sve institucije i tijela EU-a poštuju pravo pojedinca na privatnost pri obradi njegovih osobnih podataka.

9. GDJE MOŽETE PRONAĆI PODROBNIJE INFORMACIJE?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hr .

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin je autentifikacijska usluga europskih institucija koja funkcionira s pomoću tehnologije SSO (engl „Single-Sign On”).