system message icon

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov pri používaní aplikácie EUSurvey na vytváranie a správu prieskumov.

Verzia 1.0, 2020/06/10

Spracovateľská operácia: EUSurvey

Prevádzkovateľ: Európska komisia (alebo „Komisia“)

Referenčná značka: DPR-EC-01488

Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako ich získavame, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako získané informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Nižšie sa uvádzajú podrobnosti o spracovateľských operáciách prostredníctvom aplikácie EUSurvey, ktoré vykonáva Komisia. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje, ako sa vaše osobné údaje spracúvajú, keď sa zaregistrujete v aplikácii EUSurvey ako používateľ a keď využívate túto službu na tvorbu prieskumov. Netýka sa aspektov ochrany údajov spojených s prieskumami, ktoré ste vytvorili. Ak sa teda vo vašom prieskume získavajú a spracúvajú osobné údaje, pri jeho vytváraní budete musieť zahrnúť osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov do samotného textu.

1. PREČO A AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1.1. Získavanie osobných údajov na účely správy používateľov

Účel spracovateľských operácií: Komisia prostredníctvom aplikácie EUSurvey získava a používa vaše osobné údaje na to, aby vám ako používateľovi umožnila pripojiť sa k aplikácii EUSurvey a využívať túto službu na tvorbu a zverejňovanie online dotazníkov. Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa, meno a priezvisko) sa môžu použiť aj na to, aby sme vás kontaktovali na účely podpory a riadenia kvality.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani profilovanie.

1.2. Získavanie osobných údajov v online prieskumoch

Upozorňujeme, že Komisia nezodpovedá za politiky ani postupy ochrany súkromia, ktoré vykonávajú osoby alebo organizácie používajúce aplikáciu EUSurvey a jej službu na tvorbu a zverejňovanie prieskumov. Všetky osobné údaje získané v rámci takýchto prieskumov bude spracúvať vlastník prieskumu alebo organizácia vlastníka prieskumu a budú podliehať jeho zodpovednosti.

Ak jednotlivci a organizácie používajú aplikáciu EUSurvey na organizovanie prieskumov, majú zákonnú povinnosť pri získavaní osobných údajov zostaviť a zverejniť svoje vlastné vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

2. AKÉ PRÁVNE DÔVODY MÁME NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože:

„dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely“.

Uvedený súhlas ste udelili/udelíte potvrdením tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Potvrdenie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa vyžaduje pred vstupom do aplikácie a jej používaním.

Svoje právo na odvolanie súhlasu môžete uplatniť kontaktovaním správcu údajov cez kontaktný formulár .

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME A ĎALEJ SPRACÚVAME?

Na účely poskytovania služieb EUSurvey prostredníctvom spracovateľských operácií Komisia získava tieto kategórie osobných údajov:

3.1. Prihlasovacie údaje

Na to, aby systém identifikoval používateľa, potrebuje kombináciu prihlasovacieho mena a hesla, ktoré spravuje služba EULogin [1] . Ďalšie informácie o tom, ako služba EULogin spracúva vaše osobné údaje, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov služby EULogin .

3.2. Údaje používateľa

Niektoré osobné údaje sú prístupné z aplikácie EUSurvey v záložke Nastavenia:

• celé meno (krstné meno a priezvisko),

• e-mailová adresa.

Celé meno a e-mailová adresa sú údaje získané automatickým procesom zo služby EULogin a centrálnej databázy používateľov v správe Európskej komisie, ktorá sa uchováva v dátovom centre Európskej komisie. Dátové centrum Európskej komisie musí dodržiavať nariadenie (EÚ) 2018/1725 a akékoľvek bezpečnostné rozhodnutie a ustanovenie Komisie, ktoré vypracovalo Generálne riaditeľstvo pre bezpečnosť a ľudské zdroje v prípade tohto druhu serverov a služieb.

3.3. Europa Analytics

Europa Analytics je služba Európskej komisie, ktorá monitoruje a hodnotí účinnosť a efektívnosť webových stránok Komisie na portáli Europa. Služba Europa Analytics je založená na analytickej platforme s otvoreným zdrojovým kódom „Matomo“ a je nainštalovaná na webovom serveri. Infraštruktúra aj softvér sú pod úplnou kontrolou Európskej komisie a v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov.

EUSurvey využíva službu Europa Analytics na štatistiky a analýzy návštevnosti. Viac podrobností o opatreniach v oblasti ochrany údajov spolu s nastavením „Do not track“ („Nesledovať“) a ďalšími informáciami môžete nájsť na webovej lokalite Europa Analytics .

4. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Komisia uchováva vaše osobné údaje len na obdobie potrebné na splnenie účelu prieskumu.

4.1. Zamestnanec EÚ (interný používateľ)

Ak ste zamestnancom EÚ, váš používateľský účet zostáva aktívny a vaše osobné údaje sa preto uchovávajú. Ak však túto službu už nechcete využívať, môžete kedykoľvek požiadať tím EUSurvey, aby váš účet odstránil. V tomto prípade sa váš používateľský účet, všetky súvisiace údaje a všetky prieskumy a výsledky natrvalo vymažú.

4.2. Externý používateľ EUSurvey

Ak túto službu už nechcete využívať, ako externý používateľ môžete kedykoľvek požiadať tím EUSurvey, aby váš účet vymazal. Daný používateľský účet, všetky súvisiace údaje a všetky prieskumy a výsledky sa natrvalo vymažú.

Nepoužívané účty externých používateľov sa navyše mažú po 2 rokoch nečinnosti.

5. AKO CHRÁNIME A ZABEZPEČUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Všetky osobné údaje sa uchovávajú na serveroch dátového centra Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia má na ochranu vašich osobných údajov zavedené viaceré technické a organizačné opatrenia. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely spracovateľských operácií.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale majte na pamäti, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického uchovávania nie sú 100-percentne bezpečné. Hoci sa snažíme využívať všetky prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

6. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM A KOMU SA POSKYTUJÚ?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“. Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Preto majú zamestnanci, ktorí riadia aplikáciu EUSurvey, prístup k vašim osobným údajom.

Sem patria:

• členovia tímu Komisie zodpovedného za EUSurvey na účely systémovej podpory a údržby,

• správcovia infraštruktúry.

Informácie, ktoré zbierame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Výnimkou sú prípady a účely, keď nám túto povinnosť ukladá zákon.

Komisia neodovzdáva osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu. Inými slovami, Komisia nepoužije vaše osobné údaje na zasielanie informačných bulletinov ani marketingových alebo propagačných informácií. Na vašu e-mailovú adresu však môžeme zasielať informácie alebo aktualizácie týkajúce sa aplikácie EUSurvey.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu, ak sú nesprávne alebo neúplné. V prípade potreby máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie ich spracovania, namietnutie proti ich spracovaniu, ako aj na prenosnosť údajov.

Svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa údajov, alebo v prípade sporu môžete kontaktovať zodpovednú osobu.

Vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa sa preberajú zo služby EULogin a zmeniť ich možno len tam. EUSurvey sa automaticky aktualizuje podľa údajov EULogin. Pri prvom prihlásení sa váš účet automaticky vygeneruje použitím údajov extrahovaných z databázy EULogin. Ostatné osobné údaje možno zmeniť na stránke Nastavenia v aplikácii EUSurvey . Ak to nie je možné, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára .

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zostane v platnosti s výnimkou akýchkoľvek budúcich zmien v jeho ustanoveniach, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite po ich uverejnení v aplikácii EUSurvey a po tom, ako ich potvrdí používateľ. V prípade akýchkoľvek zmien tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás budeme informovať tým, že sa vám okamžite po prihlásení v aplikácii EUSurvey zobrazí dobre viditeľná správa so žiadosťou o jej potvrdenie. Nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov si budete musieť prečítať a potvrdiť ho.

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE

8.1. Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára .

Ak si už neželáte využívať túto službu, prostredníctvom kontaktného formulára sa môžete obrátiť na podporný tím EUSurvey, aby natrvalo vymazal váš účet.

8.2. Úradník Komisie pre ochranu údajov (DPO)

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na úradníka Komisie pre ochranu údajov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

8.3. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa (t. j. podať sťažnosť) na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov pôsobí ako nezávislý orgán dohľadu. Zabezpečuje, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ pri spracúvaní osobných údajov občanov rešpektovali ich právo na súkromie.

9. KDE MOŽNO NÁJSŤ PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE?

Úradník Komisie pre ochranu údajov (DPO) uverejňuje zoznam všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré mu boli oznámené. Zoznam možno nájsť na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sk .

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra úradníka pre ochranu údajov pod referenčnou značkou: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin je autentifikačná služba európskych inštitúcií založená na technológii SSO (Single-Sign On).