system message icon

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov pri uporabi aplikacije EUSurvey za pripravo in upravljanje anket.

Različica 1.0, 2020/06/10

Postopek obdelave podatkov: EUSurvey

Upravljavec podatkov: Evropska komisija (ali krajše Komisija)

Referenčna oznaka: DPR-EC-01488

Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001).

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj vaše osebne podatke obdelujemo, kako vse predložene osebne podatke zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

V nadaljevanju so navedene informacije o postopkih obdelave podatkov prek aplikacije EUSurvey, ki jih izvaja Komisija; tj. v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, kako se vaši osebni podatki obdelujejo, ko se registrirate kot uporabnik aplikacije EUSurvey in uporabljate storitev za pripravo anket. Ne zajema vidikov varstva podatkov v zvezi z anketami, ki jih pripravite, kar pomeni, da boste morali pri pripravi ankete vanjo vključiti specifično izjavo o varstvu osebnih podatkov, če se bodo v okviru vaše ankete zbirali in obdelovali osebni podatki.

1. ZAKAJ IN KAKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

1.1 Osebni podatki, ki se zbirajo za upravljanje uporabnikov

Namen obdelave osebnih podatkov: Komisija prek aplikacije EUSurvey zbira in uporablja vaše osebne podatke, da bi vam kot uporabniku omogočila, da se povežete z aplikacijo EUSurvey ter storitev uporabljate za pripravo in objavo spletnih vprašalnikov. Vaši kontaktni podatki (elektronski naslov, ime in priimek) se lahko uporabijo tudi za vzpostavitev stika z vami za podporo in upravljanje kakovosti.

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem.

1.2 Osebni podatki, ki se zbirajo prek spletnih anket

Komisija ni odgovorna za politike ali prakse varovanja zasebnosti, ki jih izvajajo ljudje ali organizacije, ki za pripravo in objavo ankete uporabijo aplikacijo in storitev EUSurvey. Vse osebne podatke, zbrane v okviru take ankete, obdela lastnik ankete ali organizacija lastnika ankete, ki je tudi odgovoren(-rna) za to obdelavo.

Posamezniki in organizacije, ki uporabljajo aplikacijo EUSurvey za izvedbo ankete, so pravno zavezani, da v primeru zbiranja osebnih podatkov pripravijo in objavijo lastno izjavo o varstvu osebnih podatkov.

2. NA KATERI PRAVNI PODLAGI OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker je:

„posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, [...] privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov“.

Navedeno privolitev ste ali boste dali s sprejetjem te izjave o varstvu osebnih podatkov. Pred vstopom v aplikacijo in uporabo storitve morate sprejeti to izjavo o varstvu podatkov.

Svojo pravico do preklica privolitve lahko uveljavljate tako, da to z uporabo kontaktnega obrazca sporočite upravljavcu podatkov.

3. KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN NADALJE OBDELUJEMO

Komisija za zagotavljanje storitev EUSurvey prek postopkov obdelave podatkov zbira naslednje kategorije osebnih podatkov:

3.1 Poverilnice

Da bi sistem identificiral uporabnika, mora ta imeti uporabniško ime in geslo, ki ju upravlja storitev EULogin [1] . Več informacij o tem, kako storitev EULogin obdeluje vaše osebne podatke, najdete v Izjavi o varstvu podatkov za storitev EULogin .

3.2 Uporabniški podatki

Nekateri osebni podatki so v aplikaciji EUSurvey dostopni v zavihku „Nastavitve“:

• polno ime (ime in priimek),

• e-naslov.

Polno ime in elektronski naslov sta podatka, ki se s samodejnim postopkom pridobita iz podatkovne zbirke storitve EULogin in centralne uporabniške podatkovne zbirke Evropske komisije, ki je shranjena v podatkovnem centru Evropske komisije. Podatkovni center Evropske komisije mora delovati skladno z Uredbo (EU) 2018/1725 ter vsemi varnostnimi sklepi in določbami Komisije, ki jih je za tovrstne strežnike in storitve sprejel Generalni direktorat za človeške vire in varnost.

3.3 Storitev Europa Analytics

Europa Analytics je storitev Evropske komisije, ki spremlja in meri uspešnost in učinkovitost njenih spletišč na portalu EUROPA. Temelji na odprtokodnem orodju za izdelavo spletne statistike „Matomo“, nameščena pa je na spletnem strežniku. Infrastruktura in programska oprema sta pod popolnim nadzorom Evropske komisije in skladni z veljavno zakonodajo EU o varstvu podatkov.

Aplikacija EUSurvey uporablja storitev Europa Analytics za statistične podatke o prometu in analitiko. Na spletišču storitve Europa Analytics lahko izveste več o informacijah in ukrepih o varstvu podatkov, možnosti „brez sledenja“ in drugih informacijah.

4. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Komisija vaše osebne podatke hrani le toliko časa, kolikor je nujno za izpolnitev namena ankete.

4.1 Uslužbenec institucije EU (notranji uporabnik)

Dokler ste uslužbenec institucije EU, vaš uporabniški račun ostane aktiven in vaši osebni podatki se torej shranjujejo. Vendar lahko ekipo EUSurvey kadar koli prosite, naj zapre vaš račun, če ne želite več uporabljati storitve. V tem primeru bodo vaš uporabniški račun, vsi z njim povezani podatki ter vse ankete in rezultati trajno izbrisani.

4.2 Zunanji uporabnik aplikacije EUSurvey

Kot zunanji uporabnik lahko ekipo EUSurvey kadar koli prosite, naj zapre vaš račun, če ne želite več uporabljati storitve. Zadevni račun, vsi z njim povezani podatki ter vse ankete in rezultati bodo trajno izbrisani.

Poleg tega se računi zunanjih uporabnikov, ki jih ti ne uporabljajo, po dveh letih neaktivnosti izbrišejo.

5. KAKO VARUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vsi osebni podatki se shranjujejo na strežnikih podatkovnega centra Evropske komisije. Vsi postopki obdelave podatkov se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Komisija je za varstvo vaših osebnih podatkov uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejevanje dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene postopkov obdelave podatkov.

Varnost vaših osebnih podatkov nam veliko pomeni, vendar ne pozabite, da noben način prenosa podatkov prek svetovnega spleta niti način elektronskega shranjevanja ni popolnoma varen. Čeprav si prizadevamo uporabljati sredstva za varstvo vaših osebnih podatkov, ne moremo zagotoviti njihove popolne varnosti.

6. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN KOMU SE RAZKRIJEJO

Dostop do vaših osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za te postopke obdelave, ter pooblaščeno osebje v skladu z načelom potrebe po seznanitvi. To osebje zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti.

Zato ima osebje, ki upravlja aplikacijo EUSurvey, dostop do vaših osebnih podatkov.

Med člani tega osebja so:

• ekipa aplikacije EUSurvey pri Komisiji za sistemsko podporo in vzdrževanje;

• skrbniki infrastrukture.

Zbrane informacije se ne bodo posredovale tretjim osebam, razen v obsegu in za namene, zahtevane z zakonom.

Komisija osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala tretjim osebam za neposredno trženje. Z drugimi besedami, Komisija vaših osebnih podatkov ne bo uporabljala za pošiljanje glasil, trženjskih ali promocijskih informacij. Lahko pa vaš elektronski naslov uporabljamo za obveščanje o informacijah ali posodobitvah v zvezi z aplikacijo EUSurvey.

7. KATERE PRAVICE IMATE IN KAKO JIH LAHKO UVELJAVLJATE

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“ imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 določene pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če niso točni ali popolni. Kadar je primerno, imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, omejitve njihove obdelave in ugovarjanja njihovi obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov, v primeru spora pa na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Vaše ime, priimek in elektronski naslov so pridobljeni iz podatkovne zbirke storitve EULogin, zato jih lahko spremenite samo v navedeni storitvi. Aplikacija EUSurvey se samodejno posodablja glede na podatke iz podatkovne zbirke EULogin. Ob prvi prijavi se vaš račun samodejno ustvari na podlagi podatkov, pridobljenih iz podatkovne zbirke EULogin. Druge osebne podatke je mogoče spremeniti na strani „Nastavitve“ v aplikaciji EUSurvey . Če to ni mogoče, nam to sporočite z uporabo kontaktnega obrazca .

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov bo ostala veljavna, razen v zvezi z morebitnimi prihodnjimi spremembami njenih določb, ki bodo začele veljati takoj po tem, ko bodo objavljene v aplikaciji EUSurvey in jih bo uporabnik sprejel. V primeru spremembe te izjave o varstvu osebnih podatkov vas bomo obvestili tako, da bomo v aplikaciji EUSurvey na vidnem mestu objavili sporočilo, ki ga boste videli takoj po prijavi. Pozvali vas bomo, da novo izjavo o varstvu osebnih podatkov preberete in sprejmete.

8. KONTAKTNI PODATKI

8.1 Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za predložitev pripomb, vprašanj, pomislekov ali pritožb v zvezi z zbiranjem in uporabo svojih osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov, tako da izpolnite kontaktni obrazec .

S kontaktnim obrazcem se lahko obrnete tudi na ekipo EUSurvey za podporo in jo prosite, naj trajno izbriše vaš račun, če storitve ne potrebujete več.

8.2 Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Komisiji (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

8.3 Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo vaših osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, lahko vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen nadzorni organ. Zagotavlja, da vse institucije in organi EU spoštujejo pravico ljudi do zasebnosti pri obdelavi njihovih osebnih podatkov.

9. VEČ INFORMACIJ

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija. Dostop do registra je na voljo na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/dpo-register .

Ta postopek obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-01488.1.

[1] EULogin je avtentifikacijska storitev evropskih institucij, ki temelji na sistemu enotne prijave.