system message icon

TEIE ISIKUANDMETE KAITSE

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus sisaldab teavet Teie isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta EUSurvey kasutamisel küsitluste loomiseks ja haldamiseks.

Versioon 1.0, 2020/06/10

Töötlemistoiming: EUSurvey

Vastutav töötleja: Euroopa Komisjon (või „komisjon“)

Registriviide: DPR-EC-01488

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725 , mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, mis eesmärgil Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised on Teie õigused oma isikuandmete suhtes. Avaldus sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave töötlemistoimingutega kohta, mida komisjon EUSurvey rakenduse kaudu teeb. Muu hulgas on selgitatud, kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse, kui registreerite end EUSurvey kasutajaks ja kasutate seda teenust küsitluste loomiseks. See ei hõlma Teie loodavate küsitlustega seonduvaid andmekaitseaspekte, st kui küsitluse käigus kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid, peate küsitlusele lisama ka isikuandmete kaitse avalduse.

1. MIKS JA KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

1.1

Töötlemistoimingute eesmärk: komisjon kogub ja kasutab EUSurvey kaudu Teie isikuandmeid selleks, et saaksite kasutajana EUSurvey rakendusse siseneda ja kasutada seda teenust veebiküsimustike loomiseks ja avaldamiseks. Samuti võidakse Teie kontaktandmeid (e-posti aadressi, ees- ja perekonnanime) kasutada, et võtta Teiega ühendust tugiteenuste ja kvaliteedijuhtimise eesmärgil.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

1.2 Veebiküsitluste kaudu kogutud isikuandmed

Pange tähele, et komisjon ei vastuta isikuandmete kaitse põhimõtete või tavade eest, mida EUSurvey rakendust ja teenust kasutavad inimesed või organisatsioonid järgivad küsitluse loomisel ja avaldamisel. Kõiki sellise küsitluse käigus kogutud isikuandmeid töötleb küsitluse koostaja või tema organisatsioon ning see toimub tema vastutusel.

Üksikisikutel ja organisatsioonidel, kes kasutavad EUSurvey rakendust küsitluse korraldamiseks, on isikuandmete kogumisel õiguslik kohustus koostada ja avaldada oma isikuandmete kaitse avaldus.

2. MILLINE ON TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS?

Töötleme Teie isikuandmeid, sest

„andmesubjekt on andnud nõusoleku, et tema isikuandmeid töödeldakse ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil“.

Nõustudes käesoleva isikuandmete kaitse avaldusega, olete andnud / annate eelnimetatud nõusoleku. Avaldusega tuleb nõustuda enne rakendusse sisenemist ja teenuse kasutamist.

Teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta, võttes ühendust vastutava töötlejaga kasutajatoe vormi kaudu.

3. MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE JA TÖÖDELDAKSE?

Komisjon kogub EUSurvey teenuste pakkumiseks tehtavate töötlemistoimingute abil järgmist liiki isikuandmeid:

3.1 Autentimisteave

Kasutaja tuvastamiseks süsteemis on kasutajal vaja kasutajanime/salasõna, mida haldab EULogini [1] teenus. Lisateavet selle kohta, kuidas EULogin Teie isikuandmeid töötleb, leiate EULogini isikuandmete kaitse põhimõtetest .

3.2 Kasutajaandmed

Mõnedele isikuandmetele pääseb juurde EUSurvey rakenduse vahelehe „Seaded“ kaudu:

• Täisnimi (ees- ja perekonnanimi)

• E-posti aadress

Täisnimi ja e-posti aadress on andmed, mis saadakse automaatselt EULoginist ja Euroopa Komisjoni kesksest kasutajaandmebaasist, mida säilitatakse Euroopa Komisjoni andmekeskuses. Euroopa Komisjoni andmekeskus on kohustatud järgima määruse (EL) 2018/1725 sätteid ning kõiki turvalisust käsitlevaid komisjoni otsuseid ja sätteid, mille personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat on selliste serverite ja teenuste jaoks kehtestanud.

3.3 Europa Analytics

Europa Analytics on äriteenus, mille abil jälgitakse ja hinnatakse Europa portaalis olevate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust. Europa Analytics põhineb avatud lähtekoodiga analüüsiplatvormil „Matomo“, mis on paigaldatud veebiserverisse. Nii taristu kui ka tarkvara on täielikult Euroopa Komisjoni kontrolli all ja vastavad kehtivatele ELi andmekaitse õigusaktidele.

EUSurvey kasutab Europa Analyticsi teenust liiklusvoogude statistikaks ja analüüsiks. Lisateavet andmekaitsealaste meetmete ja seadistuse „do not track“ (jälgimine keelatud) kohta ning muud teavet leiate Europa Analyticsi veebisaidilt.

4. KUI KAUA TEIE ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

Komisjon säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vaja küsitluse eesmärgi täitmiseks.

4.1 ELi töötaja (sisekasutaja)

Teie kasutajakonto jääb aktiivseks ja Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni olete ELi töötaja. Kui Te aga ei soovi enam teenust kasutada, võite igal ajal paluda EUSurvey meeskonnal oma konto sulgeda. Sel juhul kustutatakse Teie kasutajakonto, kõik seonduvad andmed ning kõik küsitlused ja tulemused jäädavalt.

4.2 EUSurvey väliskasutaja

Väliskasutajana võite igal ajal paluda EUSurvey meeskonnal oma konto sulgeda, kui Te ei soovi enam teenust kasutada. Vastav kasutajakonto, kõik seonduvad andmed ning kõik küsitlused ja tulemused kustutatakse jäädavalt.

Väliskasutajakontod, mida ei ole viimase kahe aasta jooksul kordagi kasutatud, kustutatakse.

5. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KAITSTAKSE?

Kõiki isikuandmeid hoitakse Euroopa Komisjoni andmekeskuse serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike vahenditega. Tehnilised meetmed käsitlevad võrguturvalisuse kaitset, andmete kaotsimineku ohtu ning andmete muutmist või loata juurdepääsu andmetele, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on seaduslik vajadus nendega tutvuda andmetöötlustoimingute tegemiseks.

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski internetis toimuva andmeedastuse või elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline. Ehkki me püüame asjakohaste vahenditega Teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

6. KELLEL ON JUURDEPÄÄS TEIE ANDMETELE JA KELLELE NEED AVALDATAKSE?

Teie isikuandmetele on juurdepääs komisjoni töötajatel, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja nendel volitatud töötajatel, kellel on vaja nendega tutvuda. Asjaomased töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest.

Sellest tulenevalt on EUSurvey rakendust haldavatel töötajatel juurdepääs Teie isikuandmetele.

Nende töötajate hulgas on

• komisjoni EUSurvey meeskond süsteemitoe ja -hoolduse pakkumiseks ning

• taristuadministraatorid.

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Kui seda siiski tehakse, siis ainult õigusaktidega lubatud ulatuses ja eesmärgil.

Komisjon ei edasta kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil. See tähendab, et komisjon ei kasuta Teie isikuandmeid uudiskirjade, turundus- või reklaamteabe saatmiseks. Küll aga võib komisjon kasutada Teie e-posti aadressi, et edastada Teile EUSurvey rakendusega seotud teavet ja uuendusi.

7. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NEID KASUTADA?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklite 14–25) kohaselt on Teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda ja neid parandada, kui Teie isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Kui see on asjakohane, on Teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist, nende töötlemine vaidlustada ja lasta andmeid ühest süsteemist teise üle kanda.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga.

Pidage silmas, et Teie eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress saadakse EULoginist ja neid saab muuta vaid seal. EUSurvey rakendust ajakohastatakse automaatselt vastavalt EULogini andmetele. Esimesel sisselogimisel luuakse Teie konto automaatselt, kasutades EULogini andmebaasist saadud andmeid. Muid isikuandmeid saab muuta EUSurvey lehel „Seaded“ . Kui see ei ole võimalik, võtke meiega ühendust kasutajatoe vormi kaudu.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus kehtib seni, kuni sellesse ei tehta muudatusi. Muudatused jõustuvad kohe pärast seda, kui need on EUSurvey rakenduses avaldatud ja kasutaja on nendega nõustunud. Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses tehtavatest muudatustest teavitame Teid asjakohase teatega, mis on kohe pärast sisselogimist EUSurvey rakenduses selgelt nähtav. Teil palutakse uue isikuandmete kaitse avaldusega tutvuda ja sellega nõustuda.

8. KONTAKTANDMED

8.1. Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi, esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebust seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke ühendust vastutava töötlejaga kasutajatoe vormi kaudu.

Kui Teil ei ole vaja enam teenust kasutada ja soovite konto jäädavalt kustutada, saate võtta ühendust EUSurvey kasutajatoega asjaomase vormi kaudu.

8.2. Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on oma isikuandmete määruse (EL) 2018/1725 kohase töötlemise kohta küsimusi, võite ühendust võtta ka andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

8.3. Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Euroopa Andmekaitseinspektor toimib sõltumatu järelevalveasutusena. Andmekaitseinspektor tagab, et kõik ELi institutsioonid ja asutused austavad isikuandmete töötlemisel inimeste õigust eraelu puutumatusele.

9. KUST LEIDA LISATEAVET?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ning mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: http://ec.europa.eu/dpo-register .

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise registriviite all: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin on Euroopa institutsioonide autentimisteenus, mis põhineb ainulogimise tehnoloogial.