system message icon

HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta käytettäessä EUSurvey-sovellusta kyselyjen laatimiseen ja hallinnointiin.

Versio 1.0, 2020/06/10

Käsittelytoimi: EUSurvey

Rekisterinpitäjä: Euroopan komissio (”komissio”)

Rekisteriviite: DPR-EC-01488

Johdanto

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja noudattaen luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta) 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 .

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja kerätään, miten kaikkia luovutettuja henkilötietoja käsitellään ja suojataan, mihin niitä käytetään ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojensa suhteen. Se sisältää myös oikeuksien käytöstä vastaavan rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Jäljempänä esitetään komission EUSurvey-sovelluksen kautta toteuttamaa tietojenkäsittelyä koskevat tiedot. Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miten henkilötietoja käsitellään henkilön rekisteröityessä EUSurveyn käyttäjäksi ja käyttäessä palvelua kyselyjen laatimiseen. Se ei kata laadittuihin kyselyihin liittyviä tietosuojanäkökohtia, eli kyselyn laatimisen yhteydessä kyselyyn on liitettävä tietosuojaseloste, jos kyselyssä kerätään ja käsitellään henkilötietoja.

1. MIKSI JA MITEN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN?

1.1 Käyttäjähallintaa varten kerätyt henkilötiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Komissio kerää ja käyttää EUSurveyn kautta henkilötietoja, jotta käyttäjä voi liittyä EUSurvey-sovellukseen ja käyttää palvelua verkkokyselylomakkeiden laatimiseen ja julkaisemiseen. Yhteystietoja (sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi) voidaan käyttää myös otettaessa käyttäjään yhteyttä tuki- ja laadunhallintatarkoituksissa.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

1.2 Verkkokyselyjen avulla kerätyt henkilötiedot

On huomattava, että komissio ei ole vastuussa tietosuojaperiaatteista tai -käytännöistä, joita EUSurvey-sovellusta ja -palvelua käyttävät henkilöt tai organisaatiot noudattavat kyselyn laatimisessa ja julkaisemisessa. Kaikki tällaisessa kyselyssä kerätyt henkilötiedot käsitellään kyselyn laatijan tai sen organisaation toimesta ja vastuulla.

Yksityishenkilöillä ja organisaatioilla, jotka järjestävät kyselyn EUSurveyn avulla, on lakisääteinen velvollisuus laatia omat tietosuojaselosteensa ja julkaista ne henkilötietoja kerätessään.

2. MILLÄ OIKEUDELLISILLA PERUSTEILLA HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Henkilötietoja käsitellään, koska

”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteröity on antanut/antaa edellä mainitun suostumuksen hyväksymällä tämän tietosuojaselosteen. Tämä tietosuojaseloste on hyväksyttävä ennen sovellukseen kirjautumista ja palvelun käyttöä.

Suostumuksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään yhteydenottolomakkeella .

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?

Komissio kerää EUSurvey-palvelua varten käsittelytoimen avulla seuraavanlaisia henkilötietoja:

3.1 Turvatunnukset

Jotta järjestelmä voi tunnistaa käyttäjän, tämä tarvitsee käyttäjätunnuksen/salasanan, jota EULogin [1] -palvelu hallinnoi. Lisätietoja siitä, miten EULogin käsittelee henkilötietoja, on EULoginin tietosuojaselosteessa .

3.2 Käyttäjätiedot

Jotkin henkilötiedot ovat saatavilla EUSurvey-sovelluksessa välilehdellä ”Asetukset”:

• Täydellinen nimi (etunimi ja sukunimi)

• Sähköpostiosoite

Täydellinen nimi ja sähköpostiosoite ovat haettavissa automaattisesti EULogin-järjestelmästä ja Euroopan komission käyttäjien keskustietokannasta, joka on tallennettu Euroopan komission tietokeskukseen. Euroopan komission tietokeskuksen on noudatettava asetusta (EU) 2018/1725 ja henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston tällaisia palvelimia ja palveluja varten mahdollisesti antamia turvallisuuspäätöksiä ja -määräyksiä.

3.3 Europa Analytics

Europa Analytics -palvelu seuraa ja analysoi Euroopan komission Europa-sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Europa Analytics käyttää avoimen lähdekoodin ”Matomo”-analyysialustaa, joka on asennettu web-palvelimelle. Sekä sen infrastruktuuri että ohjelmisto ovat täysin Euroopan komission valvonnassa ja EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia.

EUSurvey käyttää Europa Analytics -palvelua liikennetilastoihin ja -analyyseihin. Lisätietoja tietosuojan toteuttamisesta, seurannan kieltämisestä (”Do not track”) ja muuta tietoa on saatavilla Europa Analytics -verkkosivustolla.

4. MITEN KAUAN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Komissio säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen kyselyn kannalta.

4.1 EU:n henkilöstön jäsen (sisäinen käyttäjä)

Niin kauan kuin henkilö kuuluu EU:n henkilöstöön hänen käyttäjätilinsä säilyy aktiivisena ja hänen henkilötietonsa säilytetään. EUSurvey-tukitiimiä voi kuitenkin milloin tahansa pyytää lakkauttamaan tilin, jos palvelua ei enää haluta käyttää. Tällöin käyttäjätili, kaikki siihen liittyvät tiedot sekä kaikki kyselyt ja tulokset poistetaan pysyvästi.

4.2 Ulkopuolinen EUSurvey-käyttäjä

Ulkopuolinen käyttäjä voi milloin tahansa pyytää EUSurvey-tukitiimiä lakkauttamaan tilin, jos hän ei enää halua käyttää palvelua. Vastaava käyttäjätili, kaikki siihen liittyvät tiedot sekä kaikki kyselyt ja tulokset poistetaan pysyvästi.

Lisäksi käyttämättömät ulkoiset käyttäjätilit poistetaan, kun niitä ei ole käytetty kahteen vuoteen.

5. MITEN HENKILÖTIEDOT SUOJATAAN?

Kaikki henkilötiedot tallennetaan Euroopan komission tietokeskuksen palvelimille. Kaikki tietojen käsittely suoritetaan viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10. tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Komissio on henkilötietojen suojaamiseksi ottanut käyttöön useita teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien henkilötietojen luonne. Hallinnollisiin toimenpiteisiin kuuluu sen varmistaminen, että henkilötietoihin on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu tarve saada ne tietoonsa käsittelyä varten.

Henkilötietojen turvallisuus on komissiolle tärkeää, mutta on syytä muistaa, että mikään internetin välityksellä toimiva tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmenetelmä ei ole täysin turvallinen. Komissio pyrkii suojaamaan henkilötiedot mutta ei voi taata niiden ehdotonta turvallisuutta.

6. KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN JA KENELLE TIETOJA LUOVUTETAAN?

Pääsy henkilötietoihin annetaan tietojen käsittelystä vastuussa olevalle komission henkilöstölle ja tiedonsaantitarpeen perusteella valtuutetulle henkilöstölle. Nämä työntekijät noudattavat lakisääteisiä salassapitosäännöksiä ja tarvittaessa myös salassapitosopimuksia.

Näin ollen EUSurvey-sovellusta hallinnoivalla henkilöstöllä on pääsy henkilötietoihin.

Tähän henkilöstöön kuuluvat seuraavat:

• komission EUSurvey-tukitiimi järjestelmän tukea ja ylläpitoa varten

• infrastruktuurin hallinnoijat.

Kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain edellyttämässä tilanteessa ja laajuudessa.

Komissio ei jaa käyttäjän henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa suoramarkkinointia varten. Toisin sanoen komissio ei käytä henkilötietoja lähettääkseen uutiskirjeitä tai markkinointi- tai myynninedistämistietoja. EUSurveytä koskevia tietoja tai päivityksiä voidaan kuitenkin lähettää sähköpostitse.

7. MITKÄ OVAT REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA MITEN NIITÄ VOI KÄYTTÄÄ?

Asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaisesti rekisteröidyllä on tiettyjä oikeuksia, erityisesti oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista niitä, jos ne ovat paikkansapitämättömiä tai puutteellisia. Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus poistaa henkilötiedot, rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Oikeuksia on mahdollista käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatapauksissa tietosuojavastaavaan.

On huomattava, että käyttäjän etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite otetaan EULoginista ja niitä voidaan muuttaa vain siellä. EUSurvey päivitetään automaattisesti EULoginin tietojen mukaan. Käyttäjätili luodaan automaattisesti ensimmäisellä kirjautumiskerralla EULogin-tietokannasta poimittujen tietojen avulla. Muita henkilötietoja voi muuttaa EUSurveyn Asetukset-sivulta . Jos se ei ole mahdollista, tukitiimiin voi ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella .

Tämä tietosuojaseloste pysyy voimassa, paitsi jos sen sisältöä muutetaan tulevaisuudessa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu EUSurvey-sovelluksessa ja käyttäjä on ne hyväksynyt. Jos tähän tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia, niistä ilmoitetaan näkyvällä hyväksymisviestillä EUSurvey-sovelluksessa heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Käyttäjää pyydetään lukemaan ja hyväksymään uusi tietosuojaseloste.

8. YHTEYSTIEDOT

8.1. Rekisterinpitäjä

Jos rekisteröity haluaa käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan, esittää huomautuksia, kysymyksiä tai huolenaiheita tai tehdä kantelun henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä, hän voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yhteydenottolomakkeella

EUSurveyn tukitiimiin voi ottaa yhteyttä käyttämällä yhteydenottolomaketta . Se voi poistaa rekisteröidyn tilin pysyvästi, jos hänen ei enää tarvitse käyttää palvelua.

8.2. Komission tietosuojavastaava

Rekisteröity voi lisäksi ottaa yhteyttä komission tietosuojavastaavaan (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) asioissa, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

8.3. Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Rekisteröidyllä on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen (edps@edps.europa.eu) ja tehdä kantelu, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän suorittama henkilötietojen käsittely on johtanut asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksien loukkaamiseen.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii riippumattomana valvontaviranomaisena. Tietosuojavaltuutettu varmistaa, että kaikki EU:n toimielimet ja elimet kunnioittavat henkilötietojen käsittelyssä ihmisten oikeutta yksityisyyteen.

9. LISÄTIETOJA

Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä komission kaikista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja joista on ilmoitettu tietosuojavastaavalle. Rekisteriin voi tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/dpo-register .

Tämä nimenomainen käsittelytoimi on kirjattu tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin seuraavalla viitteellä: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin on EU:n toimielinten todennuspalvelu, joka perustuu kertakirjaukseen.