system message icon

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych podczas korzystania z systemu EUSurvey do tworzenia i przetwarzania ankiet.

Wersja 1.0 2020/06/10.

Przetwarzanie danych osobowych: EUSurvey

Administrator danych: Komisja Europejska (lub „Komisja”)

Numer w rejestrze: DPR-EC-01488

Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności osób, których dane dotyczą. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane informacje oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w odniesieniu do tych danych. Podajemy również dane kontaktowe administratora danych, u którego można dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawiono informacje związane z wykonywanymi przez Komisję operacjami przetwarzania danych za pośrednictwem aplikacji EUSurvey. Innymi słowy, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe osoby, która rejestruje się jako użytkownik systemu EUSurvey i korzysta z tej usługi w celu tworzenia ankiet. Nie obejmuje ono aspektów ochrony danych związanych z ankietami, które taki użytkownik tworzy. Podczas tworzenia ankiety obejmującej gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych należy zatem dołączyć do niej właściwe oświadczenie o ochronie danych osobowych.

1. DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

1.1 Dane osobowe gromadzone w celu zarządzania użytkownikiem

Cel przetwarzania danych: Za pośrednictwem aplikacji EUSurvey Komisja gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, aby umożliwić mu łączenie się z aplikacją EUSurvey i korzystanie z niej w celu tworzenia i publikowania ankiet internetowych. Dane kontaktowe (adres e-mail, imię i nazwisko) można również wykorzystywać do kontaktowania się z użytkownikiem w celu wsparcia technicznego i zapewnienia jakości.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

1.2 Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem ankiet internetowych

Proszę pamiętać, że Komisja nie ponosi odpowiedzialności za politykę lub praktyki ochrony prywatności stosowane przez osoby lub organizacje korzystające z aplikacji EUSurvey w celu tworzenia i publikowania ankiet. Wszystkie dane osobowe zgromadzone w ramach danej ankiety będą przetwarzane przez i na odpowiedzialność właściciela ankiety lub jego organizację.

Osoby i organizacje korzystające z EUSurvey mają prawny obowiązek sporządzania i publikowania własnych oświadczeń o ochronie prywatności w kontekście gromadzenia danych osobowych.

2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Użytkownik wyraził / wyrazi wspomnianą wyżej zgodę, akceptując niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych. Przed zalogowaniem się do aplikacji i korzystaniem z usługi konieczne jest zaakceptowanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Użytkownik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, kontaktując się z administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego .

3. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY?

W celu świadczenia usług EUSurvey Komisja gromadzi w ramach operacji przetwarzania następujące kategorie danych osobowych:

3.1 Dane uwierzytelniające

Aby użytkownik mógł być rozpoznany przez system, potrzebuje nazwy użytkownika i hasła, którymi zarządza serwis EULogin [1] . Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez system EULogin można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym systemu EULogin .

3.2 Dane użytkownika

Niektóre dane osobowe są dostępne w aplikacji EUSurvey w zakładce „Ustawienia”:

• Imię i nazwisko

• Adres e-mail

Dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail są pobierane automatycznie z EULogin i centralnej bazy danych użytkowników Komisji Europejskiej, przechowywanych w Centrum Danych Komisji Europejskiej. Centrum Danych Komisji Europejskiej jest zobowiązane do przestrzegania rozporządzenia (UE) 2018/1725 oraz wszelkich decyzji Komisji w sprawie bezpieczeństwa oraz przepisów ustanowionych przez Dyrekcję Generalną ds. Bezpieczeństwa i Zasobów Ludzkich w odniesieniu do tego rodzaju serwerów i usług.

3.3 Europa Analytics

Europa Analytics to serwis, za pomocą którego monitoruje się i ocenia przydatność i efektywność stron internetowych portalu Europa Komisji Europejskiej. Jest oparty na platformie analitycznej „Matomo” typu open-source i zainstalowany na serwerze. Zarówno infrastruktura, jak i oprogramowanie znajdują się pod pełną kontrolą Komisji Europejskiej i są zgodne z obowiązującymi przepisami UE w zakresie ochrony danych.

EUSurvey korzysta z serwisu Europa Analytics do celów statystyki i analizy ruchu internetowego. Więcej informacji na temat ochrony danych, funkcji „Do Not Track” itp. można znaleźć na stronie internetowej Europa Analytics .

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Komisja Europejska przechowuje dane osobowe jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celu danej ankiety.

4.1 Członek personelu UE (użytkownik wewnętrzny)

Jeśli użytkownik jest członkiem personelu UE, jego konto pozostaje aktywne i jego dane osobowe są zachowywane. Może on jednak w każdej chwili zwrócić się do zespołu EUSurvey o usunięcie konta, jeśli nie chce już korzystać z tej usługi. W takim przypadku konto użytkownika, wszystkie powiązane z nim dane oraz wszystkie ankiety i ich wyniki zostaną trwale usunięte.

4.2 Użytkownik zewnętrzny EUSurvey

Użytkownik zewnętrzny może w każdej chwili zwrócić się do zespołu EUSurvey o usunięcie swojego konta użytkownika, jeśli nie chce już korzystać z tej usługi. Konto użytkownika, wszystkie powiązane z nim dane oraz wszystkie ankiety i ich wyniki zostaną trwale usunięte.

Konta użytkowników zewnętrznych nieużywane przez okres 2 lat są usuwane.

5. JAK CHRONIMY I ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach Centrum Danych Komisji Europejskiej. Wszystkie operacje przetwarzania prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

W celu ochrony danych osobowych uczestników Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, modyfikowania danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakterem przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych do upoważnionych osób z zastosowaniem uzasadnionej zasady ograniczonego dostępu do celów tej operacji przetwarzania.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych przez internet ani przechowywania elektronicznego nie jest całkowicie bezpieczna. Dokładamy wszelkich starań, aby stosować środki pozwalające chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy jednak zagwarantować ich bezwzględnego bezpieczeństwa.

6. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I KOMU SĄ ONE UJAWNIANE?

Dostęp do danych osobowych użytkowników mają pracownicy Komisji odpowiedzialni za prowadzenie danej operacji przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy ci muszą przestrzegać regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zobowiązań do zachowania poufności.

W związku z tym pracownicy zarządzający aplikacją EUSurvey mają dostęp do danych osobowych użytkowników.

Do tej grupy pracowników należą:

• zespół EUSurvey w Komisji do celów obsługi i utrzymania systemu

• administratorzy infrastruktury.

Informacje, które gromadzimy, nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej, z wyjątkiem przekazywania w zakresie i celu, w jakim możemy tego dokonać na mocy prawa.

Komisja nie udostępni danych osobowych użytkowników stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Innymi słowy, Komisja nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkowników do przekazywania im biuletynów, informacji marketingowych lub promocyjnych. Możemy jednak używać adresu e-mail użytkownika do przekazywania informacji lub aktualizacji dotyczących EUSurvey.

7. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM I JAK MOŻNA Z NICH KORZYSTAĆ?

Zgodnie z rozdziałem III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725 osobie, której dane dotyczą, przysługują szczególne prawa, w szczególności prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W stosownych przypadkach osoba ta ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik może dochodzić swoich praw, kontaktując się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych.

Należy pamiętać, że imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika są pobierane z EU Login i mogą zostać zmienione tylko w tej aplikacji. System EUSurvey jest automatycznie aktualizowany zgodnie z danymi EU Login. Przy pierwszym logowaniu konto użytkownika jest tworzone automatycznie z wykorzystaniem danych pochodzących z bazy danych EULogin. Inne dane osobowe mogą zostać zmienione na stronie internetowej EUSurvey Ustawienia . W przypadku problemów, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego .

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności pozostanie w mocy z wyjątkiem wszelkich zmian w jego przepisach w przyszłości, które będą skuteczne natychmiast po ich umieszczeniu w aplikacji EUSurvey i zaakceptowaniu przez użytkownika. O wszelkich zmianach w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności użytkownik dowie się dzięki widocznej informacji dotyczącej akceptacji zmian pojawiającej się w systemie EUSurvey bezpośrednio po logowaniu. Użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się z nowym oświadczeniem o ochronie prywatności i zaakceptowanie go.

8. DANE DOTYCZĄCE KONTAKTÓW

8.1. Administrator danych

W przypadku gdy użytkownik chce dochodzić swoich praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub jeśli ma uwagi, pytania lub zastrzeżenia, bądź też jeżeli chciałby złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystania ich danych osobowych, powinien skontaktować się z administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego .

Jeśli użytkownik chce na stałe usunąć swoje konto, ponieważ nie chce już korzystać z usługi, może skontaktować się z zespołem EUSurvey, korzystając z formularza kontaktowego .

8.2. Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

W odniesieniu do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można również kontaktować się z inspektorem ochrony danych Komisji Europejskiej (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

8.3. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Użytkownicy mają również prawo do odwołania się (wniesienia skargi) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uważają, że ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych przez administratora danych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych działa jako niezależny organ nadzorczy. EIOD dba, aby wszystkie instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych.

9. GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Inspektor ochrony danych Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register .

Ta konkretna operacja przetwarzania została wpisana do rejestru publicznego inspektora ochrony danych pod następującym numerem: DPR-EC-01488.1

[1] EULogin to usługa uwierzytelniania stosowana przez instytucje europejskie oparta na technologii pojedynczego logowania (SSO).