system message icon

JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šis paziņojums par privātumu informē par to, kā, veidojot un pārvaldot apsekojumus ar EU Survey, tiek apstrādāti un aizsargāti jūsu persondati.

1.0. versija, 2020/06/10

Apstrādes darbība: EUSurvey

Datu pārzinis: Eiropas Komisija (jeb “Komisija”)

Atsauce reģistrā: DPR-EC-01488

Ievads

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli, tas, kā visi sniegtie persondati tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un tas, kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai savas tiesības izmantotu, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk ir sniegta informācija par apstrādes darbībām, ko ar lietotnes EUSurvey starpniecību īsteno Komisija, proti, šis paziņojums par privātumu skaidro, kādā veidā jūsu persondati tiek apstrādāti, jums reģistrējoties par EUSurvey lietotāju un lietojot šo pakalpojumu apsekojumu izveidei. Tas neattiecas uz datu aizsardzības aspektiem, kas saistās ar jūsu izveidotajiem apsekojumiem, proti, izstrādājot apsekojumu, jums īpašs paziņojums par privātumu būs jāiekļauj arī pašā apsekojumā, ja jūsu apsekojumā tiek vākti un apstrādāti persondati.

1. KĀPĒC UN UN KĀ MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONDATUS?

1.1. Lietotāju pārvaldības vajadzībām ievāktie persondati

Apstrādes darbību nolūks: Komisija ar lietotnes EUSurvey starpniecību vāc un izmanto jūsu persondatus, lai jums dotu iespēju kā lietotājam pieslēgties EUSurvey un šo pakalpojumu izmantot tiešsaistes anketu izveidei un publicēšanai. Lai ar jums sazinātos atbalsta un kvalitātes pārvaldības nolūkos, var tikt izmantota arī jūsu kontaktinformācija (e-pasta adrese, vārds un uzvārds).

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti.

1.2. Tiešsaistes apsekojumos ievāktie persondati

Lūdzam ievērot, ka Komisija neatbild par privātuma politiku vai praksi, ko īsteno cilvēki vai organizācijas, kuri lietotni un pakalpojumu EUSurvey izmanto kāda apsekojuma izveidei un publicēšanai. Visus šādā apsekojumā ievāktos persondatus apstrādās apsekojuma īpašnieks vai apsekojuma īpašnieka organizācija, kuri par apstrādi arī atbildēs.

Privātpersonām un organizācijām, kuras organizē apsekojumus, izmantojot EUSurvey, ir juridisks pienākums, vācot persondatus, izveidot un publicēt pašiem savu paziņojumu par privātumu.

2. KĀDS IR JŪSU PERSONDATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS?

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

“datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.”

Iepriekš minēto piekrišanu Jūs būsiet sniedzis/sniegusi, pieņemot šo paziņojumu par privātumu. Šis paziņojums par privātumu ir jāpieņem, pirms ieiet lietotnē un izmantot pakalpojumu.

Savas tiesības doto piekrišanu atsaukt Jūs varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini ar šīs veidlapas starpniecību.

3. KĀDUS PERSONDATUS MĒS VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM TĀLĀK?

Lai ar apstrādes darbību starpniecību varētu sniegt EUSurvey pakalpojumus, Komisija vāc šādu kategoriju persondatus:

3.1. Identifikācija

Lai sistēma spētu lietotāju identificēt, tam nepieciešams pāris “pieteikumvārds / parole”; tos pārvalda pakalpojums EULogin [1] . Papildu informācijai par to, kā jūsu persondatus apstrādā EULogin, lūdzam skatīt EULogin paziņojumu par privātumu .

3.2. Lietotāja dati

Daži persondati lietotnē EUSurvey ir piekļūstami cilnē “Iestatījumi” (Settings):

• Pilns vārds (vārds un uzvārds)

• E-pasta adrese

Pilns vārds un e-pasta adrese ir dati, kas no EULogin un Eiropas Komisijas Centrālās lietotāju datubāzes, kura tiek glabāta Eiropas Komisijas Datu centrā, tiek izgūti automatizētā apstrādē. Eiropas Komisijas Datu centram jāievēro Regula (ES) 2018/1725 un visi Komisijas lēmumi un noteikumi par drošību, kurus attiecībā uz šā veida serveriem un pakalpojumiem ir iedibinājis Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts.

3.3. Europa Analytics

Europa Analytics ir korporatīvs pakalpojums, kas pārrauga un izvērtē, cik rezultatīvas un efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļvietnes. Tīmekļa serverī instalētais Europa Analytics balstās uz atvērtā pirmkoda analīzes platformas “Matomo”. Gan infrastruktūru, gan programmatūru pilnīgi kontrolē Eiropas Komisija un tās atbilst spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, kas reglamentē datu aizsardzību.

EUSurvey lietotni Europa Analytics izmanto satiksmes statistikas un analīzes vajadzībām. Vairāk informācijas par datu aizsardzības informāciju un pasākumiem, par izvēli “nesekot” un citu informāciju atradīsiet Europa Analytics vietnē.

4. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONDATUS?

Komisija jūsu persondatus glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams apsekojuma mērķa sasniegšanai.

4.1. ES darbinieks (iekšējs lietotājs)

Kamēr vien esat ES darbinieks, jums ir aktīvs lietotāja konts un tātad jūsu persondati tiek saglabāti. Tomēr, ja pakalpojumu EUSurvey vairs nevēlaties izmantot, jebkurā laikā varat darbiniekiem lūgt jūsu kontu dzēst. Šajā gadījumā jūsu lietotāja konts, visi ar to saistītie dati un visi apsekojumi un rezultāti tiks neatgriezeniski dzēsti.

4.2. EUSurvey ārējais lietotājs

Kā ārējs lietotājs, ja pakalpojumu EUSurvey vairs nevēlaties izmantot, varat jebkurā laikā tā darbiniekiem lūgt jūsu kontu dzēst. Attiecīgais konts, visi ar to saistītie dati un visi apsekojumi un rezultāti tiks neatgriezeniski dzēsti.

Turklāt nelietoti ārējo lietotāju konti tiek dzēsti pēc 2 gadu bezdarbības perioda.

5. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM UN GLABĀJAM JŪSU PERSONDATUS?

Visi persondati tiek glabāti Eiropas Komisijas datu centra serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas vērstas uz drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve tiem, ņemot vērā risku, kas saistīts ar datu apstrādi, un apstrādāto persondatu dabu. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu persondatiem tikai ar pilnvarotām personām, kurām informācijas apstrādes vajadzībām šī piekļuve ir leģitīmi nepieciešama.

Jūsu persondatu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena internetpārraides metode vai elektroniskās glabāšanas metode nav 100 % droša. Mēs gan cenšamies izmantot līdzekļus jūsu persondatu aizsardzībai, taču nevaram garantēt to pilnīgu drošību.

6. KAM IR PIEKĻŪSTAMI JŪSU PERSONDATI UN KAM TOS IZPAUŽ?

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti.

Tāpēc jūsu persondati ir piekļūstami darbiniekiem, kas pārvalda lietotni EUSurvey.

To vidū ir:

• Komisijas EUSurvey sistēmas atbalsta un uzturēšanas komanda.

• Infrastruktūras administratori.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, cik un kad tas var būt jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

Komisija neizpaudīs lietotāju persondatus trešām personām tiešā mārketinga vajadzībām. Citiem vārdiem sakot, Komisija jūsu persondatus neizmantos tālab, lai ar jums sazinātos ar informatīviem biļeteniem vai ar mārketinga vai reklāmas informāciju. Tomēr jūsu e-pasta adresi varam izmantot, lai ar jums sazinātos nolūkā sniegt informāciju vai atjauninājumus par EUSurvey.

7. KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UN KĀ JŪS TĀS VARAT IZMANTOT?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot gadījumā, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības savus persondatus dzēst, savu persondatu apstrādi ierobežot, pret to iebilst, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu.

Lūdzam ievērot, ka vārds, uzvārds un e-pasta adrese tiek ņemti noEULogin un tos iespējams grozīt tikai tur. Lietotne EUSurvey tiek automātiski atjaunināta saskaņā ar EULogin datiem. Pirmo reizi piesakoties lietotnē, tiek automātiski izveidots jūsu konts, izmantojot no datubāzes EULogin izgūtus datus. Citus persondatus iespējams grozīt no lapas EUSurvey “Iestatījumi” (Settings) . Ja tas nav iespējams, lūdzam ar mums sazināties, izmantojot saziņas veidlapu.

Šis paziņojums par privātumu paliks spēkā, izņemot tādas turpmākas pārmaiņas tā noteikumos, kas stāsies spēkā tūlīt pēc publicēšanas lietotnē EUSurvey un pēc tam, kad lietotājs būs tās akceptējis. Ja šis paziņojums par privātumu jebkā mainīsies, mēs jums par to paziņosim, lietotnē EUSurvey ievietojot labi pamanāmu akcepta ziņojumu, kas būs redzams tūlīt pēc pieteikšanās. Jums tiks lūgts izlasīt un pieņemt jauno paziņojums par privātumu.

8. KONTAKTINFORMĀCIJA

8.1. Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, izmantojot šo veidlapu.

Gadījumā, ja jums pakalpojumu lietot vairāk nebūs vajadzīgs, lai savu kontu neatgriezeniski dzēstu, varat sazināties ar EUSurvey atbalsta grupu, izmantojot šo veidlapu.

8.2. Komisijas datu aizsardzības speciālists (DPO)

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties arī ar Komisijas datu aizsardzības speciālistu: (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

8.3. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs rīkojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde. EDPS pārliecinās, ka visas ES iestādes un struktūras ievēro personu tiesības uz privātumu viņu persondatu apstrādē.

9. KUR ATRAST DETALIZĒTĀKU INFORMĀCIJU?

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DPO) publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt šajā saitē: http://ec.europa.eu/dpo-register .

Šī konkrētā apstrādes darbība DPO publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauci: DPR-EC-01488.1

[1] Uz SSO (vienotās pierakstīšanās) tehnoloģiju bāzētais EULogin ir Eiropas iestāžu autentificēšanas pakalpojums.