Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Vanliga frågor - Pensioner

Har du läst vår sida om pensioner?

Vilka pensioner omfattas av EU:s regler?

EU:s regler för samordning av de sociala trygghetssystemen omfattar ålders-, invaliditets- och efterlevandepensioner. De gäller i princip statliga pensionssystem och inte yrkesrelaterade eller privata system.

För att undanröja hinder för den fria rörligheten för tilläggspensioner har rådet antagit direktiv 98/49/EG om skydd av kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom EU. Direktivet reglerar dock få frågor, t.ex. bevarade rättigheter för personer som lämnar ett tilläggsystem, betalning av pensioner i olika EU-länder och möjligheten för utstationerade arbetstagare att fortsätta att tillhöra sitt hemlands system på samma villkor som gäller enligt EU:s samordningsregler för statliga system.

I allmänhet gäller samma regler för pensioner till efterlevande makar och barn som för invaliditets- och ålderspensioner. Det innebär att pensioner till efterlevande ska betalas utan avdrag, ändring eller suspendering oavsett om de bor i EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Lagstadgade förtidspensionssystem omfattas av EU:s nya samordningsregler. Det betyder att dessa förmåner kommer att beviljas migranter på samma villkor som ett lands invånare och att de kan ”exporteras” om man vill bo utomlands efter pensioneringen.

Dock gäller inte principen om sammanläggning av försäkringsperioder: det innebär att man inte behöver ta hänsyn till perioder då en person har varit försäkrad, anställd eller bosatt i andra länder när förmånerna beviljas.

Hur beräknas min pension? 

Om du inte har varit försäkrad i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz tillräckligt länge för att du ska vara berättigad till pension där, kommer försäkrings- eller bosättningsperioder i olika länder att räknas ihop.

Om du har varit försäkrad mindre än ett år kan en särskild regel tillämpas: dina försäkrings- eller bosättningsmånader i land A, där du bara arbetade en kort tid, går inte förlorade utan ingår i beräkningen av din pension från B, C, D osv. där du arbetade längre perioder. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Du kan vara berättigad till din ålderspension vid 60 i ett land, men behöva vänta tills du blir 67 i ett annat.

I sådana fall är det viktigt att du på förhand skaffar dig information från alla länder där du har arbetat om vad som händer om du skjuter upp utbetalningen av din pension.

Beloppen som du får kan påverkas av att du tar ut en pension tidigare än en annan. Institutionen, vanligen den behöriga institutionen i det land där du bor, och institutionerna i de andra länderna, kan ge dig närmare råd. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Hur ansöker jag om förmåner?

Du ska ansöka om pension i det land där du bor, förutom om du aldrig har arbetat där. En ”kontaktinstitution”, vanligtvis en institution i det land där du bor, kommer att ansvara för handläggningen av din pensionsansökan.

Kontaktinstitutionen ansvarar för informationsutbytet mellan de länder som berörs av din pensionsansökan.

När kontaktinstitutionen har fått ta del av alla beslut i de olika länderna, får du en pensionssammanfattning (ett P1-intyg).

I pensionssammanfattningen, P1-intyget, som du kan ta med dig till andra länder, finns en översikt över de beslut som varje land har fattat om din pensionsansökan. Intyget förklarar hur institutionerna har behandlat de olika försäkringsperioderna och du kan exempelvis se om det finns luckor eller överlappande perioder.

Enligt EU-reglerna har du rätt att begära omprövning av ett nationellt pensionsbeslut, om det framgår att de beslut som fattats av två eller flera institutioner har påverkat dina rättigheter negativt.

Överklagandetiden startar den dag du får sammanfattningen (P1-intyget). Hur lång tid du har på dig regleras i varje lands nationella lagstiftning.

Vad händer om jag flyttar utomlands?

En del avtal mellan EU och länder utanför EU (tredjeländer) innehåller bestämmelser om viss samordning på socialförsäkringsområdet. I andra fall finns bilaterala avtal mellan ett EU-land och ett land utanför EU. Vänd dig till den behöriga institutionen i ditt land om du vill veta mer om dina rättigheter. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Din pension kommer att beräknas i enlighet med lagstiftningen i det landet på exakt samma sätt som för landets egna medborgare.

Det spelar ingen roll att du inte längre bor där när du uppnår pensionsåldern, du får fortfarande din pension.

Du ska ansöka om pension i det land där du senaste arbetade, om du aldrig har arbetat i det land där du bor. >> Hitta en institution i vår kontaktlista

Vem står för min sjukvård?

Om du är pensionär, har din familj och du rätt till sjukvård i det land där du bor, i enlighet med lagstiftningen i det landet.

Vårdkostnaderna betalas alltid av det land som betalar pensionen. >> Läs mer om förmåner vid sjukdom