Cesta

Časté dotazy - Důchody

Navštívili jste již naše stránky o důchodech?

Důchody a pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení

Pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení se týkají starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. To znamená, že se v podstatě vztahují na státní důchodové systémy, zato se nevztahují na zaměstnanecké ani soukromé důchodové systémy (penzijní připojištění).

Aby se odstranily překážky volného pohybu osob, pokud jde o systémy penzijního připojištění, přijala Rada EU směrnici 98/49/ES o ochraně nároků zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, kteří se pohybují v Evropské unii, na penzijní připojištění. Tato směrnice má velmi omezenou působnost a týká se ochrany nároků osob, které opouštějí systém penzijního připojištění, dále pak výplat důchodů v různých zemích EU a možnosti nadále přispívat do penzijního systému ve své domovské zemi pro vyslané pracovníky, kteří pracují v jiném členském státě (a to za stejných podmínek, které v rámci pravidel EU o koordinaci sociálního zabezpečení existují i pro státní systémy).

Dávky pozůstalým se v zásadě řídí týmiž pravidly jako dávky v invaliditě a starobní důchody. Pozůstalostní důchod musí být vyplácen bez jakéhokoli snížení, změny nebo pozastavení a bez ohledu na to, kde má vdova nebo vdovec své bydliště (v rámci EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku).

Ano, pravidla EU o koordinaci sociálního zabezpečení se vztahují i na předdůchodové dávky. To zaručuje, že tyto dávky budou přiznány i migrujícím pracovníkům, a to za stejných podmínek jako státním příslušníkům daného státu. V případě pobírání důchodu v zahraničí mohou být dávky i „exportovány“.

V tomto případě však neplatí princip sčítání dob pojištění. To znamená, že při přiznání těchto dávek se nemusí brát v úvahu doba pojištění, zaměstnání ani pobytu v jiné zemi.

Výpočet výše důchodu

Pokud doba, během které jste byli pojištěni v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo ve Švýcarsku, není dostatečně dlouhá na to, abyste tam získali nárok na důchod, vezme se v úvahu doba pojištění či pobytu v jiných zemích.

Pokud jste byli pojištěni méně než rok, může se na vás vztahovat zvláštní pravidlo, jelikož některé země neumožňují placení důchodového pojištění na kratší dobu. Doba vašeho pojištění či pobytu v zemi A, kde jste pracovali jen pár měsíců, nepropadne, ale vezme se v úvahu při výpočtu vašeho důchodu v zemi B, C, D atd., kde jste pracovali déle. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Může se například stát, že v jedné zemi byste mohli odejít do důchodu už v 60, zatímco v jiném státě byste museli čekat až do 67.

V takovém případě je důležité, abyste se dopředu ve všech zemích, kde jste pracovali, informovali o tom, co by se stalo, kdybyste šli do důchodu později.

Kdybyste třeba začali pobírat jeden důchod dříve než druhý, mohlo by to mít vliv na jeho výši. Další informace vám podá příslušný orgán v zemi, kde bydlíte, a orgány ostatních dotčených zemích. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Uplatňování vašich nároků

O důchod byste měli zažádat v zemi, kde bydlíte (pokud jste tam alespoň někdy pracovali). Kontaktním orgánem pro vás tedy bude orgán v zemi bydliště a ten se bude vaší žádostí zabývat.

Tento orgán také zprostředkuje výměnu informací mezi zeměmi, kterých se vaše žádost o důchod týká.

Jakmile tento orgán obdrží z jednotlivých zemí všechna rozhodnutí, pošle vám souhrn těchto rozhodnutí (tzv. dokument P1).

Souhrn neboli přenosný dokument P1 je přehled rozhodnutí, která každá země učinila ve věci vaší žádosti o důchod. Zjistíte z něj, jakým způsobem příslušné úřady ohodnotily jednotlivé doby pojištění a zda mezi těmito dobami existují mezery nebo přesahy.

Podle pravidel EU o koordinaci sociálního zabezpečení máte právo požádat o přezkoumání vnitrostátního rozhodnutí ohledně vašeho důchodu v případě, že vaše práva mohla být rozhodnutím dvou či více orgánů negativně ovlivněna.

Lhůta, během které můžete o toto přezkoumání požádat, začíná datem, kdy obdržíte souhrn (dokument P1). Její délka závisí na právních předpisech každé země.

Budete žít v důchodu v jiné zemi?

Některé dohody mezi EU a třetími zeměmi umožňují omezenou koordinaci v oblasti sociálního zabezpečení. V některých případech také mohly být uzavřeny bilaterální dohody mezi zemí EU a jiným státem ve světě. Další informace o vašich právech vám poskytne příslušný úřad ve vaší zemi. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Výše vašeho důchodu se vypočítá v souladu s právními předpisy země, ve které jste pracovali, a to stejným způsobem jako pro její státní příslušníky.

Důchod budete dostávat, i když už tam třeba ve věku odchodu do důchodu nebydlíte.

Pokud bydlíte v zemi, kde jste nikdy nepracovali, měli byste o důchod zažádat v zemi, kde jste naposled pracovali. >> Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Zdravotní péče

Jako důchodce máte vy a vaší rodinní příslušníci nárok na lékařskou péči v zemi, ve které máte trvalý pobyt, a to v souladu s právními předpisy této země.

Náklady na lékařskou péči vždy hradí země, která vám vyplácí důchod. >> Další informace o nemocenských dávkách