Cesta

- ARACHNE – NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ RIZIK

Co je ARACHNE?

ARACHNE je integrovaný nástroj IT pro vytěžování a obohacování dat, který vytvořila Evropská komise. Nástroj řídícím orgánům usnadňuje správní kontroly a kontroly řízení v oblasti strukturálních fondů (Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj).

NÁSTROJ ARACHNE

 • stanoví komplexní databázi projektů prováděných s podporou strukturálních fondů v EU (poskytly řídící orgány ESF a EFRR)
 • obohacuje data o veřejně dostupné informace s cílem určit na základě souboru ukazatelů rizik ty projekty, příjemce, veřejné zakázky a dodavatele, u nichž je pravděpodobnější riziko podvodu, střetu zájmů a nesrovnalostí
 • však nemá za cíl posuzovat konkrétní chování příjemců fondů a jako takový neslouží k automatickému vyloučení příjemců fondů – nástroj vysoce kvalitním způsobem upozorňuje na rizika a přispívá tím k účinnosti řídicích kontrol, nicméně neposkytuje žádné důkazy o chybě, nesrovnalostech či podvodu.

ARACHNE může zefektivnit výběr projektů, řídících kontrol a dále posílit identifikaci, prevenci a odhalování podvodů.

Jaký postup se používá pro výpočet rizik?

 1. Řídicí orgány členských států pro ESF a EFRR předají provozní údaje o projektech Evropské komisi.
 2. Provozní údaje jsou dále doplněny o informace z externích zdrojů údajů, Orbis and World Compliance, obsahující oficiálně zveřejňované a veřejně dostupné údaje o společnostech a souvisejících osobách.
 3. ARACHNE vypočte jednotlivé ukazatele rizik.

Jaký druh informací se zpracovává?

ARACHNE shromažďuje údaje od řídících orgánů ESF a EFRR a z externích zdrojů dat. Subjekty údajů jsou právnické i fyzické osoby. Zpracovávají se tyto kategorie osobních údajů:

1. Od řídících orgánů ESF a EFRR:

 • příjemci: název, adresa, identifikační číslo plátce DPH, počet zaměstnanců, obrat;
 • partneři projektu: název, adresa, identifikační číslo plátce DPH, obrat;
 • dodavatelé a subdodavatelé: název, adresa, identifikační číslo plátce DPH, obrat;
 • poskytovatelé služeb: název;
 • členové konsorcia: název, adresa, identifikační číslo plátce DPH, obrat;
 • hlavní odborníci u zakázek na služby: jméno, datum narození;
 • dotčené osoby: jméno, datum narození, funkce;

2. Z vnějších zdrojů údajů poskytnutých VADIS SA/NV:

a) ORBIS od komerčního dodavatele Bureau Van Dijk:

 • informace o společnostech: finanční údaje, adresa, historické údaje;
 • akcionáři / řídící pracovníci / klíčoví zaměstnanci: jméno, datum narození, funkce;

b) WORLD COMPLIANCE od komerčního dodavatele LexisNexis rizik Solutions, Inc.:

 • profily politicky exponovaných osob, jakož i jejich rodinných příslušníků a blízkých společníků;
 • sankční seznam, který uvádí fyzické osoby a společnosti s nejvyšším stupněm rizika;
 • přehled prosazování předpisů uvádějící informace od regulačních a vládních orgánů a obsah varování a opatření týkajících se fyzických osob a společností;
 • monitorování novin a časopisů zaměřené na informace relevantní pro odhalování rizik (včetně informací od předních internetových informačních portálů v členských státech Evropské unie a ve třetích zemích).

Pokud uživatel ARACHNE, tj. Evropská komise nebo některý členský stát objeví výskyt chybného spárování mezi údaji z interních a externích zdrojů, musí tuto skutečnost nahlásit VADIS SA/NV prostřednictvím tzv. cyklu zpětné vazby. Opravy, které provádí VADIS SA/NV prostřednictvím cyklu zpětné vazby, se projeví v systému ARACHNE (výpočet rizik) – původní zdroj informací se nijak nemění.

Co je právním základem nástroje ARACHNE?

Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) požaduje, aby Komise a členské státy bojovaly proti podvodům a jinému protiprávnímu jednání, které ohrožují finanční zájmy Unie. Předcházení podvodům a jejich odhalování je proto obecnou povinností všech útvarů Komise, kterou mají plnit v rámci těch typů své každodenní činnosti, při kterých jsou využívány zdroje.

Právní základ pro systém ARACHNE zahrnuje:

Jaké jsou přínosy pro řídící orgány?

Splnění požadavků nařízení (EU) č. 1303/2013

Včlenění systému Arachne do systému řízení a kontroly a efektivní uplatňování tohoto nástroje v běžném řízení a ověřování projektů a žádostí o proplacení výdajů se považuje za důležitou součást splnění požadavku čl. 125§ odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013. Komise dala členským státům k dispozici nezávazné technické pokyny (viz pokyny EGESIF 14–0021–00 ze dne 16. června 2014), které jim pomohou při provádění tohoto článku.

Bezplatná instalace a provoz nástroje pro hodnocení rizik

Vytvoření a provoz nástroje Arachne pro hodnocení rizik členským státům Komise poskytuje bez jakýchkoli poplatků. Komise podepsala rámcovou smlouvu, která upravuje platnost licencí Arachne po celou dobu trvání programového období 2014–2020 (až do uzavření tohoto období). Před skončením platnosti této smlouvy se počítá s vyhodnocením využívání a dopadu tohoto nástroje. Na základě jeho výsledků Komise po skončení platnosti této rámcové smlouvy navrhne obnovení smlouvy a bude jednoznačně podporovat bezplatné licence pro orgány jednotlivých zemí.

Komise může poskytnout školení a technickou podporu

Komise na žádost orgánů poskytuje školení pro kolegy, kteří mají nástroj Arachne používat. Kromě toho bude řídícím orgánům poskytnuto poradenství ohledně způsobů zapojení programu do jejich každodenní pracovní činnosti a do jejich řídících a kontrolních systémů. Komise sdílí s vnitrostátními a místními orgány tentýž cíl – předcházet podvodům a nesrovnalostem a potírat je a zvýšit efektivnost a účinnost řídicích kontrol.

Zvýšení efektivnosti a účinnosti řídicích kontrol

Nástroj pro hodnocení rizik Arachne představuje nejmodernější špičkový produkt v oblasti vytěžování údajů a obohacování dat. Použití této vyspělé technologie významně přispěje ke zvýšení efektivnosti a účinnosti při výběru operací a v rámci finančního řízení a kontroly operačních programů. Kontroly operací na místě a správní ověření každé žádosti o úhradu, kterou příjemce předkládá, jsou nákladné a náročné na správní kapacitu. Díky nástroji Arachne je snazší účinně nasměrovat kapacity lidských zdrojů pro dokumentární prověrky a ověřování na místě na rizikovější příjemce, projekty, dodavatele a zakázky.

Výsledky dosažené díky nárůstu efektivnosti a účinnosti řídicích kontrol jsou zdokumentovány

Nástroj pro hodnocení rizik Arachne poskytne řídicím orgánům možnost posoudit efektivnost a účinnost řídicích kontrol a zaznamenávat a prezentovat, jak se v průběhu času zvyšovala efektivnost a účinnost řídicích kontrol.

Posílení prevence a potírání nesrovnalostí

Nástroj pro hodnocení rizik Arachne pracuje s více než 100 ukazatelů rizika, které jsou rozděleny do 7 kategorií, jako je zadávání veřejných zakázek, řízení smluv, způsobilost, výkonnost, koncentrace a riziko poškození dobré pověsti a jiná rizika a upozornění na podvody. Všechny ukazatele rizika společně pomáhají řídicím orgánům určit, které projekty, příjemci, dodavatelé a zakázky jsou nejrizikovější. Jakmile je nástroj Arachne zaveden a tvoří součást řídicího a kontrolního systému, může podstatně zvýšit úroveň prevence a odhalování nesrovnalostí a podvodů a zintenzivnit tak boji proti nim.

Prospěšnost automatického toku dat a nižší administrativní zátěž

Pro nové programové období 2014–2020 musejí všechny řídící orgány zavést svůj počítačový systém (jde o požadavek čl. 72 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013. Proto právě nyní nastal ideální okamžik pro nastavení systémů tak, aby do nich byla všechna nebo většina datových polí pro Arachne zahrnuta a bylo je možné jednoduše extrahovat, a aby tedy bylo možné plně využít výhod, které přináší vyhodnocování rizik.