Najčastejšie otázky
 
 

ESF v krátkosti

 • Európsky sociálny fond (ESF) bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957.
 • ESF je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ a najdôležitejším nástrojom vytvárania väčšieho počtu a lepších pracovných miest v Európe.
 • ESF investuje v rokoch 2007 – 2013 v celej Európskej únii približne 75 miliárd EUR. K tomu sa pripája asi 50 miliárd EUR z národných verejných finančných prostriedkov. Komisia odhaduje, že z týchto opatrení bude mať prospech viac ako 70 miliónov ľudí.

Aký je celkový rozpočet ESF?

Rozpočet ESF na obdobie rokov 2007 – 2013 je vo výške približne 75 miliárd EUR, čo je viac ako 10 miliárd EUR na rok. Vďaka spolufinancovaniu z verejných a súkromných zdrojov jednotlivých štátov sa celkové dostupné finančné prostriedky na opatrenia podporované ESF zvyšujú na viac ako 117 miliárd EUR.

Viac informácií o rozpočte ESF nájdete v časti výdavky.

V akých oblastiach pôsobí ESF?

ESF podporuje opatrenia, ako sú:

 • celoživotné vzdelávanie a odborná príprava pracovníkov;
 • organizácia práce;
 • podpora zamestnancov v rámci reštrukturalizácie;
 • služby zamestnanosti;
 • integrácia znevýhodnených ľudí na trhu práce;
 • reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy;
 • vytváranie sietí sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií;
 • odborná príprava v oblasti verejných správ a služieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prioritách ESF, pozrite si databázu priorít.

Kde nájdem dokumentáciu o ESF?

Časť knižnica tejto webovej stránky obsahuje PDF verzie všetkých našich publikácií.

Aké typy projektov spolufinancuje ESF?

Projekty poskytujúce riešenia v rozličných oblastiach týkajúcich sa zamestnanosti. Závisí to od priorít, ktoré si stanovili členské štáty.

Viac informácií o financovaných oblastiach je možné nájsť na stránke databázy priorít.

Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnych projektoch podporovaných ESF, prejdite si databázu projektov.

Kto dostáva podporu z ESF?

Žiadosť môžu podať všetky súkromné podniky, verejné zastupiteľstvá a neziskové organizácie. Nie je možné žiadať ako jednotlivec. Žiadosť musí predložiť organizácia alebo spoločnosť.

Informácie o tom, koho kontaktovať v prípade záujmu o žiadosť, sú k dispozícii na stránke http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_sk.htm.

Zoznam príjemcov podpory z ESF zverejňuje každý členský štát.

Čo je riadiaci orgán?

Riadiace orgány ESF majú národné a regionálne strediská. Rozširujú informácie o ESF, prijímajú a vyhodnocujú žiadosti. Zároveň sú zodpovedné za rozdeľovanie financií a monitorovanie schválených projektov.

Môže sa na projekte spolupracovať s inými členskými štátmi?

ESF podporuje projekty, ktoré spolupracujú s projektmi alebo organizáciami v ostatných členských štátoch EÚ.

Pre viac informácií o nadnárodných projektoch si pozrite časť Oblasti aktivít.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cezhraničných projektoch podporovaných ESF, prejdite si databázu projektov.

Čo je monitorovací výbor?

Monitorovacie výbory dohliadajú nad uskutočňovaním programov ESF. Tvoria ich zástupcovia verejných orgánov, sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií, vzdelávacích systémov a Komisie.

Ako získam financie?

ESF je riadený na národnej a/alebo regionálnej úrovni: pre informácie o tom, ako získať podporu z ESF, kontaktujte zodpovedný riadiaci orgán ESF vo svojej krajine alebo regióne.

Kontaktné údaje je možné nájsť v časti členské štáty tejto webovej stránky.

Poskytuje ESF finančnú podporu študentom?

Operačný program ESF, ktorého prioritou je vzdelávanie, môže financovať študentské granty.

Viac informácií o tom, ako ESF podporuje vzdelávanie, je možné nájsť v databáze priorít.

Pozrite si aj webovú stránku programu Erasmus, ktorý každoročne umožňuje študentom študovať a pracovať v zahraničí: http://ec.europa.eu/education

Jeden z našich zamestnancov sa zúčastní na odbornom školení. Akú podporu môžeme dostať my – ako zamestnávateľ – z ESF a za akých podmienok?

ESF v zásade môže podporovať odbornú prípravu zamestnancov. ESF je však riadený na národnej a/alebo regionálnej úrovni: ak chcete zistiť, či ste oprávnený na podporu z ESF vo vašej krajine, kontaktujte zodpovedný riadiaci orgán ESF. Kontaktné údaje možno nájsť na tejto webovej stránke v časti členské štáty.

Chceli by sme založiť školiace stredisko. Môže nám v tom ESF pomôcť?

ESF v zásade môže podporovať školiace strediská.

ESF je však riadený na vnútroštátnej a/alebo regionálnej úrovni: ak chcete zistiť, či ste oprávnený na podporu z ESF vo vašej krajine, kontaktujte zodpovedný riadiaci orgán ESF. Kontaktné údaje možno nájsť na tejto webovej stránke v časti členské štáty.

Môže ESF podporiť projekt v Afrike?

ESF poskytuje podporu v rámci EÚ.

Pre externú pomoc navštívte webovú stránku EuropeAid a iných rozvojových grantov.

Naša organizácia je spolufinancovaná z ESF. Ktoré logo môžme použiť v našej dokumentácii?

ESF nemá logo ako také. Najčastejšie sa používa Európska vlajka s dole uvedeným textom „Európsky sociálny fond“.