Spørgsmål og svar
 
 

ESF kort fortalt

 • Den Europæiske Socialfond - ESF - blev grundlagt i 1957 ved Rom-traktaten.
 • ESF er en af EU’s strukturfonde og det vigtigste instrument til at skabe flere og bedre job i Europa.
 • I perioden 2007-2013 kommer ESF til at investere cirka 75 milliarder euro rundt omkring i EU. ESF’s budget suppleres med ca. 50 milliarder euro i offentlige midler fra medlemslandene. Ifølge Europa-Kommissionens estimater kommer mere end 70 millioner mennesker til at få gavn af tiltagene.

Hvad er ESF’s samlede budget?

ESF’s budget for perioden 2007-2013 er på ca. 75 milliarder euro og altså mere end 10 milliarder euro årligt. Når medfinansiering fra offentlige og private midler fra medlemslandene medregnes, bliver det samlede budget til ESF-støttede tiltag på mere end 117 milliarder euro.

Yderligere oplysninger om ESF’s budget findes på ESF’s hjemmeside under ESF-finansiering.

Hvilke områder arbejder ESF med?

ESF støtter tiltag som:

 • livslang læring og oplæring af arbejdstagere,
 • arbejdstilrettelæggelse,
 • støtte til medarbejdere i forbindelse med omstruktureringer,
 • arbejdsformidling,
 • integration af dårligt stillede personer på arbejdsmarkedet,
 • uddannelses- og erhvervsuddannelsesreformer,
 • netværk med arbejdsmarkedets parter og ngo’er
 • uddannelse i offentlige administrationer og servicekontorer.

Læs mere om ESF’s prioriteringer ved at søge i databasen over ESF’s prioriteringeri medlemslandene.

Hvor finder jeg dokumentation om ESF?

I hjemmesidens sektion bibliotek finder du PDF-udgaver af alle vores publikationer.

Hvilke typer af projekter medfinansierer ESF?

Projekter der løser forskellige problemstillinger på beskæftigelsesområdet. Projekterne skal støtte op om de prioriteringer, der er fastlagt i medlemslandene.

Du kan søge i databasen over ESF’s prioriteringer for yderligere oplysninger om de områder, der finansieres.

Du kan også søge i databasen over projekter for at læse om konkrete projekter, som ESF støtter.

Hvem har gavn af ESF?

Private virksomheder, offentlige organisationer og nonprofitorganisationer kan alle ansøge om støtte. Man kan ikke ansøge som enkeltperson. Det skal være en organisation eller virksomhed, der er afsender af ansøgningen.

Oplysninger om hvem man kan kontakte vedrørende ansøgningsproceduren findes på http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_da.htm.

En liste over ESF’s støttemodtagere offentliggøres af hvert medlemsland.

Hvad er en ESF-ansvarlig myndighed?

De ESF-ansvarlige myndigheder har nationale og regionale kontorer. De udbreder kendskabet til ESF og modtager og behandler ansøgninger. De er også ansvarlige for støttefordeling og overvågning af godkendte projekter.

Kan et projekt samarbejde med andre medlemslande?

ESF støtter projekter, der samarbejder med projekter eller organisationer i andre EU-medlemslande.

Se sektionen Aktivitetsområder for yderligere oplysninger om tværnationalitet.

Du kan søge i databasen over projekter for at læse om tværnationale projekter, som ESF støtter.

Hvad er et tilsynsudvalg?

Tilsynsudvalgene følger op på gennemførelsen af ESF’s programmer. De består af repræsentanter for offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, uddannelsessystemet og Europa-Kommissionen.

Hvordan søger jeg ESF-støtte?

ESF forvaltes på nationalt og/eller regionalt plan. For at høre nærmere om, hvordan man ansøger om ESF-støtte, kontaktes den ESF-ansvarlige myndighed i dit land eller din region.

Kontaktoplysninger findes i hjemmesidens sektion ESF i medlemslandene.

Yder ESF økonomisk støtte til studerende?

Et af ESF’s operationelle programmer under prioriteringen uddannelse kan tildele støtte til studerende. 

Du kan søge i databasen over ESF’s prioriteringer for yderligere oplysninger om uddannelsesfremme med ESF.

Se også hjemmesiden for Erasmus-programmet, der giver studerende mulighed for at studere og arbejde i udlandet på http://ec.europa.eu/education

En af vores medarbejdere skal deltage i et uddannelsesprogram. Hvilken støtte kan vi som arbejdsgiver få fra ESF og på hvilke vilkår?

I princippet kan ESF støtte medarbejderuddannelse. ESF forvaltes på nationalt og/eller regionalt plan. Find ud af, om I er berettiget til ESF-støtte i jeres land ved at kontakte den ESF-ansvarlige myndighed. Kontaktoplysninger findes i hjemmesidens sektion ESF i medlemslandene.

Vi ønsker at etablere et uddannelsescenter. Kan ESF hjælpe os?

I princippet kan ESF give støtte til uddannelsescentre.

ESF forvaltes på nationalt og/eller regionalt plan. Find ud af, om I er berettiget til ESF-støtte i jeres land ved at kontakte den ESF-ansvarlige myndighed. Kontaktoplysninger findes i hjemmesidens sektion ESF i medlemslandene.

Kan ESF støtte projekter i Afrika?

ESF støtter projekter inden for EU.

Vedrørende støtte til projekter uden for EU se hjemmesiden for EuropeAid og anden udviklingsbistand.

Vores organisation er medfinansieret af ESF. Hvilket logo må vi anvende i vores dokumentation?

ESF har ikke et egentligt logo. Vi bruger ofte det europæiske flag med teksten “Den Europæiske Socialfond” nedenunder.