Dažnai užduodami klausimai
 
 

Apie ESF glaustai

 • Europos socialinis fondas (ESF) buvo įkurtas 1957 m., pasirašant Romos sutartį.
 • ESF yra vienas iš ES struktūrinių fondų ir svarbiausia priemonė siekiant sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų Europoje.
 • 2007–2013 m. laikotarpiu visoje Europos Sąjungoje ESF investuos apytiksliai 75 milijardus eurų. Šią sumą dar papildys apytiksliai 50 milijardų eurų lėšų, kurias skirs pačios valstybės narės. Komisijos vertinimais, šiomis priemonėmis pasinaudos daugiau kaip 70 milijonų žmonių.

Koks yra visas ESF biudžetas?

ESF biudžetas 2007–2013 m. laikotarpiui yra apytiksliai 75 milijardai eurų, t. y. per 10 milijardų eurų per metus. Skaičiuojant su valstybių ir privačių struktūrų skiriamu bendru finansavimu, bendrieji ištekliai ESF remiamoms priemonėms sudaro per 117 milijardų eurų.

Daugiau informacijos apie ESF biudžetą rasite skyriuje apie ESF išlaidas.

Kokiose srityse veikia ESF?

ESF remia įvairias priemones, kaip antai:

 • mokymąsi visą gyvenimą ir darbuotojų mokymą;
 • darbo organizavimą;
 • paramą darbuotojams vykstant restruktūrizavimui;
 • įdarbinimo paslaugas;
 • socialiai nuskriaustų žmonių integravimą į darbo rinką;
 • švietimo ir mokymo sistemų reformas;
 • socialinių partnerių ir NVO tinklų kūrimą;
 • mokymą viešojo administravimo ir paslaugų srityje.

Norėdami daugiau sužinoti apie ESF prioritetus, informacijos ieškokite prioritetų duomenų bazėje.

Kaip rasti dokumentų apie ESF?

Šio tinklalapio skyriuje „Biblioteka“ rasite visus mūsų leidinius PDF formatu.

Kokio pobūdžio projektus bendrai finansuoja ESF?

Projektus, kurie teikia sprendimus įvairiose su darbu susijusiose srityse. Tai priklauso nuo valstybių narių nustatytų prioritetų.

Daugiau informacijos apie finansuojamas sritis ieškokite prioritetų duomenų bazėje.

Norėdami sužinoti daugiau apie ESF remiamus konkrečius projektus, informacijos ieškokite projektų duomenų bazėje.

Kas gauna naudos iš ESF?

Paramos gali kreiptis visi – privačios įmonės, viešosios įstaigos ir pelno nesiekiančios organizacijos. Tačiau paraiškos nepriimamos iš privačių asmenų. Organizacija arba bendrovė turi pateikti paraišką.

Informacijos apie tai, į ką reikia kreiptis norint sužinoti apie paraiškų pateikimo tvarką, rasite tinklalapyje http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_lt.htm.

Kiekviena valstybė narė skelbia paramos gavėjų sąrašą.

Kas yra valdymo tarnyba?

ESF valdymo tarnybos turi nacionalinius ir regioninius biurus. Jie platina informaciją apie ESF, priima ir vertina paraiškas. Šie biurai taip pat atsako už finansavimo paskirstymą ir patvirtintų projektų stebėseną.

Ar projektas gali būti vykdomas bendrai su kitomis valstybėmis narėmis?

ESF remia projektus, kurie vykdomi bendrai su projektais ar organizacijomis kitose ES valstybėse narėse.

Daugiau informacijos apie daugiašalę veiklą rasite mūsų tinklalapio skyriuje Veiklos sritys.

Norėdami sužinoti daugiau apie ESF remiamus tarpvalstybinius projektus, informacijos ieškokite projektų duomenų bazėje.

Kas yra Stebėsenos komitetas?

Stebėsenos komitetai prižiūri, kaip įgyvendinamos ESF programos. Juos sudaro valdžios institucijų, socialinių partnerių, NVO, švietimo sistemos ir Komisijos atstovai.

Kaip gauti finansavimą?

ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: norėdami sužinoti, kaip pasinaudoti ESF teikiama parama, prašome kreiptis į savo šalies ar regiono atsakingą ESF valdymo instituciją.

Kontaktinę informaciją galite rasti šio tinklalapio skyriuje „ESF valstybėse narėse“.

Ar ESF teikia finansinę paramą studentams?

Tokia ESF veiklos programa, kurios prioritetinė kryptis yra švietimas, gali finansuoti studentams teikiamas dotacijas.

Daugiau informacijos apie švietimo rėmimą padedant ESF ieškokite prioritetų duomenų bazėje.

Taip pat prašome apsilankyti programos „Erasmus“, kuri kasmet suteikia studentams galimybių mokytis ir dirbti užsienyje, tinklalapyje: http://ec.europa.eu/education

Vienas iš mūsų darbuotojų dalyvaus mokyme. Kokią paramą mes, kaip darbdaviai, galime gauti iš ESF ir kokiomis sąlygomis?

Iš esmės ESF gali remti darbuotojų mokymą. Tačiau ESF valdymas vykdomas nacionaliniame ir (arba) regioniniame lygmenyje: norėdami sužinoti, ar jūs turite teisę gauti ESF paramą savo šalyje, prašome kreiptis į atsakingą ESF valdymo instituciją, kurios kontaktinę informaciją galite rasti šio tinklalapio skyriuje „ESF valstybėse narėse“.

Norėtume įkurti mokymo centrą. Ar ESF gali mums padėti?

Iš esmės ESF gali teikti paramą mokymo centrams.

Tačiau ESF valdymas vykdomas nacionaliniu ir (arba) regioniniu lygmeniu: norėdami sužinoti, ar jūs turite teisę gauti ESF paramą savo šalyje, prašome kreiptis į atsakingąją ESF valdymo instituciją, kurios kontaktinę informaciją galite rasti šio tinklalapio skyriuje „ESF valstybėse narėse“.

Ar ESF gali paremti projektą, vykdomą Afrikoje?

ESF teikia paramą Europos Sąjungoje.

Informacijos apie išorės pagalbą ieškokite „EuropeAid“ ir kitų plėtros dotacijų tinklalapiuose.

Mūsų organizacijai bendrą finansavimą teikia ESF. Kokį logotipą galime naudoti savo dokumentuose?

ESF apskritai neturi savo logotipo. Dažniausiai naudojama Europos vėliava su tekstu „Europos socialinis fondas“ po ja.