Vanliga frågor
 
 

ESF i korthet

 • Europeiska socialfonden, ESF, instiftades 1957 i och med antagandet av Romfördraget.
 • ESF är en av EU:s strukturfonder och är det viktigaste verktyget för att skapa fler och bättre jobb i Europa.
 • Under perioden 2007–2013 kommer ESF att investera mer än 75 miljarder euro i Europeiska unionen. Därutöver bidrar de enskilda medlemsstaterna med sammanlagt omkring 50 miljarder euro. Europeiska kommissionen uppskattar att fler än 70 miljoner människor kommer att beröras av insatserna.

Hur stor är den sammanlagda budgeten för ESF?

ESF:s budget för perioden 2007–2013 uppgår till omkring 75 miljarder euro, drygt 10 miljarder per år. Med medfinansiering på nationell nivå från så väl offentlig som privat sektor uppgår den sammanlagda budgeten för ESF-stödda åtgärder till mer än 117 miljarder euro.

Mer information om ESF:s budget finns i avsnittet omutgifter.

Inom vilka områden verkar ESF?

ESF stödjer bland annat åtgärder inom följande områden:

 • livslångt lärande och yrkesutbildning
 • arbetsorganisation
 • stöd till anställda i samband med omstruktureringar
 • arbetsmarknadstjänster
 • integration av missgynnade eller utsatta grupper på arbetsmarknaden
 • reformer inom utbildningssystemen
 • nätverk mellan arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer.
 • utbildning inom offentlig förvaltning och offentliga tjänster

Sök mer information om ESF:s prioriteringar i databasen förprioriteringar (EN).

Var hittar dokumentation om ESF?

Under rubriken Bibliotek på webbplatsen finns PDF-versioner av samtliga publikationer.

Vilka typer av projekt medfinansieras av ESF?

Projekt som skapar lösningar inom olika områden med anknytning till arbetsmarknad, beroende på vilka prioriteringar medlemsstaterna gör.

Sök mer information om vilka ämnesområden som ges stöd i databasen för prioriteringar (EN).

Mer information om vilka konkreta projekt som får stöd från ESF kan sökas i projektdatabasen.

Vem har nytta av ESF?

Så väl privata företag som offentliga myndigheter och ideella organisationer kan ansöka om stöd. Enskilda individer kan inte ansöka. Ansökan måste skickas in av en organisation eller ett företag.

Uppgifter om vem som kan kontaktas för information om hur man ansöker finns på http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/se_sv.htm

Varje medlemsstat publicerar även en förteckning över projekt som har beviljats stöd.

Vad är en förvaltningsmyndighet?

ESF:s förvaltningsmyndigheter har så väl nationella som regionala kontor. De sprider information om ESF och tar emot samt bedömer inkomna ansökningar. De ansvarar även för utbetalningen av bidragsmedel och övervakar godkända projekt.

Kan ett projekt samarbeta med andra medlemsstater?

ESF stödjer projekt som samarbetar med projekt eller organisationer i andra medlemsstater.

Under rubriken Verksamhetsområden finns mer information om gränsöverskridande projekt.

Information om gränsöverskridande projekt som får stöd från ESF kan också sökas i projektdatabasen.

Vad är en övervakningskommitté?

Övervakningskommittéerna övervakar genomförandet av ESF-programmen. De består av representanter från offentliga myndigheter, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, utbildningsväsendet samt Europeiska kommissionen.

Hur får jag stöd?

ESF administreras på nationell och/eller regional nivå. Kontakta den ansvariga förvaltningsmyndigheten i ditt land eller din region för att ta reda på hur du kan dra nytta av ESF.

Kontaktinformation finns på webbplatsen under rubriken ESF i medlemsstaterna

Ger ESF ekonomiskt stöd till studerande?

Om ett av ESF:s operativa program har utbildning som prioritet kan det lämna bidrag till studerande. 

Sök mer information om stöd till utbildning inom ramen för ESF i databasen för prioriteringar (EN).

Besök även Erasmusprogrammets webbplats för information om studier och arbete utomlands: http://ec.europa.eu/education (EN).

En av våra anställda ska delta i en utbildning. Vilket stöd kan vi som arbetsgivare få från ESF och under vilka förutsättningar?

I princip kan ESF ge stöd till fortbildning och utbildning av anställda. ESF administreras dock på nationell och/eller regional nivå. Kontakta den ansvariga förvaltningsmyndigheten i ditt land eller din region för att ta reda på om du har rätt till ESF-stöd i ditt land. Kontaktinformation finns på webbplatsen under rubriken ESF i medlemsstaterna.

Vi vill starta ett utbildningscentrum. Kan vi få hjälp från ESF?

I princip kan ESF ge stöd till utbildningscentrum.

ESF administreras dock på nationell och/eller regional nivå. Kontakta den ansvariga förvaltningsmyndigheten i ditt land eller din region för att ta reda på om du har rätt till ESF-stöd i ditt land. Kontaktinformation finns på webbplatsen under rubriken ESF i medlemsstaterna.

Kan ESF stödja ett projekt i Afrika?

ESF ger stöd till verksamhet inom EU.

Besök webbplatsen för EuropeAid och andra utvecklingsbidrag (EN) för information om verksamhet utanför Europa.

Vår organisation får medfinansiering från ESF, vilken logotyp ska vi använda i vår dokumentation?

ESF har inte egentligen någon egen logotyp. Vanligtvis används en bild av den europeiska flaggan med texten ”Europeiska socialfonden” nedanför.