Korduvad küsimused
 
 

Lühidalt ESFist

 • Euroopa Sotsiaalfond (ESF) asutati 1957. aastal Rooma lepinguga.
 • ESF on üks ELi tõukefondidest ning tähtsaim uute ja paremate töökohtade loomise vahend Euroopas.
 • Ajavahemikul 2007–2013 investeerib ESF üle Euroopa Liidu ca 75 miljardit eurot. Seda täiendab 50 miljardit eurot liikmesriikide vahenditest. Komisjoni hinnangul saab neist meetmetest kasu üle 70 miljoni inimese.

Kui suur on ESFi kogueelarve?

ESFi eelarve ajavahemikuks 2007–2013 ulatub ligi 75 miljardi euroni, mi on üle 10 miljardi euro aastas. Kaasrahastamisega riiklikest ja erasektori vahenditest ulatuvad ESFi toetatud meetmetele eraldatud koguvahendid üle 117 miljardi euroni.

Lisateavet ESFi eelarve kohta vt alajaotusest ESFi kulutused

Mis valdkondades ESF tegutseb?

ESF toetab järgmisi meetmeid:

 • elukestev õpe ja töötajate koolitamine;
 • töö organiseerimine;
 • töötajate toetamine ümberstruktureerimise korral;
 • tööturuteenused;
 • ebasoodsas olukorras olevate inimeste integreerimine tööturule;
 • haridus- ja koolitussüsteemide reformimine;
 • sotsiaalpartnerite ja vabaühenduste võrgustike loomine;
 • valitsusasutuste ja avalike teenuste koolitused.

Lisateavet ESFi prioriteetide kohta vt prioriteetide andmebaasist.

Kuidas leida dokumente ESFi kohta?

Selle veebilehe alajaotuses Teek on kõigi meie trükiste PDF-versioonid.

Mis tüüpi projekte ESF kaasrahastab?

Projekte, mis pakuvad lahendusi erinevates tööhõivega seotud valdkondades, olenevalt liikmesriikide seatud prioriteetidest.

Lisateavet rahastatud valdkondade kohta vt prioriteetide andmebaasist.

Lisateavet ESFi toetatud konkreetsete projektide kohta vt projektide andmebaasist.

Kellele ESF kasu toob?

Raha võivad taotleda nii eraettevõtted, riigiasutused kui ka mittetulundusühingud. Üksikisikud raha taotleda ei saa. Organisatsioonidel ja äriühingutel tuleb esitada taotlus.

Teavet kontaktasutuste ja taotlemise kohta vt http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_et.htm.

Iga liikmesriik avaldab ESFi toetuse saajate nimed.

Mis on korraldusasutus?

ESFi korraldusasutustel on riiklikud ja piirkondlikud bürood. Nad levitavad teavet ESFi kohta ning võtavad vastu ja hindavad taotlusi. Samuti vastutavad nad vahendite jaotamise ja kinnitatud projektide jälgimise eest.

Kas projekt võib teiste liikmesriikidega koostööd teha?

ESF toetab projekte, mis teevad koostööd projektide või organisatsioonidega teistes ELi liikmesriikides.

Lisateavet riikidevaheliste projektide ja võrgustike kohta vt meie tegevusalade alajaotusest.

Lisateavet ESFi toetatud piiriüleste projektide kohta vt projektide andmebaasist.

Mis on seirekomisjon?

Seirekomisjonid kontrollivad ESFi programmide rakendamist. Need koosnevad riigiasutuste, sotsiaalpartnerite, vabaühenduste, haridussüsteemi ja komisjoniesindajatest.

Kuidas saada toetust?

ESFi juhitakse riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil. Leidmaks, kuidas saada ESFi toetust, võtke palun ühendust oma riigi või piirkonna vastutava ESFi korraldusasutusega.

Kontaktandmed leiab selle veebilehe alajaotusest ESF liikmesriikides.

Kas ESF pakub finantstoetust üliõpilastele?

ESFi tegevuskava, mille prioriteediks on haridus, võib rahastada üliõpilastoetusi.

Lisateavet hariduse edendamisest ESFi abil vt prioriteetide andmebaasist.

Palun tutvuge ka üliõpilastel igal aastal välismaal õppida ja töötada võimaldava Erasmuse programmi veebilehega:http://ec.europa.eu/esf

Üks meie töötaja osaleb koolitusel. Missugust toetust võime meie tööandjana ESFilt saada ja millistel tingimustel?

Põhimõtteliselt võib ESF töötajate koolitamist toetada. Ent ESFi hallatakse riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil. Välja selgitamaks, kas teil on oma riigis õigus ESFi toetust saada, pöörduge palun vastutava ESFi korraldusasutuse poole, kelle kontaktandmed leiab selle veebilehe alajaotusest ESF liikmesriikides.

Soovime rajada koolituskeskuse. Kas ESF saab meid aidata?

Põhimõtteliselt võib ESF koolituskeskusi toetada.

Ent ESFi hallatakse riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil. Välja selgitamaks, kas teil on oma riigis õigus ESFi toetust saada, pöörduge palun vastutava ESFi korraldusasutuse poole, kelle kontaktandmed leiab selle veebilehe alajaotusest ESF liikmesriikides.

Kas ESF saab toetada projekti Aafrikas?

ESF pakub toetust ELi piires.

Välisabi saamist uurige palun EuropeAidi ja teiste arengutoetuste veebilehtedelt.

Meie organisatsiooni kaasrahastatakse ESFi vahenditest, mis logo võime oma dokumentidel kasutada?

ESFil ei ole eraldi logo. Kõige sagedamini kasutatakse Euroopa lippu selle all oleva tekstiga „Euroopa Sotsiaalfond”.