Pogosta vprašanja
 
 

Na kratko o ESS

 • Evropski socialni sklad, ESS, je bil ustanovljen leta 1957 z Rimsko pogodbo.
 • ESS je eden izmed strukturnih skladov EU in je najpomembnejše orodje za ustvarjanje številčnejših in boljših delovnih mest v Evropi.
 • V obdobju 2007–2013 bo ESS po vsej Evropski uniji vložil približno 75 milijard evrov. K temu bodo države dodale še približno 50 milijard evrov javnega denarja. Komisija ocenjuje, da bo od teh ukrepov imelo koristi več kot 70 milijonov ljudi.

Kolikšen je skupni proračun ESS?

Proračun ESS za obdobje 2007–2013 znaša približno 75 milijard evrov, kar je več kot 10 milijard evrov letno. Nacionalno javno in zasebno sofinanciranje pa skupne vire, ki jih ima ESS na voljo za svoje ukrepe, povečuje na več kot 117 milijard evrov.

Več informacij o proračunu ESS poiščite v rubriki o porabi sredstev ESS.

Na katerih področjih deluje ESS?

ESS podpira ukrepe, kot so:

 • vseživljenjsko učenje in usposabljanje delavcev;
 • organizacija dela;
 • podpora zaposlenim na področju prestrukturiranja;
 • službe za zaposlovanje;
 • vključevanje prikrajšanih ljudi na trg dela;
 • reforme sistemov izobraževanja in usposabljanja;
 • mrežno povezovanje socialnih partnerjev in NVO-jev;
 • usposabljanje v javni upravi in javnih službah;

Za več informacij o prednostnih nalogah ESS si oglejte podatkovno bazo prednostne naloge.

Kako lahko najdem dokumentacijo o ESS?

Rubrika knjižnica na tem spletišču vsebuje PDF različice vseh naših publikacij.

Katere vrste projektov sofinancira ESS?

Projekte, ki zagotavljajo rešitve na različnih področjih, povezanih z zaposlovanjem. To je odvisno od prednostnih nalog, ki jih določijo države članice.

Več informacij o področjih financiranja poiščite v podatkovni bazi prednostne naloge.

Več informacij o dejanskih projektih, ki jih podpira ESS, poiščite v podatkovni bazi projekti.

Kdo ima koristi od ESS?

Prijavijo se lahko zasebna podjetja, javne agencije in neprofitne organizacije. Posamezniki se ne morejo prijaviti. Organizacija ali podjetje mora vložiti prijavnico.

Informacije o načinu prijave so na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/index_sl.htm.

Vsaka država članica objavi seznam upravičencev ESS.

Kaj je organ upravljanja?

Organi upravljanja ESS imajo državne in regionalne urade. Razširjajo informacije o ESS, sprejemajo in obravnavajo vloge. Odgovorni so tudi za razdeljevanje finančnih sredstev in spremljanje odobrenih projektov.

Ali je v okviru projekta mogoče sodelovati z drugimi državami članicami?

ESS podpira projekte, ki sodelujejo s projekti ali organizacijami v drugih državah članicah.

Za več informacij o nadnacionalnosti si oglejte rubriko Področja dejavnosti.

Več informacij o dejanskih čeznacionalnih projektih, ki jih podpira ESS, poiščite v podatkovni bazi projekti.

Kaj je Nadzorni odbor?

Nadzorni odbor nadzira izvajanje programov ESS. Sestavljajo ga predstavniki javnih organov, socialnih partnerjev, NVO‑jev, izobraževalnega sistema in Komisije.

Kako pridobim sredstva?

ESS se upravlja na nacionalni in/ali regionalni ravni: da bi izvedeli, kako pridobiti pomoč ESS, se obrnite na odgovorni organ upravljanja ESS v svoji državi ali regiji.

Kontaktni podatki so na voljo v rubriki ESS v državah članicah na tem spletišču.

Ali ESS nudi finančno pomoč študentom?

Operativni program ESS, ki izobraževanje opredeljuje kot prednostno nalogo, financira tudi študentske štipendije.

Več informacij o spodbujanju izobraževanja z ESS poiščite v podatkovni bazi prednostne naloge.

Oglejte si tudi spletno stran programa Erasmus, ki študentom vsako leto omogoča študij in delo v tujini. http://ec.europa.eu/education

Eden izmed naših zaposlenih se bo udeležil usposabljanja. Kakšno pomoč lahko kot delodajalec prejmem od ESS in pod kakšnimi pogoji?

ESS načeloma podpira tudi usposabljanje zaposlenih. Vendar pa upravljanje ESS poteka na nacionalni in/ali regionalni ravni: da bi izvedeli, ali ste upravičeni do pomoči ESS v svoji državi, se obrnite na odgovorni organ upravljanja ESS, katerega kontaktni podatki so na voljo v rubriki ESS v državah članicah na tem spletišču.

Ustanoviti želimo center za usposabljanje. Nam lahko ESS pomaga?

ESS načeloma podpira centre za usposabljanje.

Vendar pa upravljanje ESS poteka na nacionalni in/ali regionalni ravni: da bi izvedeli, ali ste upravičeni do pomoči ESS v svoji državi, se obrnite na odgovorni organ upravljanja ESS, katerega kontaktni podatki so na voljo v rubriki ESS v državah članicah na tem spletišču.

Ali lahko ESS podpre projekt v Afriki?

ESS zagotavlja pomoč znotraj EU.

Za pomoč izven EU si oglejte spletišče programa EuropeAid in drugih razvojnih pomoči.

Našo organizacijo sofinancira ESS, kateri logotip smemo uporabiti v svojih dokumentih?

ESS nima svojega logotipa. Najpogosteje se uporablja evropska zastava z besedilom „Evropski socialni sklad“ pod njo.