Изпратете на приятел
RSS
google +
Версия за печат

от Сабине Юлишер, ръководител на дирекция „Безопасност на храните и фуражите и иновации“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия

от Сабине Юлишер, ръководител на дирекция „Безопасност на храните и фуражите и иновации“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия

Нарушителите на функциите на ендокринната система са вещества (естествени и химични), които могат да променят функцията на хормоналната система при човека и животните и да окажат неблагоприятно въздействие върху тяхното здраве.

ЕС от години се занимава с нарушителите на функциите на ендокринната система посредством законодателство в области като човешко здраве (включително здраве на потребителите и работниците), здраве на животните, храни и фуражи и околна среда.

Освен това Съюзът разполага с една от най-строгите системи в света за оценка на пестицидите и биоцидите, чрез която стотици вещества преминават или са преминали през процес на строга научна оценка.

Този подход на предпазливост беше допълнително засилен на 15 юни, когато Комисията предложи на съзаконодателите да приемат научнообоснован подход за идентифициране на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, и да одобрят определението на Световната здравна организация за нарушител на функциите на ендокринната система, като „екзогенно вещество или смес, които променят една или повече функции на ендокринната система и впоследствие оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на незасегнат организъм, на неговото потомство или на (под)групи от населението.“

По-конкретно, Комисията представи две предложения за правни актове с научни критерии, които ще осигурят по-точна идентификация на химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в две области — продукти за растителна защита и биоциди. Чрез критериите се уточнява, че нарушителите на функцията на ендокринната система следва да се идентифицират посредством всички съответни научни доказателства, като се прилага подход, основан на тежестта на доказателствата, и като се извършва всеобхватен систематичен преглед.

След като тези актове бъдат приети от държавите членки, регулаторната система на ЕС ще бъде първата регулаторна система в света, в чието законодателство са определени научни критерии за нарушителите на ендокринната система. Това потвърждава ангажимента на Комисията да гарантира най-високо равнище на защита на здравето на хората и околната среда.