Този сайт бе архивиран на 01/01/2014
01/01/2014

Навигационна пътека

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (CIP)

Поглед в бъдещето: Програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) 2014–2020 г.

Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) е насочена основно към малките и средните предприятия (МСП), като подкрепя иновационните дейности (включително екоиновациите), осигурява по-добър достъп до финансиране и предоставя бизнес услуги на регионално равнище.

Тя насърчава по-добро възприемане и използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и помага за развитието на информационното общество.

Програмата също така насърчава по-широката употреба на възобновяема енергия, както и енергийната ефективност.

CIP покрива периода от 2007 г. до 2013 г. с общ бюджет от 3621 милиона евро.

CIP се разделя на три оперативни програми.

Всяка от програмите има своите специфични цели, допринасящи за конкурентоспособността и иновационен капацитет на предприятията в дадена област, като например информационни и комуникационни технологии или устойчива енергия:

  • Програма за предприемачество и иновации (ППИ)
  • Програма "Подкрепа за ИКТ политики" (ИКТ-ППП)
  • Програма "Интелигентна енергия - Европа" (ИЕЕ)
  • Програма „Предприемачество и иновации“ - © fotoliaПрограма „Предприемачество и иновации“Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Програма „Подкрепа за политиката в областта на ИКТ“ - © fotoliaПрограма „Подкрепа за политиката в областта на ИКТ“Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Програма „Интелигентна енергия – Европа“Програма „Интелигентна енергия – Европа“Deutsch (de)English (en)français (fr)
Последна актуализация: 03/09/2015 | Начало на страницата