Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska pelaren för sociala rättigheter

I den europeiska pelaren för sociala rättigheter fastställs 20 principer och rättigheter som ska bidra till rättvisa och välfungerande arbetsmarknader på tre områden:

Handlingsplan

I handlingsplanen fastställs konkreta åtgärder för att omsätta pelarens 20 principer i praktiken. Åtgärderna förutsätter gemensamma insatser från medlemsländerna och EU och ett aktivt deltagande av arbetsmarknadens parter och civilsamhället. Handlingsplanen omfattar tre mål på EU-nivå inom sysselsättning, färdigheter och socialt skydd. Målen ska uppnås senast 2030.

Handlingsplanen bygger på resultaten från ett storskaligt samråd med över 1 000 bidrag.

Senaste initiativen

Dela den här sidan