Wytyczne dla Komisji i państw członkowskich dotyczące wspólnej metodyki oceny systemów zarządzania i kontroli w państwach członkowskich

Inne narzędzia

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Celem niniejszych wytycznych jest dostarczenie praktycznego narzędzia ułatwiającego audytorom ocenę funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli ustanowionych przez państwa członkowskie dla programów EFSI (z wyjątkiem EFRROW).

Opierają się one na wytycznych obowiązujących w latach 2007–2013 oraz na wnioskach wyciągniętych przez grupę roboczą składającą się z pracowników służb audytowych DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w Komisji, w celu stworzenia ram odniesienia pod względem:

  • wyjaśnienia kluczowych wymogów, które należy zastosować (zob. RWP i RDK);
  • określenia kryteriów oceny, które należy zastosować dla każdego kluczowego wymogu;
  • określenia wytycznych w zakresie sposobu wyciągania wniosków w odniesieniu do każdego kluczowego wymogu i poszczególnych instytucji;
  • przedstawienia wytycznych w celu wyciągnięcia ogólnego wniosku dotyczącego systemów zarządzania i kontroli (lub części systemu) programu lub grupy programów, uwzględniając wszelkie istniejące czynniki łagodzące lub kontrole kompensacyjne.

Wytyczne są zatem w pierwszej kolejności skierowane do departamentów ds. audytu wyżej wymienionych służb Komisji oraz instytucji audytowej, w celu zapewnienia obiektywności, spójności i przejrzystości przy dokonywaniu oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli z kluczowymi wymogami regulacyjnymi. Etapy oceny opisane w niniejszych wytycznych wyznaczają metodykę, którą należy stosować przy przeprowadzaniu audytu systemu. Wzywa się instytucję audytową do stosowania tych wytycznych w trakcie prowadzonych przez nie audytów instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej i instytucji pośredniczących lub przy nadzorowaniu pracy innych zaangażowanych podmiotów audytowych, aby zapewnić ujednolicenie wyników audytu oraz aby audytorzy na różnych etapach procesu kontroli mogli polegać na pracy swoich współpracowników.

Publications