Komisijai ir valstybėms narėms skirtos gairės dėl bendrosios valdymo ir kontrol ės sistemų vertinimo valstybėse narėse metodikos

 Papildomos priemonės

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Šių gairių tikslas – pateikti praktinę priemonę, kuri padėtų auditoriams vertinti valstybių narių įdiegtų ESI fondų (išskyrus EŽŪFKP) programoms skirtų VKS veikimą.

Jose remiamasi 2007–2013 m. laikotarpiu galiojusiomis gairėmis ir darbo grupės, kurią sudaro darbuotojai iš Komisijos Regioninės ir miestų politikos GD, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD ir Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD audito tarnybų, išvadomis, kad būtų sukurta etaloninė sistema, kuria siekiama:

  • paaiškinti pagrindinius taikytinus reikalavimus (žr. BNR ir KDR);
  • paaiškinti kiekvienam iš pagrindinių reikalavimų taikytinus vertinimo kriterijus;
  • pateikti gaires, kuriose paaiškinta, kaip daryti išvadas dėl kiekvieno pagrindinio reikalavimo kiekvienoje institucijoje;
  • pateikti gaires, kuriose paaiškinta, kaip padaryti bendrą išvadą dėl programos arba grupės programų VKS (arba sistemos dalies) atsižvelgiant į visus esamus riziką mažinančius veiksnius ir kompensuojamąsias kontrolės priemones.

Taigi, siekiant užtikrinti objektyvumą, nuoseklumą ir skaidrumą valdymo ir kontrolės sistemų atitikties pagrindiniams teisės aktų reikalavimams vertinimo srityje, gairės visų pirma skirtos pirmiau minėtų Komisijos tarnybų audito direktoratams ir audito institucijoms. Šiose gairėse aprašytais vertinimo etapais nustatoma metodika, kurią reikia taikyti atliekant sistemų auditus. Audito institucijų prašoma šiomis gairėmis naudotis atliekant vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų ir tarpinių institucijų sistemų auditus arba prižiūrint kitų susijusių audito įstaigų darbą, kad audito rezultatai būtų nuoseklūs ir kad įvairių kontrolės grandžių auditoriai galėtų remtis vieni kitų darbu.

Publications