O roku

Európa spája svoje sily v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Riziku chudoby je vystavených takmer 84 miliónov Európanov. Znamená to, že čelia neistote a musia sa zaobísť bez toho, čo väčšina ľudí považuje za samozrejmosť.

Život v chudobe môže byť príčinou množstva problémov, počnúc nedostatkom peňazí na potraviny a oblečenie až po zlé bývanie, ba dokonca bezdomovstvo. Chudoba tiež znamená, že ľudia majú obmedzené možnosti zvoliť si životný štýl, čo tiež môže viesť k sociálnemu vylúčeniu.

Európska únia, inšpirovaná svojím zakladajúcim princípom solidarity, spojila sily so svojimi členskými štátmi a vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Kľúčové ciele spočívajú vo zvyšovaní povedomia verejnosti o týchto témach a obnovení politického záväzku EÚ a jej členských štátov bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Vodiacim princípom roku 2010 je umožniť ľuďom, ktorí musia žiť s chudobou a sociálnym vylúčením, aby nahlas vyjadrili svoje obavy. Rok chce tiež inšpirovať každého európskeho občana a ďalšie zainteresované strany k zapojeniu sa do riešenia týchto dôležitých otázok.

Tento rok sa taktiež zameriava na konfrontáciu stereotypov a kolektívneho vnímania chudoby. Zapojením princípov solidarity a partnerstva v rámci EÚ predstavuje rok 2010 naliehavú výzvu k priamemu riešeniu príčin chudoby v snahe zabezpečiť, aby každý jednotlivec mohol v spoločnosti zastávať plnohodnotnú a aktívnu rolu.

V množstve aktivít počas celého roku 2010 sa k zúčastneným krajinám a Európskej komisii pripoja tiež občianskej spoločnosti a sociálni partneri.

V januári a decembri sa uskutočnia dve konferencie na európskej úrovni. Umelecká iniciatíva smeruje k prepojeniu ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení a kreatívnym svetom. A špeciálne školiace dni poskytnú médiám a subjektom s rozhodovacími právomocami čerstvý náhľad na tieto zložité témy.

V každom členskom štáte, a tiež v Nórsku a na Islande sa budú konať podujatia na vnútroštátnej a miestnej úrovni. Ide najmä o kampane na pozdvihnutie povedomia, workshopy a informačné semináre v školách. Na lepšie pochopenie toho, ako chudoba a sociálne vylúčenie ovplyvňujú ich komunity, a na zvyšovanie právneho povedomia tých, ktorých sa to priamo týka, sa budú nakrúcať filmy, vydávať časopisy a ďalšie informačné materiály.

Ľudia, ktorí zažili chudobu, spolu s osobnosťami verejného života budú pôsobiť ako vyslanci kampane, čo napomôže zvýšeniu viditeľnosti a dôveryhodnosti aktivít roka a prizve ďalších, aby sa zapojili taktiež.

Právny rámec Európskeho roku 2010

Základné informácie

Číselné údaje o chudobe a sociálnom vylúčení v Európskej únii

  • Sociálna ochrana a sociálna inklúzia v Európe – Základné fakty a čísla za rok 2008 en fr
  • Ukazovatele chudoby za rok 2006 en
  • Ďalšie ukazovatele Eurostatu en

Zapojte sa

Chcete sa aktívne podieľať na boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a zúčastniť sa na európskej kampani?

Viac

Boj proti chudobe

Každý muž alebo žena môže niekedy počas svojho života zažiť chudobu.

Viac

Hlasy proti chudobe a vylúčeniu

Na tomto mieste nájdete citáty veľvyslancov, zástupcov občianskych spoločností, ale aj ľudí, ktorí žijú v chudobe.

Viac

Zúčastnené krajiny

V tejto sekcii nájdete informácie o krajinách, ktoré sa zúčastňujú európskeho roka. Spolu ich je 29, teda 27 členských štátov, plus Island a Nórsko. Práve štáty sú kľúčové pri napĺňaní európskeho roka na vnútroštátnej úrovni.

Viac