Fakty a údaje

Členské štáty sa v snahe bojovať proti chudobe dohodli na definovaní a používaní spoločného súboru ukazovateľov, aby tak lepšie pochopili, čo znamená byť chudobným.

Chudoba v EÚ sa meria na základe príjmov, pričom za ľudí „vystavených riziku chudoby“ sa považujú tí, ktorých príjem je rovný alebo nižší ako 60 % mediánu príjmov príslušnej krajiny. Taktiež sa zohľadňujú aj ďalšie ukazovatele, akými sú miera nezamestnanosti, bývanie, podiel tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, a prístup k verejným službám ako zdravotníctvo.

Fakty a údaje o chudobe a sociálnom vylúčení:

  • Ukazovatele Eurostatu o chudobe a sociálnom vylúčení en
  • Kľúčové údaje o chudobe a sociálnom vylúčení v EÚ en