Boj proti chudobe

Kto je ohrozený chudobou a aké opatrenia sa prijímajú?

Každý muž alebo žena môže niekedy počas svojho života zažiť chudobu. Avšak niektoré skupiny ľudí sú chudobou ohrozené viac, ako napr. rodiny s deťmi (najmä veľké rodiny a neúplné rodiny), staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím a prisťahovalci. Vo všetkých kategóriách sú ženy postihnuté viac ako muži.

Spôsoby, akými chudoba postihuje ľudí, sú mnohotvárne a idú ruka v ruke so sociálnym vylúčením. Okrem dobre známych problémov, ako je zlé bývanie alebo bezdomovstvo, ľudí, ktorí sú chudobní, tiež zvyčajne trápi:

 • zlý zdravotný stav a obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti,
 • obmedzený prístup k vzdelaniu, odbornej príprave a voľnočasovým aktivitám,
 • finančné vylúčenie a nadmerná zadlženosť,
 • obmedzený prístup k moderným technológiám, ako je napr. internet.

Na riešenie týchto a ďalších súvisiacich otázok poskytuje EÚ rámec, prostredníctvom ktorého členské štáty vypracovávajú svoje vlastné priority a stratégie. Tento rámec zohľadňuje viacrozmernú povahu chudoby pri súčasnom zameraní osobitnej pozornosti na nasledujúce skutočnosti:

 • odstránenie chudoby detí a chudoby v rodinách,
 • uľahčenie prístupu na trh práce, k vzdelaniu a odbornej príprave,
 • prekonávanie diskriminácie a riešenie rodových a vekových aspektov chudoby,
 • boj proti finančnému vylúčeniu a nadmernej zadlženosti,
 • boj proti zlému bývaniu a vylúčeniu v oblasti bývania,
 • podporu sociálneho začlenenia zraniteľných skupín.

Fakty a čísla o chudobe v EÚ en

Kľúčové ukazovatele pre jednotlivé krajiny PDF en

Chudoba detí

V celej EÚ žije v chudobe asi 19 miliónov detí. U detí, ktoré vyrastajú v chudobných rodinách, je viac pravdepodobné, že zostanú v pasci chudoby po zvyšok svojho života, tak ako aj ich vlastné potomstvo.

Deti žijúce v chudobe čelia množstvu navzájom prepojených problémov, vrátane zlého bývania a zdravotnej starostlivosti, obmedzených možností vzdelávania a nedostatku dobrých potravín a oblečenia.

V roku 2006 Európska rada postavila odstránenie chudoby detí na vrchol politického programu EÚ. Výsledkom tohto je, že vlády členských štátov sa zaviazali rozvíjať strategické dlhodobé prístupy na prevenciu a odstránenie chudoby detí, ktoré zahrňujú celý rad sociálnych, kultúrnych a hospodárskych politík.

Ďalšie informácie en fr de

Na začiatok stránky

Bezdomovstvo

Prístup k bývaniu je základným právom a každý musí mať bezpečnú a istú strechu nad hlavou. Napriek tomu tisíce Európanov nemajú miesto, kam by sa podeli.

Ľudia sa môžu stať bezdomovcami z niekoľkých dôvodov – od straty zamestnania až po útek pred domácim násilím. Navyše mnohí z tých, ktorí žijú na ulici, sú vystavení riziku duševných chorôb alebo závislosti na drogách či alkohole. Ľudia, ktorí sú bezdomovcami, patria medzi najviac vylúčených a zraniteľných ľudí v spoločnosti.

Okrem bezdomovstva môžu k ďalšiemu sociálnemu vylúčeniu viesť zlé podmienky na bývanie alebo nadmerne vysoký podiel nákladov na bývanie v rozpočte domácnosti.

Úsilie v oblasti prevencie a boja proti bezdomovstvu a vylúčeniu v oblasti bývania sa vychádza zo Stratégie EÚ pre sociálne začleňovanie sociálnu ochranu, ktorej cieľom je koordinovať činnosti členských štátov a podporovať výmenu osvedčených postupov.

Pokračujú tiež práce na vytvorení spoločnej definície bezdomovstva a vypracovaní ukazovateľov. Získaním ďalších poznatkov o bezdomovstve a jeho kontexte možno vyvinúť lepšie nástroje na boj proti bezdomovstva a vylúčeniu v oblasti bývania. Tieto nástroje by mali umožniť EÚ a jej členským štátom vytváranie efektívnejších politík na pomoc bezdomovcom.

Ďalšie informácie en fr de

Na začiatok stránky

Zraniteľné skupiny

Niektoré skupiny obyvateľstva sú viac ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, ako napr. rodiny s deťmi (najmä veľké rodiny a neúplné rodiny), staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím a prisťahovalci.

Pre tieto zraniteľné skupiny je príznačná nižšia miera zamestnanosti a vyššia miera predčasne ukončenej školskej dochádzky. Pri porovnaní s ostatnými členmi spoločnosti tiež platí, že v zraniteľných skupinách je pravdepodobnosť finančného vylúčenia vyššia.

EÚ chce lepšie pochopiť príčiny, pre ktoré sú tieto skupiny často postihnuté chudobou, a tiež hľadať spôsoby, ako ich čo najlepšie integrovať do spoločnosti. Na vytvorenie jasnej predstavy o probléme je preto potrebné určenie spoločných cieľov a ukazovateľov. Opatrenia prijaté v EÚ sú rovnako rôznorodé ako problémy, ktorým tieto skupiny čelia.

Zlepšenie situácie týchto skupín si žiada nasledovné opatrenia:

 • podporu začleňovania prisťahovalcov a etnických menšín do pracovného trhu,
 • podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím,
 • prijímanie opatrení v oblasti rovnakého zaobchádzania na boji proti diskriminácii.

Ďalšie informácie en fr de

Na začiatok stránky

Finančné vylúčenie

V súčasnosti mnohí Európania (najmä tí, ktorí žijú v chudobe) nemajú prístup k finančným službám ako vkladové a transakčné účty. Takisto je pre nich ťažké získať prístup k službám v oblasti sporenia, úverov, poistenia a platobného styku.

Hospodárska a sociálna integrácia občanov v dnešnej spoločnosti predpokladá prístup k finančným službám. Ten je tiež požiadavkou pre zamestnanosť, hospodársky rast, zníženie chudoby a sociálne začlenenie.

V niektorých prípadoch ľudia žijúci na hranici existenčného minima nemôžu mať bankový účet, čo vedie k ďalšiemu finančnému vylúčeniu. Na riešenie týchto problémov EÚ koordinuje politiky a iné činnosti medzi zainteresovanými stranami a vládami členských štátov.

V roku 2009 Európska komisia odštartovala dve verejné konzultácie v snahe zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia, aby väčšina ľudí mala prístup k základnému bankovému účtu:

 • Finančné začlenenie en fr de
 • Zodpovedné poskytovanie pôžičiek a úverov en fr de

Prijaté opatrenia sa zameriavajú na podporu dlhového poradenstva, ako aj na informačné a vzdelávacie programy.

Ďalšie informácie en fr de

Na začiatok stránky

Inkluzívny pracovný trh

Kvalitné zamestnanie je najdôležitejším faktorom pri vymaňovaní ľudí z chudoby a pri podpore sociálneho začlenenia.

Problémom je, že pre najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti (napríklad rodičia samoživitelia, prisťahovalci, starší ľudia, mladí ľudia, osoby s nízkou kvalifikáciou a osoby so zdravotným postihnutím) je zvyčajne pravdepodobnosť nájdenia a udržania si bezpečného pracovného miesta najmenšia. S vysokou pravdepodobnosťou práve ich ovplyvní hospodársky úpadok, akým je napríklad ten, ktorému aktuálne čelí Európa.

EÚ má k dispozícii celý rad politických a finančných nástrojov na zlepšenie vyhliadok na zamestnanie sociálne vylúčených skupín. Európska stratégia zamestnanosti sa zameriava na vytváranie početnejších a lepších pracovných príležitostí pre všetkých Európanov. Európsky sociálny fond a iné programy EÚ poskytujú financovanie na vzdelávanie, odbornú prípravu a podporu na pracovisku konkrétne na pomoc zraniteľným ľuďom pri nájdení a udržaní si zamestnania.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Aktívne začleňovanie

V spoločnom úsilí o prekonávanie chudoby a sociálneho vylúčenia Európska únia povzbudzuje členské štáty, aby vypracovávali politiky aktívneho začleňovania. Aktívna inklúzia sa zameriava na zaradenie čo najväčšieho množstva ľudí do pracovného procesu a zároveň zabezpečenie toho, aby tým, ktorí nemôžu vstúpiť na trh práce, bola poskytnutá praktická pomoc tak, aby mohli viesť zmysluplný život.

Aktívna inklúzia sa sústreďuje na tri spoločné princípy:

 • poskytovanie primeranej podpory príjmu, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu,
 • pomoc tým, ktorí môžu pracovať, aby mohli nastúpiť do zamestnania a zotrvať v ňom prostredníctvom podpory otvorených trhov práce,
 • zlepšovanie prístupu ku kvalitným sociálnym službám, ako sú napr. podpora bývania, zdravotná starostlivosť a starostlivosť o deti.

EÚ bude podporovať rozvoj aktívneho začleňovania prostredníctvom koordinácie aktivít po celej Európe a pomoci členským štátom, aby sa mohli učiť navzájom jeden od druhého.

Ďalšie informácie en fr de

Na začiatok stránky