Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An t-idirdhealú san áit oibre a chomhrac

An ceart chun cóir chomhionann a fháil

Cuireann dlí an Aontais Eorpaigh cosc ar an idirdhealú san áit oibre bunaithe ar aois, gnéas, míchumas, bunadh eitneach nó ciniúil, reiligiún nó creideamh nó gnéaschlaonadh. Leis an reachtaíocht maidir le cóir chomhionann ar an leibhéal Eorpach leagtar amach íosleibhéil chosanta do gach duine atá ag obair san Aontas.

Tá tú i dteideal cóir chomhionann maidir le hearcaíocht, dálaí oibre, ardú céime, pá, rochtain ar ghairmoiliúuacute;int, pinsin ghairme agus dífhostú.

Tá sé leagtha amach i ndlíthe an Aontais nár cheart d’fhostóirí idirdhealú a dhéanamh san áit oibre, agus go bhfuil sé de cheart ag fostaithe nach ndéanfaí idirdhealú orthu.

Cé na cineálacha idirdhealaithe atá ann san áit oibre?

Tá roinnt cásanna cumhdaithe ag dlí an Aontais:

Is é is idirdhealú díreach ann nuair a chaitheann fostóir níos measa leatsa ná le duine eile i gcás inchomparáide, de réir na sé fhoras thuasluaite. Mar shampla, dá mba rud é nár earcaíodh duine ar an ábhar go raibh siad níos sine ná 35 bliana d’aois.

Is é is idirdhealú indíreach ann nuair a bhíonn tionchar diúltach ar dhaoine áirithe ag cleachtas, beartas nó riail is infheidhme maidir le cách. Bíonn cuma neodrach ar na bearta sin ar an gcéad amharc, ach i ndáiríre déanann siad idirdhealú ar dhaoine áirithe. Mar shampla, dá gcuirfí chun feidhme rialacha atá neamhfhabhrach i leith oibrithe páirtaimseartha, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí idirdhealú ar mhná mar is mná iad formhór na n-oibrithe páirtaimseartha.

Is cineál eile idirdhealaithe san áit oibre é an ciapadh. Is é atá sa chiapadh iompar nach bhfuil ag teastáil ó dhuine, bulaíocht nó iompar de chineál eile arb é is éifeacht dó timpeallacht bhagrach, naimhdeach, tháireach, náireach nó mhaslach a chruthú. Mar shampla, dá n-inseodh saoiste nó comhghleacaí jóc bunaithe ar an ngnéaschlaonadh do dhuine dá chomhghleacaithe aeracha nó leispiacha.

Is é is spreagadh idirdhealaithe ann nuair a spreagann duine amháin duine éigin eile chun idirdhealú a dhéanamh ar dhuine. Mar shampla, dá n-iarrfadh fostóir ar ghníomhaireacht oibre sealadaí gan ach oibrithe atá faoi 40 bliain d’aois a aimsiú dó.

Is é atá san íospairt nuair a dhéantar difear diúltach do dhuine tar éis dó gearán a dhéanamh faoi idirdhealú. Mar shampla, dá mba rud é gur tugadh bata agus bóthar do dhuine, nó gur diúltaíodh ardú céime dó, ar an ábhar go ndearna sé gearán idirdhealaithe in éadan a shaoiste.

An leathanach seo a chomhroinnt: