Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Do chéad phost EURES

Cuidiú le daoine óga

"Scéim soghluaisteachta spriocdhírithe" is ea Do chéad phost EURES. Is é aidhm na scéime seo:

 • folúntais a líonadh in earnáil, i ngairm, i dtír nó i ngrúpa tíortha áirithe, nó
 • cúnamh a thabhairt do ghrúpaí áirithe oibrithe a bhfuil luí acu le taisteal, daoine óga mar shampla.

Conas a oibríonn sé?

 • Is féidir le daoine óga agus fostóirí ó 28 dtír an Aontais, maille leis an Iorua agus an Íoslainn, cur isteach ar an scéim Do chéad phost EURES.
 • Caithfidh iarrthóirí bheith ina náisiúnaigh de thír de na tíortha sin, agus ina gcónaí go dleathach i gceann acu freisin.
 • Is é aidhm na scéime:
  • cuidiú le daoine óga atá suas le 35 bliana d'aois post, tréimhse oiliúna nó printíseacht a aimsiú i mBallstát eile.
  • cuidiú le fostóirí daoine a aimsiú a bhfuil acu na scileanna atá riachtanacha dá ngnólachtaí.
 • Is cuibhreannais a bhfuil seirbhísí EURES i gceannas orthu, agus a bhfuil seacht dtír ar a laghad páirteach iontu, a chuireann na gníomhaíochtaí i bhfeidhm.

Conas a mhaoinítear é?

Ó 2014 i leith, tá Do chéad phost EURES á mhaoiniú faoin ais EURES den chlár EaSI.

Maoinítear gníomhaíochtaí trí ghlaonna ar thograí gach bliain. Le tuilleadh eolais a fháil faoin scéim féach na glaonna ar thograí atá foilsithe (cinn reatha agus/nó cinn atá dúnta) agus an liosta de dheontais a bronnadh.

Tuilleadh eolais faoi Do chéad phost EURES:

___ Tairseach EURES

___ na Tuarascálacha ar dhul chun cinn (leagan Béarla díobh amháin atá ar fáil)

Gníomhaíocht ullmhúcháin Do chéad phost EURES

Rinneadh Do chéad phost EURES a reáchtáil mar scéim phíolótach idir 2012 agus lár 2015. Is faoi na blianta 2011-2013 de bhuiséad an Aontais a maoiníodh an "ghníomhaíocht ullmhúcháin" seo.

Is é ba chuspóir dó cabhrú le saoránaigh óga de chuid an Aontais, a bhí idir 18 agus 30 bliain d'aois post, tréimhse oiliúna nó printíseacht a aimsiú in aon tír san Aontas.

Sa tuarascáil mheastóireachta eatramhach faoi Do chéad phost EURES tugtar léargas ar na torthaí a bhí ar an gcéad dá bhliain den scéim agus ar na príomhdhúshláin a bheidh ann amach anseo. San Athbhreithniú Faireacháin Deiridh ar Do chéad phost EURES 2012-2015 faightear radharc ar na torthaí a bhí ar an ngníomhaíocht ullmhúcháin (leagan Béarla de amháin atá ar fáil).

Beidh meastóireacht ex-post á reáchtáil go dtí an ráithe dheireanach de 2016.

Is é an cuspóir atá léi:

 • an méid a fuarthas amach sa mheastóireacht eatramhach a chinntiú agus a chomhlánú
 • scrúdú a dhéanamh ar chostas, tairbhe agus tionchar na scéime agus ar roghanna eile don am atá le teacht.

Rinneadh meastóireacht ex-post ar an ngníomhaíocht ullmhúcháin idir 2015 agus 2016. Tá tuarascáil ar an obair sin le teacht.

An leathanach seo a chomhroinnt: