Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

an ais EURES de EaSI

Soghluaisteacht post a chothú san Aontas

EURES a neartú is ea aidhm na haise seo den chlár. Líonra Eorpach do shoghluaisteacht post is ea EURES a thugann eolas, treoir agus seirbhísí earcaíochta/socrúcháin d'fhostóirí, do dhaoine atá ag cuardach poist agus d'aon saoránach ar mian leis leas a bhaint as saoirse gluaisteachta oibrithe.

Cuimsítear trí roinn théamacha ann:

  • trédhearcacht maidir le folúntais poist, iarratais ar phost agus aon fhaisnéis ghaolmhar d'iarrthóirí agus d'fhostóirí;
  • forbairt seirbhísí earcaíochta agus seirbhísí socraithe oibrithe i bpoist;
  • comhpháirtíochtaí trasteorann.

Cuspóirí

  • Trédhearcacht maidir le folúntais post, iarratais ar phoist, faisnéis agus comhairle chomhfhreagrach agus maidir le haon fhaisnéis ghaolmhar a chinntiú d'iarrthóirí agus d'fhostóirí.
  • Tacú le soláthar seirbhísí EURES chun oibrithe a earcú agus a shocrú i bhfostaíocht inbhuanaithe ar ardcháilíocht a chur chun cinn trí fholúntais agus iarratais a imréiteach. Cuimseoidh an tacaíocht seo gach céim den socrúchán, idir ullmhúchán réamh-earcaíochta agus chúnamh iarshocrúcháin.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Féadfaidh na heintitis a leanas tairbhiú den ais EURES de EaSI:

  • údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla;
  • seirbhísí fostaíochta;
  • eagraíochtaí comhpháirtíochta sóisialta agus páirtithe leasmhara eile

ó Bhallstáit an Aontais agus ó thíortha LEE, i gcomhréir le Comhaontú LEE.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá na gníomhaíochtaí atá le maoiniú leagtha amach sa chlár oibre a ghlac Coiste an Chláir.

Le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, caithfidh eagraíochtaí atá incháilithe freagra a thabairt ar ghlao ar thairscintí agus/nó ar ghlao ar thograí.

Cistiú

Leithdháilfear 18 % de bhuiséad iomlán EaSI ar an ais EURES de.

Cúlra

Ghlac an Chomhairle an 15 Márta 2016 leis an togra ón gCoimisiún maidir le EURES a atreisiú. Beidh rochtain ar an ngréasán ag níos mó daoine, ar nós seirbhísí fostaíochta príobháideacha, agus fógrófar poist ar thairseach poist EURES. Ina theannta sin déanfar iarrthóirí agus folúntais a mheaitseáil níos fearr ar líne.

An leathanach seo a chomhroinnt: