European Commission logo
plPolski

Rozwój Lokalny Kierowany Przez Spolecznosc

Brochures

Date: 26 mar 2014

Period: 2014-2020

Theme: Business support, Rural development, Urban development, Research and innnovation, Social inclusion, Jobs, Education and Training

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl

Na przestrzeni ubiegłych 20 lat podejście LEADER do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – finansowane z funduszy strukturalnych oraz funduszu na rozwój obszarów wiejskich –pomogło podmiotom wiejskim w rozpatrywaniu długoterminowego potencjału ich lokalnego regionui okazało się efektywnym i skutecznym narzędziem w procesie realizacji polityki rozwoju. Komisja Europejska promuje tę metodę realizacji również przez inne inicjatywy wspólnotowe, na przykład URBAN i EQUAL. W przypadku inicjatywy LEADER, dla której stałe wsparcie UE jest zapewniane od 1991 roku, stało się to ważnym elementem polityki rozwoju obszarów wiejskich o wysokim poziomieakceptacji na terenie całej Europy. Od 2007 r. rozwój lokalny jest również realizowany za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – fundusz ten wspiera zrównoważony rozwój społeczności rybackich.

Artykuły 32–35 ust. rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczą rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jest on oparty na inicjatywie LEADER i dotyczy wszystkich czterech funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – w okresie programowania 2014–2020 (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne).

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to specyficzne narzędzie stosowane na szczeblu subregionalnym, komplementarne dla innych rodzajów wsparcia rozwoju na szczeblu lokalnym. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność może mobilizować oraz angażować lokalne społeczności i organizacje w celu działania na rzecz osiągnięcia celów inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, określonych w strategii „Europa 2020”, wspierania spójności terytorialnej i osiągania określonych założeń regulacyjnych.