European Commission logo
daDansk

Lokaludvikling Styret af Lokalsamfundet

Brochures

Date: 26 mar 2014

Period: 2014-2020

Theme: Business support, Rural development, Urban development, Research and innnovation, Social inclusion, Jobs, Education and Training

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl

Over de seneste 20 år har LEADER-metoden til lokaludvikling styret af lokalsamfundet, der er finansieret af strukturfondene og fondene for udvikling af landdistrikterne hjulpet landdistriktsaktører med at overveje deres lokale regions langsigtede potentiale og vist sig at være et effektivt værktøj til gennemførelse af udviklingspolitikker. Europa-Kommissionen har også promoveret denne gennemførelsesmetode via andre fællesskabsinitiativer såsom URBAN og EQUAL. Med hensyn til LEADER, der har modtaget løbende EU-støtte siden 1991, er det blevet et vigtigt element i udviklingspolitikkenfor landdistrikterne med en høj grad af accept i hele Europa. Siden 2007 er lokaludvikling også blevet anvendt inden for rammerne af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til at støtte en bæredygtig udvikling af fiskeriområder.

Artikel 32-35, i forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for lokaludvikling styret af lokalsamfundet er baseret på LEADER-metoden og angår fire af de fonde, der er omfattet af den fælles strategiske ramme – Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den EuropæiskeHav- og Fiskerifond – i programmeringsperioden 2014-2020 (ESI-fondene – de europæiske strukturog investeringsfonde).

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet er et specifikt værktøj, der skal anvendes på subregionalt plan, og som supplerer anden udviklingsstøtte på lokalt plan. Lokaludvikling styret af lokalsamfundet kan mobilisere og involvere lokale myndigheder og organisationer for at bidrage til at nå målene i Europa2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, der fremmer territorial samhørighed og når specifikke politiske mål.