European Commission logo
csČeština

Komunitne Vedený Místní Rozvoj

Brochures

Date: 26 mar 2014

Period: 2014-2020

Theme: Business support, Rural development, Urban development, Research and innnovation, Social inclusion, Jobs, Education and Training

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl

Přístup iniciativy LEADER ke komunitně vedenému místnímu rozvoji (KVMR) financovanému ze strukturálních fondů a z fondu pro rozvoj venkova pomohl během posledních 20 let venkovským subjektům přehodnotit dlouhodobý potenciál jejich regionů a ukázal se být účinným a účelným nástrojempři realizaci rozvojové politiky. Evropská komise tento postup propagovala také prostřednictvím komunitárních iniciativ URBAN a EQUAL. Iniciativa LEADER, která má trvalou podporu EU od roku 1991, se stala důležitým prvkem politiky rozvoje venkova a je přijímána po celé Evropě. Od roku 2007 byl místní rozvoj rovněž využíván v rámci Evropského námořního a rybářského fondu, a to k podpoře udržitelného rozvoje rybářských komunit.

Články 32–35 nařízení o společných ustanoveních (EU) č. 1303/2013 týkající se KVMR vycházejí z přístupu iniciativy LEADER a vztahují se na všechny fondy Společného strategického rámce (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond a Fond soudržnosti) pro programové období 2014–2020 (fondy ESI – evropské strukturální a investiční fondy).

Místní rozvoj vedený komunitami je specifický nástroj používaný na subregionální úrovni a je doplňkovým opatřením k dalším aktivitám na podporu rozvoje na místní úrovni. Místní rozvoj vedený komunitami může mobilizovat a zapojit místní komunity a organizace do plnění cílů strategie Evropa 2020, jako je inteligentní a udržitelný rozvoj podporující začlenění, posilování územní soudržnosti a dosahování konkrétních cílů politiky.